notes/index.md

18 lines
495 B
Markdown
Raw Normal View History

2017-03-09 18:16:08 +00:00
---
layout: default
title: Trang chủ
2017-03-09 18:16:08 +00:00
nav_order: 1
description: Nơi chia sẻ kiến thức cá nhân
2018-10-24 18:06:41 +00:00
permalink: /
2017-03-09 18:16:08 +00:00
---
2020-12-14 05:38:40 +00:00
# Chia sẻ kiến thức cá nhân
2017-11-08 16:23:05 +00:00
{: .fs-9 }
2017-03-09 18:16:08 +00:00
2020-12-14 05:38:40 +00:00
Đây là nơi tổng hợp những kiến thức mình học được. Một số nội dung mang tính cá nhân và có thể có sai sót.
2017-06-04 21:50:01 +00:00
{: .fs-6 .fw-300 }
2017-03-24 13:47:37 +00:00
2021-01-10 05:45:21 +00:00
[Khám phá](#getting-started){: .btn .btn-primary .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 .mr-2 } [Đóng góp](https://github.com/thangisme/notes){: .btn .fs-5 .mb-4 .mb-md-0 }
2020-12-30 14:53:22 +00:00
2017-03-09 18:16:08 +00:00