Chỉnh sửa trang chủ

This commit is contained in:
Quang Thang 2020-12-30 21:53:22 +07:00
parent dde3cc5bfd
commit fa75e61344
1 changed files with 2 additions and 2 deletions

View File

@ -12,6 +12,6 @@ permalink: /
Đây là nơi tổng hợp những kiến thức mình học được. Một số nội dung mang tính cá nhân và có thể có sai sót.
{: .fs-6 .fw-300 }
[Khám phá](#getting-started){: .btn .btn-primary .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 .mr-2 } [View it on GitHub](https://github.com/pmarsceill/just-the-docs){: .btn .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 }
[Khám phá](#getting-started){: .btn .btn-primary .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 .mr-2 } [Đóng góp](https://github.com/thangisme/note){: .btn .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 }
---