1
0
mirror of https://github.com/thangisme/notes.git synced 2024-07-21 10:24:21 -04:00

Thử nghiệm Katex

This commit is contained in:
Quang Thắng 2020-12-27 17:52:11 +07:00 committed by GitHub
parent cc6f6ce909
commit c673a1e220
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View File

@ -0,0 +1,17 @@
---
layout: default
title: Chuyển động thẳng đều
---
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/katex@0.12.0/dist/katex.min.css" integrity="sha384-AfEj0r4/OFrOo5t7NnNe46zW/tFgW6x/bCJG8FqQCEo3+Aro6EYUG4+cU+KJWu/X" crossorigin="anonymous">
# Khái niệm
> Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng và có vận tốc không đổi.
# Tốc độ trung bình
<div class="tex" data-expr="\KaTeX">\frac{2}{3}</div>
<script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/katex@0.12.0/dist/katex.min.js" integrity="sha384-g7c+Jr9ZivxKLnZTDUhnkOnsh30B4H0rpLUpJ4jAIKs4fnJI+sEnkvrMWph2EDg4" crossorigin="anonymous"></script>
<!-- To automatically render math in text elements, include the auto-render extension: -->
<script defer src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/katex@0.12.0/dist/contrib/auto-render.min.js" integrity="sha384-mll67QQFJfxn0IYznZYonOWZ644AWYC+Pt2cHqMaRhXVrursRwvLnLaebdGIlYNa" crossorigin="anonymous"
onload="renderMathInElement(document.body);"></script>