984 Commits (d756c0a0c05c81766138413a75df6c92022d475d)
 

Author SHA1 Message Date
Quang Thang d756c0a0c0 Thay favicon
2 years ago
Quang Thang 9d71a6315c Chỉnh lại link Github
2 years ago
Quang Thang cdd2c21708 Thêm từ mới
2 years ago
Quang Thang f43e46b7af Thêm từ vựng tiếng Anh
2 years ago
Quang Thang e13c1000ad Sắp xếp lại menu
2 years ago
Quang Thang 56f71b8c0d Thay đổi tên và chú thích trang chủ
2 years ago
Quang Thang e8ea0f99f9 Thêm danh sách đọc
2 years ago
Quang Thắng febbc102db
Update hau-to.md
2 years ago
Quang Thắng 22a1ec04cf
Thêm ghi chú về hậu tố tiếng Anh
2 years ago
Quang Thang 0e6a3323e6 Cập nhập một số bài vật lí và bổ sung fonts cho KaTeX
2 years ago
Quang Thang afec942041 Thêm mục tiêu năm
2 years ago
Quang Thang 823e57aff6 Merged
2 years ago
Quang Thắng 9e4dbe5dcf
Cập nhập bài chuyển động thẳng đều
2 years ago
Quang Thang fa75e61344 Chỉnh sửa trang chủ
2 years ago
Quang Thang dde3cc5bfd Thay đổi đường dẫn Github
2 years ago
Quang Thắng e5aa93748f Delete CNAME
2 years ago
Quang Thắng 99fe2ec7d3
Giảm yêu cầu phiên bản bundler xuống 2.1.2
2 years ago
Quang Thang 0ed3d310ab SÆử dụng Váºercel RoutÃing, mÃột sÃố thÆứ nhỏ @@
2 years ago
Quang Thang ea57c7a788 Hỗ trợ Katex, dịch một số thuật ngữ và một số cái khác :v
2 years ago
Quang Thắng dce680c4f0
Thử nghiệm Katex lại
2 years ago
Quang Thắng c673a1e220
Thử nghiệm Katex
2 years ago
Quang Thang cc6f6ce909 Merge branch 'master' of https://github.com/thangisme/wiki
2 years ago
Quang Thang d74b8edda1 Some small changes and translated some text into Vietnamese
2 years ago
Quang Thắng b2c740fb31
Merge pull request #1 from thangisme/dependabot/npm_and_yarn/ini-1.3.8
2 years ago
Quang Thắng 7f364836c0
Fix condition body
2 years ago
Quang Thắng 2187762d71
CF Analytics is now optional
2 years ago
Quang Thắng 7b121af72e
Update _config.yml
2 years ago
dependabot[bot] 0318837809
Bump ini from 1.3.5 to 1.3.8
2 years ago
Quang Thắng cbeac1900f
Add Cloudflare Analytics
2 years ago
Quang Thắng 02db91cc82 Create CNAME
2 years ago
Quang Thắng c1881274f5
Update just-the-docs.gemspec
2 years ago
Quang Thang 20213e4da7 Initial Draft
2 years ago
Patrick Marsceill e842498637
Update publish-gem.yml
2 years ago
Patrick Marsceill 7f5ebee9b8
Delete publish.yml
2 years ago
Patrick Marsceill cb7df09c8f
Update package.json
2 years ago
Patrick Marsceill 8bc53f8f45
Bump gem spec
2 years ago
Patrick Marsceill 4ab61105b9
Create publish-gem.yml
2 years ago
Patrick Marsceill 5a78a7d39b
Merge pull request #455 from pmarsceill/v0.3.3
2 years ago
Peter Mosses 5665097fc2
Update configuration.md
2 years ago
Patrick Marsceill 487a5a680a
Update configuration.md
2 years ago
Patrick Marsceill e7ff383397
I meant auto... oops
2 years ago
Patrick Marsceill 4de9962c72
Fix order
2 years ago
Patrick Marsceill 85af5b81c5
Codeblocks need overflow hidden
2 years ago
Patrick Marsceill bd1f741d6d
Merge pull request #334 from CodeSandwich/custom_header_footer
2 years ago
Patrick Marsceill fdb93755d1
Update configuration.md
2 years ago
Patrick Marsceill 58aea7a29b
Update configuration.md
2 years ago
Patrick Marsceill bb1cd2aaac
Merge pull request #451 from pmarsceill/dependabot/npm_and_yarn/stylelint-config-primer-9.2.1
2 years ago
Patrick Marsceill 863d13fc8e
Merge pull request #443 from pdmosses/nav-exclude
2 years ago
Patrick Marsceill 37bbacbaa9
Merge pull request #440 from pmarsceill/dependabot/npm_and_yarn/stylelint-13.7.2
2 years ago
Patrick Marsceill ce0da9e848
Merge branch 'v0.3.3' into dependabot/npm_and_yarn/stylelint-13.7.2
2 years ago