178 Commits (master)

Author SHA1 Message Date
Quang Thắng 23d48daee6
Update hai-so-phan.md 1 year ago
Quang Thắng c1680e8ad3
Thêm trang từ mới từ sách Hai số phận 1 year ago
Quang Thắng 2c63c8b8e7
Đang đọc: Hai số phận 1 year ago
Quang Thắng c0dcaae7e0 Quên chưa xóa sách đang đọc :v 1 year ago
Quang Thắng 13139e9dcf Chỉnh sửa danh sách đọc 1 year ago
Quang Thang 3edfbe9cb1 Thêm từ, thành ngữ 1 year ago
Quang Thang 6f3d3405c6 Mục tiêu mới: học morse code 1 year ago
Quang Thang d55c530a46 Thêm từ mới 1 year ago
Quang Thắng 5d044ead59
Thêm thành ngữ mới 1 year ago
Quang Thang 4478d01cb2 Thêm ghi chú về sơ đồ Hoocne 1 year ago
Quang Thắng 2df1191c6f
Update danh-sach-doc.md 1 year ago
Quang Thang 3a3f2293b5 Thêm mục tiêu năm 2021 1 year ago
Quang Thang 9c3914b828 Thêm bài chuyên động ngang, ném xiên 1 year ago
Quang Thang 8c8002122a Thêm từ mới và nguồn dịch 1 year ago
Quang Thang 9d71a6315c Chỉnh lại link Github 1 year ago
Quang Thang cdd2c21708 Thêm từ mới 1 year ago
Quang Thang f43e46b7af Thêm từ vựng tiếng Anh 1 year ago
Quang Thang e13c1000ad Sắp xếp lại menu 2 years ago
Quang Thang e8ea0f99f9 Thêm danh sách đọc 2 years ago
Quang Thắng febbc102db
Update hau-to.md 2 years ago
Quang Thắng 22a1ec04cf
Thêm ghi chú về hậu tố tiếng Anh 2 years ago
Quang Thang 0e6a3323e6 Cập nhập một số bài vật lí và bổ sung fonts cho KaTeX 2 years ago
Quang Thang afec942041 Thêm mục tiêu năm 2 years ago
Quang Thắng 9e4dbe5dcf
Cập nhập bài chuyển động thẳng đều 2 years ago
Quang Thang 0ed3d310ab SÆử dụng Váºercel RoutÃing, mÃột sÃố thÆứ nhỏ @@ 2 years ago
Quang Thang ea57c7a788 Hỗ trợ Katex, dịch một số thuật ngữ và một số cái khác :v 2 years ago
Quang Thắng dce680c4f0
Thử nghiệm Katex lại 2 years ago
Quang Thắng c673a1e220
Thử nghiệm Katex 2 years ago
Quang Thang 20213e4da7 Initial Draft 2 years ago
Peter Mosses 5665097fc2
Update configuration.md 2 years ago
Patrick Marsceill 487a5a680a
Update configuration.md 2 years ago
Patrick Marsceill fdb93755d1
Update configuration.md 2 years ago
Patrick Marsceill 58aea7a29b
Update configuration.md 2 years ago
PLanCompS 59f757a790 Fix list alignment 2 years ago
PLanCompS 641fa6ac5c Create excluded.md 2 years ago
PLanCompS 09ab1c3131 List children also when excluded from main navigation 2 years ago
PLanCompS 682dcf4ec1 Folders renamed 2 years ago
PLanCompS 405180c863 Reorganise tests 2 years ago
PLanCompS aa247408e4 Tests updated 2 years ago
Patrick Marsceill 1f30d6bf78
Update line-nos.md 2 years ago
Patrick Marsceill 916a9256b1
Forgot this too 2 years ago
Patrick Marsceill 84e67c34b7
Forgot to remove this 2 years ago
Patrick Marsceill 1b0a313c16
Make examples more clear 2 years ago
Patrick Marsceill c587c0b217
Fix heading hierarchy 2 years ago
Patrick Marsceill e4246b35b0
Update permalink 2 years ago
Patrick Marsceill 68d5c56cf3
Move this down 2 years ago
Patrick Marsceill 020a50acff
Update docs/tests/navigation/exclude/untitled.md 2 years ago
PLanCompS d59887cc2b Update linenos.md 2 years ago
PLanCompS ddccec7bb7 Update navigation-structure.md 2 years ago
PLanCompS cd8d173935 Updated tests activation documenation 2 years ago