Quên chưa xóa sách đang đọc :v

master
Quang Thắng 2021-02-03 09:53:33 +07:00
parent 13139e9dcf
commit c0dcaae7e0
2 changed files with 0 additions and 1 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -9,7 +9,6 @@ nav_order: 3
* Hai số phận - Jeffrey Archer
## Đang đọc
* Đắc nhân tâm
## Đã đọc
* Đắc nhân tâm