Commit Graph

1004 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Quang Thắng 8754499b4c Thêm sơ đồ trang 2021-02-14 09:48:44 +07:00
Quang Thắng 23d48daee6
Update hai-so-phan.md 2021-02-04 22:19:20 +07:00
Quang Thắng c1680e8ad3
Thêm trang từ mới từ sách Hai số phận 2021-02-03 16:57:14 +07:00
Quang Thắng 2c63c8b8e7
Đang đọc: Hai số phận 2021-02-03 16:36:56 +07:00
Quang Thắng c0dcaae7e0 Quên chưa xóa sách đang đọc :v 2021-02-03 09:53:33 +07:00
Quang Thắng 13139e9dcf Chỉnh sửa danh sách đọc 2021-02-03 09:50:54 +07:00
Quang Thắng fffebbd648 Thay đổi mô tả trang 2021-02-03 09:50:23 +07:00
Quang Thắng ad9c2b22dc Đặt dark theme làm mặc định 2021-02-03 09:42:50 +07:00
Quang Thang b9bb26312d Replaced Cloudflare analytics with Mamato 2021-01-27 18:34:27 +07:00
Quang Thang 35505f624c Remove deploy to neocities step 2021-01-27 17:55:11 +07:00
Quang Thang 2062b86097 Add deploy to Neocities step to Github action 2021-01-27 17:21:45 +07:00
Quang Thang 3edfbe9cb1 Thêm từ, thành ngữ 2021-01-24 11:22:55 +07:00
Quang Thang 6f3d3405c6 Mục tiêu mới: học morse code 2021-01-17 14:29:27 +07:00
Quang Thang d55c530a46 Thêm từ mới 2021-01-16 10:32:15 +07:00
Quang Thắng 5d044ead59
Thêm thành ngữ mới 2021-01-15 21:08:59 +07:00
Quang Thang 4478d01cb2 Thêm ghi chú về sơ đồ Hoocne 2021-01-13 18:41:13 +07:00
Quang Thắng 2df1191c6f
Update danh-sach-doc.md 2021-01-12 19:31:32 +07:00
Quang Thang 3a3f2293b5 Thêm mục tiêu năm 2021 2021-01-11 18:21:53 +07:00
Quang Thang 9c3914b828 Thêm bài chuyên động ngang, ném xiên 2021-01-11 18:14:25 +07:00
Quang Thang 8c8002122a Thêm từ mới và nguồn dịch 2021-01-10 17:43:11 +07:00
Quang Thang d756c0a0c0 Thay favicon 2021-01-10 13:13:02 +07:00
Quang Thang 9d71a6315c Chỉnh lại link Github 2021-01-10 12:45:21 +07:00
Quang Thang cdd2c21708 Thêm từ mới 2021-01-08 19:22:22 +07:00
Quang Thang f43e46b7af Thêm từ vựng tiếng Anh 2021-01-08 17:29:43 +07:00
Quang Thang e13c1000ad Sắp xếp lại menu 2021-01-06 16:51:35 +07:00
Quang Thang 56f71b8c0d Thay đổi tên và chú thích trang chủ 2021-01-06 16:48:45 +07:00
Quang Thang e8ea0f99f9 Thêm danh sách đọc 2021-01-06 16:46:56 +07:00
Quang Thắng febbc102db
Update hau-to.md 2021-01-03 08:15:55 +07:00
Quang Thắng 22a1ec04cf
Thêm ghi chú về hậu tố tiếng Anh 2021-01-02 15:46:58 +07:00
Quang Thang 0e6a3323e6 Cập nhập một số bài vật lí và bổ sung fonts cho KaTeX 2021-01-01 12:30:36 +07:00
Quang Thang afec942041 Thêm mục tiêu năm 2021-01-01 09:55:58 +07:00
Quang Thang 823e57aff6 Merged 2021-01-01 09:30:37 +07:00
Quang Thắng 9e4dbe5dcf
Cập nhập bài chuyển động thẳng đều 2020-12-31 20:42:20 +07:00
Quang Thang fa75e61344 Chỉnh sửa trang chủ 2020-12-30 21:53:22 +07:00
Quang Thang dde3cc5bfd Thay đổi đường dẫn Github 2020-12-30 21:50:56 +07:00
Quang Thắng e5aa93748f Delete CNAME 2020-12-30 18:40:55 +07:00
Quang Thắng 99fe2ec7d3
Giảm yêu cầu phiên bản bundler xuống 2.1.2
Nhằm tương thích với Vercel CI
2020-12-30 18:32:42 +07:00
Quang Thang 0ed3d310ab SÆử dụng Váºercel RoutÃing, mÃột sÃố thÆứ nhỏ @@ 2020-12-30 18:07:31 +07:00
Quang Thang ea57c7a788 Hỗ trợ Katex, dịch một số thuật ngữ và một số cái khác :v 2020-12-30 16:38:01 +07:00
Quang Thắng dce680c4f0
Thử nghiệm Katex lại 2020-12-27 18:06:32 +07:00
Quang Thắng c673a1e220
Thử nghiệm Katex 2020-12-27 17:52:11 +07:00
Quang Thang cc6f6ce909 Merge branch 'master' of https://github.com/thangisme/wiki 2020-12-16 13:30:26 +07:00
Quang Thang d74b8edda1 Some small changes and translated some text into Vietnamese 2020-12-16 13:30:11 +07:00
Quang Thắng b2c740fb31
Merge pull request #1 from thangisme/dependabot/npm_and_yarn/ini-1.3.8
Bump ini from 1.3.5 to 1.3.8
2020-12-15 20:33:02 +07:00
Quang Thắng 7f364836c0
Fix condition body 2020-12-15 20:31:46 +07:00
Quang Thắng 2187762d71
CF Analytics is now optional 2020-12-15 20:30:52 +07:00
Quang Thắng 7b121af72e
Update _config.yml 2020-12-15 20:29:18 +07:00
dependabot[bot] 0318837809
Bump ini from 1.3.5 to 1.3.8
Bumps [ini](https://github.com/isaacs/ini) from 1.3.5 to 1.3.8.
- [Release notes](https://github.com/isaacs/ini/releases)
- [Commits](https://github.com/isaacs/ini/compare/v1.3.5...v1.3.8)

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
2020-12-15 13:06:35 +00:00
Quang Thắng cbeac1900f
Add Cloudflare Analytics 2020-12-15 20:04:44 +07:00
Quang Thắng 02db91cc82 Create CNAME 2020-12-15 19:29:16 +07:00