Cập nhập bài chuyển động thẳng đều

master
Quang Thắng 2 years ago committed by GitHub
parent dde3cc5bfd
commit 9e4dbe5dcf
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23
  1. 11
      docs/vat-li/lop-10/chuyen-dong-thang-deu.md

@ -12,4 +12,13 @@ permalink: vat-li/lop-10/chuyen-dong-thang-deu
# Tốc độ trung bình
{% katex display %}
V_{tb} = \frac{s}{t}
{% endkatex %}
{% endkatex %}
* `V` là vận tốc
* `s` là quãng đường
* `t` là thời gian
# Phương trình chuyển động thẳng đều
{% katex display %}
x = x_0 + v(t - t_0)
{% endkatex %}
* `x` là toạ độ của vật

Loading…
Cancel
Save