1004 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
Quang Thắng 8754499b4c Thêm sơ đồ trang
2 years ago
Quang Thắng 23d48daee6
Update hai-so-phan.md
2 years ago
Quang Thắng c1680e8ad3
Thêm trang từ mới từ sách Hai số phận
2 years ago
Quang Thắng 2c63c8b8e7
Đang đọc: Hai số phận
2 years ago
Quang Thắng c0dcaae7e0 Quên chưa xóa sách đang đọc :v
2 years ago
Quang Thắng 13139e9dcf Chỉnh sửa danh sách đọc
2 years ago
Quang Thắng fffebbd648 Thay đổi mô tả trang
2 years ago
Quang Thắng ad9c2b22dc Đặt dark theme làm mặc định
2 years ago
Quang Thang b9bb26312d Replaced Cloudflare analytics with Mamato
2 years ago
Quang Thang 35505f624c Remove deploy to neocities step
2 years ago
Quang Thang 2062b86097 Add deploy to Neocities step to Github action
2 years ago
Quang Thang 3edfbe9cb1 Thêm từ, thành ngữ
2 years ago
Quang Thang 6f3d3405c6 Mục tiêu mới: học morse code
2 years ago
Quang Thang d55c530a46 Thêm từ mới
2 years ago
Quang Thắng 5d044ead59
Thêm thành ngữ mới
2 years ago
Quang Thang 4478d01cb2 Thêm ghi chú về sơ đồ Hoocne
2 years ago
Quang Thắng 2df1191c6f
Update danh-sach-doc.md
2 years ago
Quang Thang 3a3f2293b5 Thêm mục tiêu năm 2021
2 years ago
Quang Thang 9c3914b828 Thêm bài chuyên động ngang, ném xiên
2 years ago
Quang Thang 8c8002122a Thêm từ mới và nguồn dịch
2 years ago
Quang Thang d756c0a0c0 Thay favicon
2 years ago
Quang Thang 9d71a6315c Chỉnh lại link Github
2 years ago
Quang Thang cdd2c21708 Thêm từ mới
2 years ago
Quang Thang f43e46b7af Thêm từ vựng tiếng Anh
2 years ago
Quang Thang e13c1000ad Sắp xếp lại menu
2 years ago
Quang Thang 56f71b8c0d Thay đổi tên và chú thích trang chủ
2 years ago
Quang Thang e8ea0f99f9 Thêm danh sách đọc
2 years ago
Quang Thắng febbc102db
Update hau-to.md
2 years ago
Quang Thắng 22a1ec04cf
Thêm ghi chú về hậu tố tiếng Anh
2 years ago
Quang Thang 0e6a3323e6 Cập nhập một số bài vật lí và bổ sung fonts cho KaTeX
2 years ago
Quang Thang afec942041 Thêm mục tiêu năm
2 years ago
Quang Thang 823e57aff6 Merged
2 years ago
Quang Thắng 9e4dbe5dcf
Cập nhập bài chuyển động thẳng đều
2 years ago
Quang Thang fa75e61344 Chỉnh sửa trang chủ
2 years ago
Quang Thang dde3cc5bfd Thay đổi đường dẫn Github
2 years ago
Quang Thắng e5aa93748f Delete CNAME
2 years ago
Quang Thắng 99fe2ec7d3
Giảm yêu cầu phiên bản bundler xuống 2.1.2
2 years ago
Quang Thang 0ed3d310ab SÆử dụng Váºercel RoutÃing, mÃột sÃố thÆứ nhỏ @@
2 years ago
Quang Thang ea57c7a788 Hỗ trợ Katex, dịch một số thuật ngữ và một số cái khác :v
2 years ago
Quang Thắng dce680c4f0
Thử nghiệm Katex lại
2 years ago
Quang Thắng c673a1e220
Thử nghiệm Katex
2 years ago
Quang Thang cc6f6ce909 Merge branch 'master' of https://github.com/thangisme/wiki
2 years ago
Quang Thang d74b8edda1 Some small changes and translated some text into Vietnamese
2 years ago
Quang Thắng b2c740fb31
Merge pull request #1 from thangisme/dependabot/npm_and_yarn/ini-1.3.8
2 years ago
Quang Thắng 7f364836c0
Fix condition body
2 years ago
Quang Thắng 2187762d71
CF Analytics is now optional
2 years ago
Quang Thắng 7b121af72e
Update _config.yml
2 years ago
dependabot[bot] 0318837809
Bump ini from 1.3.5 to 1.3.8
2 years ago
Quang Thắng cbeac1900f
Add Cloudflare Analytics
2 years ago
Quang Thắng 02db91cc82 Create CNAME
2 years ago