notes/index.md

18 lines
495 B
Markdown

---
layout: default
title: Trang chủ
nav_order: 1
description: Nơi chia sẻ kiến thức cá nhân
permalink: /
---
# Chia sẻ kiến thức cá nhân
{: .fs-9 }
Đây là nơi tổng hợp những kiến thức mình học được. Một số nội dung mang tính cá nhân và có thể có sai sót.
{: .fs-6 .fw-300 }
[Khám phá](#getting-started){: .btn .btn-primary .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 .mr-2 } [Đóng góp](https://github.com/thangisme/notes){: .btn .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 }