Thêm từ mới và nguồn dịch

master
Quang Thang 2021-01-10 17:43:11 +07:00
parent d756c0a0c0
commit 8c8002122a
1 changed files with 8 additions and 1 deletions

View File

@ -18,6 +18,13 @@ permalink: /tieng-anh/tu-vung/thang-1-2021
* pouding: a heavy attack or defeat
* vertical: nằm dọc
* horizontal: nằm ngang
* butler: quản gia
* wicked: xấu xa
* morally: về mặt đạo đức
* double life: sống hai mặt
* reckness: liều lĩnh
* debt: món nợ
## Nguồn từ điển
* [Cambridge Dictionary](https://dictionary.cambridge.org)
* [Cambridge Dictionary](https://dictionary.cambridge.org)
* Google Translate