Commit Graph

210 Commits (9d28c29a51a5328d5bd72ded52e456c7a5d26380)
 

Author SHA1 Message Date
Gerolf Ziegenhain 9d28c29a51 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 5d1ea8138b wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain af81f9a084 raspi
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 1145e2769e wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 516c1b4a57 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 1db2782667 wiring
7 years ago
Gerolf Ziegenhain ba6ece9ddd wiring
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 4f9169d026 wiring
7 years ago
Gerolf Ziegenhain e36b01ce41 wiring
7 years ago
Gerolf Ziegenhain efeee5b0ee done
7 years ago
Gerolf Ziegenhain e01c86a248 add util files
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 6163a138ce add util files
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 5dad7c3f64 add util files
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 8622552f86 add util files
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 1d3b674ecc rm old linux code
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 81316638fc adjust raspi latency
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 83d152c2bc rm zero string warning
7 years ago
Gerolf Ziegenhain fddeaab8ed raspi clean header
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 197ac3224e add raspi audio fix
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 7ead5be229 add raspi audio fix
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 46842ab42b revert changes - raspi identified
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 86e7cc039b wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 5e586d03d9 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain bf0ebc9f6e wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 8da5cc22d6 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain ff773f1f4e wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 05ad58cb09 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 08423de98c wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain a9371e16d4 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 57f6c84f88 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 15ab7fbbcc wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain c60842a89f wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain a5b7aed310 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 49d87c5cc8 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 1c1ef6ca4d wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain bd54a9cec4 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 5b51a3459a wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain ab06957571 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 108d04efd2 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain aaf24cf35d wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain d77de7e47c wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain b2418e4aa6 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain d4531a3f73 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 13a1af9ed4 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 43ac116425 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 08f5c20420 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain e78a722025 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 2e975376dc wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain b227bd5d90 wip
7 years ago
Gerolf Ziegenhain 5ac4d0f63f wip
7 years ago