1004 Commits (master)
 

Author SHA1 Message Date
Quang Thắng 8754499b4c Thêm sơ đồ trang 1 year ago
Quang Thắng 23d48daee6
Update hai-so-phan.md 1 year ago
Quang Thắng c1680e8ad3
Thêm trang từ mới từ sách Hai số phận 1 year ago
Quang Thắng 2c63c8b8e7
Đang đọc: Hai số phận 1 year ago
Quang Thắng c0dcaae7e0 Quên chưa xóa sách đang đọc :v 1 year ago
Quang Thắng 13139e9dcf Chỉnh sửa danh sách đọc 1 year ago
Quang Thắng fffebbd648 Thay đổi mô tả trang 1 year ago
Quang Thắng ad9c2b22dc Đặt dark theme làm mặc định 1 year ago
Quang Thang b9bb26312d Replaced Cloudflare analytics with Mamato 1 year ago
Quang Thang 35505f624c Remove deploy to neocities step 1 year ago
Quang Thang 2062b86097 Add deploy to Neocities step to Github action 1 year ago
Quang Thang 3edfbe9cb1 Thêm từ, thành ngữ 1 year ago
Quang Thang 6f3d3405c6 Mục tiêu mới: học morse code 1 year ago
Quang Thang d55c530a46 Thêm từ mới 1 year ago
Quang Thắng 5d044ead59
Thêm thành ngữ mới 1 year ago
Quang Thang 4478d01cb2 Thêm ghi chú về sơ đồ Hoocne 1 year ago
Quang Thắng 2df1191c6f
Update danh-sach-doc.md 1 year ago
Quang Thang 3a3f2293b5 Thêm mục tiêu năm 2021 1 year ago
Quang Thang 9c3914b828 Thêm bài chuyên động ngang, ném xiên 1 year ago
Quang Thang 8c8002122a Thêm từ mới và nguồn dịch 1 year ago
Quang Thang d756c0a0c0 Thay favicon 1 year ago
Quang Thang 9d71a6315c Chỉnh lại link Github 1 year ago
Quang Thang cdd2c21708 Thêm từ mới 1 year ago
Quang Thang f43e46b7af Thêm từ vựng tiếng Anh 1 year ago
Quang Thang e13c1000ad Sắp xếp lại menu 1 year ago
Quang Thang 56f71b8c0d Thay đổi tên và chú thích trang chủ 1 year ago
Quang Thang e8ea0f99f9 Thêm danh sách đọc 1 year ago
Quang Thắng febbc102db
Update hau-to.md 1 year ago
Quang Thắng 22a1ec04cf
Thêm ghi chú về hậu tố tiếng Anh 1 year ago
Quang Thang 0e6a3323e6 Cập nhập một số bài vật lí và bổ sung fonts cho KaTeX 1 year ago
Quang Thang afec942041 Thêm mục tiêu năm 1 year ago
Quang Thang 823e57aff6 Merged 1 year ago
Quang Thắng 9e4dbe5dcf
Cập nhập bài chuyển động thẳng đều 1 year ago
Quang Thang fa75e61344 Chỉnh sửa trang chủ 1 year ago
Quang Thang dde3cc5bfd Thay đổi đường dẫn Github 1 year ago
Quang Thắng e5aa93748f Delete CNAME 1 year ago
Quang Thắng 99fe2ec7d3
Giảm yêu cầu phiên bản bundler xuống 2.1.2 1 year ago
Quang Thang 0ed3d310ab SÆử dụng Váºercel RoutÃing, mÃột sÃố thÆứ nhỏ @@ 1 year ago
Quang Thang ea57c7a788 Hỗ trợ Katex, dịch một số thuật ngữ và một số cái khác :v 1 year ago
Quang Thắng dce680c4f0
Thử nghiệm Katex lại 1 year ago
Quang Thắng c673a1e220
Thử nghiệm Katex 1 year ago
Quang Thang cc6f6ce909 Merge branch 'master' of https://github.com/thangisme/wiki 1 year ago
Quang Thang d74b8edda1 Some small changes and translated some text into Vietnamese 1 year ago
Quang Thắng b2c740fb31
Merge pull request #1 from thangisme/dependabot/npm_and_yarn/ini-1.3.8 1 year ago
Quang Thắng 7f364836c0
Fix condition body 1 year ago
Quang Thắng 2187762d71
CF Analytics is now optional 1 year ago
Quang Thắng 7b121af72e
Update _config.yml 1 year ago
dependabot[bot] 0318837809
Bump ini from 1.3.5 to 1.3.8 1 year ago
Quang Thắng cbeac1900f
Add Cloudflare Analytics 1 year ago
Quang Thắng 02db91cc82 Create CNAME 1 year ago