Chỉnh lại link Github

master
Quang Thang 2021-01-10 12:45:21 +07:00
parent cdd2c21708
commit 9d71a6315c
2 changed files with 3 additions and 1 deletions

View File

@ -16,6 +16,8 @@ permalink: /tieng-anh/tu-vung/thang-1-2021
* hooked: addicted
* stunt: an exciting action that is dangerous
* pouding: a heavy attack or defeat
* vertical: nằm dọc
* horizontal: nằm ngang
## Nguồn từ điển
* [Cambridge Dictionary](https://dictionary.cambridge.org)

View File

@ -12,6 +12,6 @@ permalink: /
Đây là nơi tổng hợp những kiến thức mình học được. Một số nội dung mang tính cá nhân và có thể có sai sót.
{: .fs-6 .fw-300 }
[Khám phá](#getting-started){: .btn .btn-primary .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 .mr-2 } [Đóng góp](https://github.com/thangisme/note){: .btn .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 }
[Khám phá](#getting-started){: .btn .btn-primary .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 .mr-2 } [Đóng góp](https://github.com/thangisme/notes){: .btn .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 }