1
0
mirror of https://github.com/thangisme/notes.git synced 2024-06-24 22:37:33 +00:00
Commit Graph

8 Commits

Author SHA1 Message Date
Quang Thang
e13c1000ad Sắp xếp lại menu 2021-01-06 16:51:35 +07:00
Quang Thang
0e6a3323e6 Cập nhập một số bài vật lí và bổ sung fonts cho KaTeX 2021-01-01 12:30:36 +07:00
Quang Thắng
9e4dbe5dcf
Cập nhập bài chuyển động thẳng đều 2020-12-31 20:42:20 +07:00
Quang Thang
0ed3d310ab SÆử dụng Váºercel RoutÃing, mÃột sÃố thÆứ nhỏ @@ 2020-12-30 18:07:31 +07:00
Quang Thang
ea57c7a788 Hỗ trợ Katex, dịch một số thuật ngữ và một số cái khác :v 2020-12-30 16:38:01 +07:00
Quang Thắng
dce680c4f0
Thử nghiệm Katex lại 2020-12-27 18:06:32 +07:00
Quang Thắng
c673a1e220
Thử nghiệm Katex 2020-12-27 17:52:11 +07:00
Quang Thang
20213e4da7 Initial Draft 2020-12-14 12:38:40 +07:00