1
0
mirror of https://github.com/thangisme/notes.git synced 2024-06-17 17:25:25 +00:00

Commit Graph

 • 8754499b4c Thêm sơ đồ trang master Quang Thắng 2021-02-14 09:48:44 +0700
 • 23d48daee6
  Update hai-so-phan.md Quang Thắng 2021-02-04 22:19:20 +0700
 • c1680e8ad3
  Thêm trang từ mới từ sách Hai số phận Quang Thắng 2021-02-03 16:57:14 +0700
 • 2c63c8b8e7
  Đang đọc: Hai số phận Quang Thắng 2021-02-03 16:36:56 +0700
 • c0dcaae7e0 Quên chưa xóa sách đang đọc :v Quang Thắng 2021-02-03 09:53:33 +0700
 • 13139e9dcf Chỉnh sửa danh sách đọc Quang Thắng 2021-02-03 09:50:54 +0700
 • fffebbd648 Thay đổi mô tả trang Quang Thắng 2021-02-03 09:50:23 +0700
 • ad9c2b22dc Đặt dark theme làm mặc định Quang Thắng 2021-02-03 09:33:04 +0700
 • b9bb26312d Replaced Cloudflare analytics with Mamato Quang Thang 2021-01-27 18:34:27 +0700
 • 35505f624c Remove deploy to neocities step Quang Thang 2021-01-27 17:55:11 +0700
 • 2062b86097 Add deploy to Neocities step to Github action Quang Thang 2021-01-27 17:21:45 +0700
 • 3edfbe9cb1 Thêm từ, thành ngữ Quang Thang 2021-01-24 11:22:55 +0700
 • 6f3d3405c6 Mục tiêu mới: học morse code Quang Thang 2021-01-17 14:29:27 +0700
 • d55c530a46 Thêm từ mới Quang Thang 2021-01-16 10:32:15 +0700
 • 5d044ead59
  Thêm thành ngữ mới Quang Thắng 2021-01-15 21:08:59 +0700
 • 4478d01cb2 Thêm ghi chú về sơ đồ Hoocne Quang Thang 2021-01-13 18:41:13 +0700
 • 2df1191c6f
  Update danh-sach-doc.md Quang Thắng 2021-01-12 19:31:32 +0700
 • 3a3f2293b5 Thêm mục tiêu năm 2021 Quang Thang 2021-01-11 18:21:53 +0700
 • 9c3914b828 Thêm bài chuyên động ngang, ném xiên Quang Thang 2021-01-11 18:14:25 +0700
 • 8c8002122a Thêm từ mới và nguồn dịch Quang Thang 2021-01-10 17:43:11 +0700
 • d756c0a0c0 Thay favicon Quang Thang 2021-01-10 13:13:02 +0700
 • 9d71a6315c Chỉnh lại link Github Quang Thang 2021-01-10 12:45:21 +0700
 • cdd2c21708 Thêm từ mới Quang Thang 2021-01-08 19:22:22 +0700
 • f43e46b7af Thêm từ vựng tiếng Anh Quang Thang 2021-01-08 17:29:43 +0700
 • e13c1000ad Sắp xếp lại menu Quang Thang 2021-01-06 16:51:35 +0700
 • 56f71b8c0d Thay đổi tên và chú thích trang chủ Quang Thang 2021-01-06 16:48:45 +0700
 • e8ea0f99f9 Thêm danh sách đọc Quang Thang 2021-01-06 16:46:56 +0700
 • febbc102db
  Update hau-to.md Quang Thắng 2021-01-03 08:15:55 +0700
 • 22a1ec04cf
  Thêm ghi chú về hậu tố tiếng Anh Quang Thắng 2021-01-02 15:46:58 +0700
 • 0e6a3323e6 Cập nhập một số bài vật lí và bổ sung fonts cho KaTeX Quang Thang 2021-01-01 12:30:36 +0700
 • afec942041 Thêm mục tiêu năm Quang Thang 2021-01-01 09:55:58 +0700
 • 823e57aff6 Merged Quang Thang 2021-01-01 09:30:37 +0700
 • 9e4dbe5dcf
  Cập nhập bài chuyển động thẳng đều Quang Thắng 2020-12-31 20:42:20 +0700
 • fa75e61344 Chỉnh sửa trang chủ Quang Thang 2020-12-30 21:53:22 +0700
 • dde3cc5bfd Thay đổi đường dẫn Github Quang Thang 2020-12-30 21:30:06 +0700
 • e5aa93748f Delete CNAME Quang Thắng 2020-12-30 18:40:55 +0700
 • 99fe2ec7d3
  Giảm yêu cầu phiên bản bundler xuống 2.1.2 Quang Thắng 2020-12-30 18:32:42 +0700
 • 0ed3d310ab SÆử dụng Váºercel RoutÃing, mÃột sÃố thÆứ nhỏ @@ Quang Thang 2020-12-30 18:07:31 +0700
 • ea57c7a788 Hỗ trợ Katex, dịch một số thuật ngữ và một số cái khác :v Quang Thang 2020-12-30 16:38:01 +0700
 • dce680c4f0
  Thử nghiệm Katex lại Quang Thắng 2020-12-27 18:06:32 +0700
 • c673a1e220
  Thử nghiệm Katex Quang Thắng 2020-12-27 17:52:11 +0700
 • cc6f6ce909 Merge branch 'master' of https://github.com/thangisme/wiki Quang Thang 2020-12-16 13:30:26 +0700
 • d74b8edda1 Some small changes and translated some text into Vietnamese Quang Thang 2020-12-16 13:30:11 +0700
 • b2c740fb31
  Merge pull request #1 from thangisme/dependabot/npm_and_yarn/ini-1.3.8 Quang Thắng 2020-12-15 20:33:02 +0700
 • 7f364836c0
  Fix condition body Quang Thắng 2020-12-15 20:31:46 +0700
 • 2187762d71
  CF Analytics is now optional Quang Thắng 2020-12-15 20:30:52 +0700
 • 7b121af72e
  Update _config.yml Quang Thắng 2020-12-15 20:29:18 +0700
 • 0318837809
  Bump ini from 1.3.5 to 1.3.8 dependabot[bot] 2020-12-15 13:06:35 +0000
 • cbeac1900f
  Add Cloudflare Analytics Quang Thắng 2020-12-15 20:04:44 +0700
 • 02db91cc82 Create CNAME Quang Thắng 2020-12-15 19:29:16 +0700
 • c1881274f5
  Update just-the-docs.gemspec Quang Thắng 2020-12-15 14:20:59 +0700
 • 20213e4da7 Initial Draft Quang Thang 2020-12-14 12:38:40 +0700
 • e842498637
  Update publish-gem.yml Patrick Marsceill 2020-10-14 13:23:05 -0400
 • 7f5ebee9b8
  Delete publish.yml Patrick Marsceill 2020-10-14 13:22:34 -0400
 • cb7df09c8f
  Update package.json Patrick Marsceill 2020-10-14 13:21:02 -0400
 • 8bc53f8f45
  Bump gem spec Patrick Marsceill 2020-10-14 13:20:46 -0400
 • 4ab61105b9
  Create publish-gem.yml Patrick Marsceill 2020-10-14 13:17:51 -0400
 • 5a78a7d39b
  Merge pull request #455 from pmarsceill/v0.3.3 Patrick Marsceill 2020-10-13 12:25:05 -0400
 • 5665097fc2
  Update configuration.md Peter Mosses 2020-10-13 09:40:33 +0200
 • 487a5a680a
  Update configuration.md Patrick Marsceill 2020-10-12 14:15:12 -0400
 • e7ff383397
  I meant auto... oops Patrick Marsceill 2020-10-12 13:20:01 -0400
 • 4de9962c72
  Fix order Patrick Marsceill 2020-10-12 13:15:11 -0400
 • 85af5b81c5
  Codeblocks need overflow hidden Patrick Marsceill 2020-10-12 13:11:59 -0400
 • bd1f741d6d
  Merge pull request #334 from CodeSandwich/custom_header_footer Patrick Marsceill 2020-10-12 12:57:25 -0400
 • fdb93755d1
  Update configuration.md Patrick Marsceill 2020-10-12 12:49:51 -0400
 • 58aea7a29b
  Update configuration.md Patrick Marsceill 2020-10-12 12:47:56 -0400
 • bb1cd2aaac
  Merge pull request #451 from pmarsceill/dependabot/npm_and_yarn/stylelint-config-primer-9.2.1 Patrick Marsceill 2020-10-12 12:42:27 -0400
 • 863d13fc8e
  Merge pull request #443 from pdmosses/nav-exclude Patrick Marsceill 2020-10-12 12:41:33 -0400
 • 37bbacbaa9
  Merge pull request #440 from pmarsceill/dependabot/npm_and_yarn/stylelint-13.7.2 Patrick Marsceill 2020-10-12 12:39:32 -0400
 • ce0da9e848
  Merge branch 'v0.3.3' into dependabot/npm_and_yarn/stylelint-13.7.2 Patrick Marsceill 2020-10-12 12:02:31 -0400
 • 7d35ccb333
  Merge pull request #436 from pmarsceill/dependabot/npm_and_yarn/primer/css-15.2.0 Patrick Marsceill 2020-10-12 11:42:23 -0400
 • f67b4ca2a1
  Merge branch 'v0.3.3' into dependabot/npm_and_yarn/primer/css-15.2.0 Patrick Marsceill 2020-10-12 11:25:14 -0400
 • 9f4968fcb4
  Merge pull request #429 from pmarsceill/dependabot/npm_and_yarn/prettier-2.1.2 Patrick Marsceill 2020-10-12 11:23:55 -0400
 • bdbbf56b36
  Merge pull request #444 from pdmosses/normalize-update Patrick Marsceill 2020-10-12 11:20:55 -0400
 • 1e468b4bff
  Merge pull request #445 from pdmosses/visited-code-links Patrick Marsceill 2020-10-12 11:20:27 -0400
 • 215655187f
  Merge pull request #446 from pdmosses/aliign-dd Patrick Marsceill 2020-10-12 11:19:38 -0400
 • 59d3981580
  Bump stylelint-config-primer from 9.0.0 to 9.2.1 dependabot-preview[bot] 2020-10-03 08:03:53 +0000
 • 32afb2a983 prettier PLanCompS 2020-09-29 17:27:59 +0200
 • 80e05938c7 prettier PLanCompS 2020-09-29 17:25:34 +0200
 • 59f757a790 Fix list alignment PLanCompS 2020-09-29 17:13:13 +0200
 • 2e377e45ac Update code.scss PLanCompS 2020-09-29 16:08:16 +0200
 • 5d1609b888 Update normalize.scss PLanCompS 2020-09-29 13:09:57 +0200
 • 641fa6ac5c Create excluded.md PLanCompS 2020-09-28 17:26:51 +0200
 • 09ab1c3131 List children also when excluded from main navigation PLanCompS 2020-09-28 17:06:06 +0200
 • 682dcf4ec1 Folders renamed PLanCompS 2020-09-28 16:54:07 +0200
 • 405180c863 Reorganise tests PLanCompS 2020-09-28 16:37:42 +0200
 • aa247408e4 Tests updated PLanCompS 2020-09-28 12:08:27 +0200
 • 39ee88299a
  Bump stylelint from 13.6.1 to 13.7.2 dependabot-preview[bot] 2020-09-26 01:43:52 +0000
 • 516a660149
  Bump @primer/css from 15.1.0 to 15.2.0 dependabot-preview[bot] 2020-09-22 00:31:42 +0000
 • fd6c999920
  Bump prettier from 2.1.1 to 2.1.2 dependabot-preview[bot] 2020-09-16 09:08:10 +0000
 • b89ab93a88
  Merge branch 'master' into custom_header_footer Igor Żuk 2020-09-15 00:09:50 +0200
 • 76f8f064ac
  Merge pull request #388 from pmarsceill/v0.3.2 Patrick Marsceill 2020-09-14 13:49:37 -0400
 • 0513c1930a
  Tweak search to make it less bulky Patrick Marsceill 2020-09-14 13:33:29 -0400
 • 1f30d6bf78
  Update line-nos.md Patrick Marsceill 2020-09-14 13:29:09 -0400
 • 916a9256b1
  Forgot this too Patrick Marsceill 2020-09-14 13:24:10 -0400
 • 84e67c34b7
  Forgot to remove this Patrick Marsceill 2020-09-14 13:19:33 -0400
 • 1b0a313c16
  Make examples more clear Patrick Marsceill 2020-09-14 12:54:55 -0400
 • c587c0b217
  Fix heading hierarchy Patrick Marsceill 2020-09-14 12:46:26 -0400
 • e4246b35b0
  Update permalink Patrick Marsceill 2020-09-14 12:43:59 -0400
 • 68d5c56cf3
  Move this down Patrick Marsceill 2020-09-14 12:40:17 -0400