Thêm mục tiêu năm 2021

master
Quang Thang 2 years ago
parent 9c3914b828
commit 3a3f2293b5
  1. 4
      docs/muc-tieu/nam-2021.md

@ -14,6 +14,10 @@ permalink: muc-tieu/nam-2021
* Giữ được những mối quan hệ hiện tại
* Tìm được một đứa bạn thân
* Thành thạo HTML/CSS/JavaScript
* Đạt danh hiệu học sinh giỏi.
* *Hummm... Không thể thua kém chúng nó như vậy được :)*
* I'm getting mad ...
* Must try hard!
## Đã hoàn thành
{: .text-green-000}

Loading…
Cancel
Save