notes/404.html

13 lines
348 B
HTML
Raw Normal View History

2018-12-16 20:24:00 +00:00
---
layout: default
title: 404
2018-12-16 20:24:00 +00:00
permalink: /404
nav_exclude: true
search_exclude: true
---
<h1>Ố ồ ... Trang này không tồn tại ~_~</h1>
2018-12-16 20:24:00 +00:00
<p>Có vẻ như bạn đã đến nhầm địa chỉ :(. Vui lòng kiểm tra lại hoặc dùng thanh tìm kiếm để tìm đường :3</p>
<a href="/" class="btn btn-green">Về trang chủ.</a>