Quên chưa xóa sách đang đọc :v

master
Quang Thắng 2 years ago
parent 13139e9dcf
commit c0dcaae7e0
  1. BIN
      docs/.danh-sach-doc.md.kate-swp
  2. 1
      docs/danh-sach-doc.md

Binary file not shown.

@ -9,7 +9,6 @@ nav_order: 3
* Hai số phận - Jeffrey Archer
## Đang đọc
* Đắc nhân tâm
## Đã đọc
* Đắc nhân tâm

Loading…
Cancel
Save