Mục tiêu mới: học morse code

master
Quang Thang 2 years ago
parent d55c530a46
commit 6f3d3405c6
  1. 1
      docs/muc-tieu/nam-2021.md

@ -18,6 +18,7 @@ permalink: muc-tieu/nam-2021
* *Hummm... Không thể thua kém chúng nó như vậy được :)*
* I'm getting mad ...
* Must try hard!
* Học Morse code :))
## Đã hoàn thành
{: .text-green-000}

Loading…
Cancel
Save