SÆử dụng Váºercel RoutÃing, mÃột sÃố thÆứ nhỏ @@

master
Quang Thang 2 years ago
parent ea57c7a788
commit 0ed3d310ab
 1. 2
    docs/hoa-hoc/hoa-hoc.md
 2. 5
    docs/hoa-hoc/lop-10/lop-10.md
 3. 3
    docs/toan/lop-10/lop-10.md
 4. 1
    docs/vat-li/lop-10/chuyen-dong-thang-deu.md
 5. 4
    docs/vat-li/lop-10/lop-10.md
 6. 5
    vercel.json

@ -2,8 +2,8 @@
layout: default
title: Hóa học
has_children: true
permalink: hoa-hoc
nav_order: 4
permalink: hoa-hoc
---
# Hóa học

@ -2,6 +2,7 @@
layout: default
title: Hóa học 10
has_children: true
permalink: hoa-hoc/lop-10
parent: Hóa học
---
permalink: hoa-hoc/lop-10
---
# Hóa 10

@ -4,4 +4,5 @@ title: Toán 10
parent: Toán
has_children: true
permalink: toan/lop-10
---
---
# Toán 10

@ -3,6 +3,7 @@ layout: default
title: Chuyển động thẳng đều
parent: Vật lí 10
grand_parent: Vật lí
permalink: vat-li/lop-10/chuyen-dong-thang-deu
---
# Khái niệm

@ -3,4 +3,6 @@ layout: default
title: Vật lí 10
parent: Vật lí
has_children: true
---
permalink: vat-li/lop-10
---
# Vật lí 10

@ -0,0 +1,5 @@
{
"routes" : [
{"src": "(.*/([^/.]+))/?$", "dest": "$1.html"}
]
}
Loading…
Cancel
Save