Thêm mục tiêu năm

master
Quang Thang 2 years ago
parent 823e57aff6
commit afec942041
  1. 7
      docs/muc-tieu/muctieu.md
  2. 28
      docs/muc-tieu/nam-2021.md

@ -0,0 +1,7 @@
---
layout: default
title: Mục tiêu
permalink: muc-tieu
has_children: true
---
# Mục tiêu

@ -0,0 +1,28 @@
---
layout: default
title: Mục tiêu năm 2021
parent: Mục tiêu
permalink: muc-tieu/nam-2021
---
# Mục tiêu năm 2021
## Cần làm
{: .text-blue-000}
* Điểm trung bình Toán, Anh, Lí trên 8
* Tiếp tục vào lớp A1
* Đọc ít nhất 22 cuốn sách
* Thường xuyên học tiếng anh, đặc biệt luyện tập kỹ năng nghe và nói
* Giữ được những mối quan hệ hiện tại
* Tìm được một đứa bạn thân
* Thành thạo HTML/CSS/JavaScript
## Đã hoàn thành
{: .text-green-000}
```
Đã hoàn thành gì đâu :(
```
## Không hoàn thành
{: .text-red-000}
```
Không có gì ở đây hết :3
```
Loading…
Cancel
Save