Mục tiêu mới: học morse code

master
Quang Thang 2021-01-17 14:29:27 +07:00
parent d55c530a46
commit 6f3d3405c6
1 changed files with 1 additions and 0 deletions

View File

@ -18,6 +18,7 @@ permalink: muc-tieu/nam-2021
* *Hummm... Không thể thua kém chúng nó như vậy được :)*
* I'm getting mad ...
* Must try hard!
* Học Morse code :))
## Đã hoàn thành
{: .text-green-000}