Cập nhập bài chuyển động thẳng đều

This commit is contained in:
Quang Thắng 2020-12-31 20:42:20 +07:00 committed by GitHub
parent dde3cc5bfd
commit 9e4dbe5dcf
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
1 changed files with 10 additions and 1 deletions

View File

@ -12,4 +12,13 @@ permalink: vat-li/lop-10/chuyen-dong-thang-deu
# Tốc độ trung bình
{% katex display %}
V_{tb} = \frac{s}{t}
{% endkatex %}
{% endkatex %}
* `V` là vận tốc
* `s` là quãng đường
* `t` là thời gian
# Phương trình chuyển động thẳng đều
{% katex display %}
x = x_0 + v(t - t_0)
{% endkatex %}
* `x` là toạ độ của vật