1
0
mirror of https://github.com/thangisme/notes.git synced 2024-06-19 01:05:28 +00:00
Commit Graph

985 Commits

Author SHA1 Message Date
Quang Thang
8c8002122a Thêm từ mới và nguồn dịch 2021-01-10 17:43:11 +07:00
Quang Thang
d756c0a0c0 Thay favicon 2021-01-10 13:13:02 +07:00
Quang Thang
9d71a6315c Chỉnh lại link Github 2021-01-10 12:45:21 +07:00
Quang Thang
cdd2c21708 Thêm từ mới 2021-01-08 19:22:22 +07:00
Quang Thang
f43e46b7af Thêm từ vựng tiếng Anh 2021-01-08 17:29:43 +07:00
Quang Thang
e13c1000ad Sắp xếp lại menu 2021-01-06 16:51:35 +07:00
Quang Thang
56f71b8c0d Thay đổi tên và chú thích trang chủ 2021-01-06 16:48:45 +07:00
Quang Thang
e8ea0f99f9 Thêm danh sách đọc 2021-01-06 16:46:56 +07:00
Quang Thắng
febbc102db
Update hau-to.md 2021-01-03 08:15:55 +07:00
Quang Thắng
22a1ec04cf
Thêm ghi chú về hậu tố tiếng Anh 2021-01-02 15:46:58 +07:00
Quang Thang
0e6a3323e6 Cập nhập một số bài vật lí và bổ sung fonts cho KaTeX 2021-01-01 12:30:36 +07:00
Quang Thang
afec942041 Thêm mục tiêu năm 2021-01-01 09:55:58 +07:00
Quang Thang
823e57aff6 Merged 2021-01-01 09:30:37 +07:00
Quang Thắng
9e4dbe5dcf
Cập nhập bài chuyển động thẳng đều 2020-12-31 20:42:20 +07:00
Quang Thang
fa75e61344 Chỉnh sửa trang chủ 2020-12-30 21:53:22 +07:00
Quang Thang
dde3cc5bfd Thay đổi đường dẫn Github 2020-12-30 21:50:56 +07:00
Quang Thắng
e5aa93748f Delete CNAME 2020-12-30 18:40:55 +07:00
Quang Thắng
99fe2ec7d3
Giảm yêu cầu phiên bản bundler xuống 2.1.2
Nhằm tương thích với Vercel CI
2020-12-30 18:32:42 +07:00
Quang Thang
0ed3d310ab SÆử dụng Váºercel RoutÃing, mÃột sÃố thÆứ nhỏ @@ 2020-12-30 18:07:31 +07:00
Quang Thang
ea57c7a788 Hỗ trợ Katex, dịch một số thuật ngữ và một số cái khác :v 2020-12-30 16:38:01 +07:00
Quang Thắng
dce680c4f0
Thử nghiệm Katex lại 2020-12-27 18:06:32 +07:00
Quang Thắng
c673a1e220
Thử nghiệm Katex 2020-12-27 17:52:11 +07:00
Quang Thang
cc6f6ce909 Merge branch 'master' of https://github.com/thangisme/wiki 2020-12-16 13:30:26 +07:00
Quang Thang
d74b8edda1 Some small changes and translated some text into Vietnamese 2020-12-16 13:30:11 +07:00
Quang Thắng
b2c740fb31
Merge pull request #1 from thangisme/dependabot/npm_and_yarn/ini-1.3.8
Bump ini from 1.3.5 to 1.3.8
2020-12-15 20:33:02 +07:00
Quang Thắng
7f364836c0
Fix condition body 2020-12-15 20:31:46 +07:00
Quang Thắng
2187762d71
CF Analytics is now optional 2020-12-15 20:30:52 +07:00
Quang Thắng
7b121af72e
Update _config.yml 2020-12-15 20:29:18 +07:00
dependabot[bot]
0318837809
Bump ini from 1.3.5 to 1.3.8
Bumps [ini](https://github.com/isaacs/ini) from 1.3.5 to 1.3.8.
- [Release notes](https://github.com/isaacs/ini/releases)
- [Commits](https://github.com/isaacs/ini/compare/v1.3.5...v1.3.8)

Signed-off-by: dependabot[bot] <support@github.com>
2020-12-15 13:06:35 +00:00
Quang Thắng
cbeac1900f
Add Cloudflare Analytics 2020-12-15 20:04:44 +07:00
Quang Thắng
02db91cc82 Create CNAME 2020-12-15 19:29:16 +07:00
Quang Thắng
c1881274f5
Update just-the-docs.gemspec 2020-12-15 14:20:59 +07:00
Quang Thang
20213e4da7 Initial Draft 2020-12-14 12:38:40 +07:00
Patrick Marsceill
e842498637
Update publish-gem.yml 2020-10-14 13:23:05 -04:00
Patrick Marsceill
7f5ebee9b8
Delete publish.yml 2020-10-14 13:22:34 -04:00
Patrick Marsceill
cb7df09c8f
Update package.json 2020-10-14 13:21:02 -04:00
Patrick Marsceill
8bc53f8f45
Bump gem spec 2020-10-14 13:20:46 -04:00
Patrick Marsceill
4ab61105b9
Create publish-gem.yml 2020-10-14 13:17:51 -04:00
Patrick Marsceill
5a78a7d39b
Merge pull request #455 from pmarsceill/v0.3.3
v0.3.3
2020-10-13 12:25:05 -04:00
Peter Mosses
5665097fc2
Update configuration.md
2019 replaced by 2020 in line 94.
2020-10-13 09:40:33 +02:00
Patrick Marsceill
487a5a680a
Update configuration.md 2020-10-12 14:15:12 -04:00
Patrick Marsceill
e7ff383397
I meant auto... oops 2020-10-12 13:20:01 -04:00
Patrick Marsceill
4de9962c72
Fix order 2020-10-12 13:15:11 -04:00
Patrick Marsceill
85af5b81c5
Codeblocks need overflow hidden 2020-10-12 13:11:59 -04:00
Patrick Marsceill
bd1f741d6d
Merge pull request #334 from CodeSandwich/custom_header_footer
Add custom header and footer include files
2020-10-12 12:57:25 -04:00
Patrick Marsceill
fdb93755d1
Update configuration.md 2020-10-12 12:49:51 -04:00
Patrick Marsceill
58aea7a29b
Update configuration.md 2020-10-12 12:47:56 -04:00
Patrick Marsceill
bb1cd2aaac
Merge pull request #451 from pmarsceill/dependabot/npm_and_yarn/stylelint-config-primer-9.2.1
Bump stylelint-config-primer from 9.0.0 to 9.2.1
2020-10-12 12:42:27 -04:00
Patrick Marsceill
863d13fc8e
Merge pull request #443 from pdmosses/nav-exclude
Limit the effect of `nav_exclude` to the main navigation
2020-10-12 12:41:33 -04:00
Patrick Marsceill
37bbacbaa9
Merge pull request #440 from pmarsceill/dependabot/npm_and_yarn/stylelint-13.7.2
Bump stylelint from 13.6.1 to 13.7.2
2020-10-12 12:39:32 -04:00