1
0
mirror of https://github.com/rkd77/elinks.git synced 2024-06-19 00:05:36 +00:00
elinks/po/sr.po
2005-12-06 13:49:55 +01:00

8406 lines
236 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Serbian ELinks translation
# Strahinya Radich <vilinkamen@mail.ru>, 2005
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ELinks 0.10.6.CVS\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-27 07:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-09-21 16:20+0200\n"
"Last-Translator: Strahinya Radich (ÁâàÐåØúÐ ÀÐÔØû) <vilinkamen@mail.ru>\n"
"Language-Team: Serbian <sr@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-5\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/bfu/hierbox.c:329
msgid "Close"
msgstr "·ÐâÒÞàØ"
#. | MSGBOX_SCROLLABLE
#: src/bfu/hierbox.c:424 src/bfu/hierbox.c:433 src/dialogs/document.c:43
#: src/dialogs/document.c:240
msgid "Info"
msgstr "¾ÑÐÒÕèâÕúÕ"
#: src/bfu/hierbox.c:425
msgid "Press space to expand this folder."
msgstr "¿àØâØáÝØâÕ àÐ×ÜÐÚ ÔÐ ÑØáâÕ ßàÞèØàØÛØ ÞÒã äÐáæØÚÛã."
#: src/bfu/hierbox.c:436 src/bfu/inpfield.c:254 src/bfu/msgbox.c:172
#: src/bfu/msgbox.c:189 src/config/dialogs.c:57 src/config/dialogs.c:391
#: src/cookies/dialogs.c:354 src/dialogs/edit.c:97 src/dialogs/info.c:133
#: src/dialogs/options.c:210 src/dialogs/options.c:290 src/mime/dialogs.c:129
#: src/protocol/auth/dialogs.c:110 src/protocol/protocol.c:231
#: src/scripting/lua/core.c:377 src/scripting/lua/core.c:457
#: src/session/session.c:799 src/viewer/text/search.c:1593
msgid "~OK"
msgstr "~Ã àÕÔã"
#: src/bfu/hierbox.c:547
#, c-format
msgid "Sorry, but the item \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "¶ÐÛØÜ, áâÐÒÚÐ ,,%s`` áÕ ÝÕ ÜÞÖÕ ÞÑàØáÐâØ."
#: src/bfu/hierbox.c:548
#, c-format
msgid "Sorry, but the item \"%s\" is being used by something else."
msgstr "¶ÐÛØÜ, áâÐÒÚÐ ,,%s`` áÕ ÒÕû ÚÞàØáâØ ÝÕÓÔÕ ÔàãÓÔÕ."
#. cant_delete_folder
#: src/bfu/hierbox.c:551 src/bookmarks/dialogs.c:119
#, c-format
msgid "Sorry, but the folder \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "¶ÐÛØÜ, äÐáæØÚÛÐ ,,%s`` áÕ ÝÕ ÜÞÖÕ ÞÑàØáÐâØ."
#. cant_delete_used_folder
#: src/bfu/hierbox.c:552 src/bookmarks/dialogs.c:121
#, c-format
msgid "Sorry, but the folder \"%s\" is being used by something else."
msgstr "¶ÐÛØÜ, äÐáæØÚÛÐ ,,%s`` áÕ ÒÕû ÚÞàØáâØ ÝÕÓÔÕ ÔàãÓÔÕ."
#: src/bfu/hierbox.c:617
msgid "Delete error"
msgstr "³àÕèÚÐ ßàØ ÑàØáÐúã"
#: src/bfu/hierbox.c:711
msgid "Delete marked items"
msgstr "±àØáÐúÕ Ø×ÐÑàÐÝØå áâÐÒÚØ"
#: src/bfu/hierbox.c:712
msgid "Delete marked items?"
msgstr "´Ð ÞÑàØèÕÜ Ø×ÐÑàÐÝÕ áâÐÒÚÕ?"
#: src/bfu/hierbox.c:725 src/bfu/hierbox.c:761 src/bfu/hierbox.c:782
#: src/bfu/hierbox.c:853 src/config/dialogs.c:832 src/dialogs/menu.c:126
#: src/formhist/formhist.c:418 src/mime/dialogs.c:69 src/session/task.c:272
#: src/terminal/tab.c:191 src/terminal/tab.c:227
msgid "~Yes"
msgstr "~´Ð"
#: src/bfu/hierbox.c:726 src/bfu/hierbox.c:762 src/bfu/hierbox.c:783
#: src/bfu/hierbox.c:854 src/config/dialogs.c:833 src/dialogs/menu.c:127
#: src/formhist/formhist.c:419 src/mime/dialogs.c:70 src/session/task.c:273
#: src/terminal/tab.c:192 src/terminal/tab.c:228
msgid "~No"
msgstr "~½Õ"
#. delete_folder_title
#: src/bfu/hierbox.c:746 src/bookmarks/dialogs.c:127
msgid "Delete folder"
msgstr "±àØáÐúÕ äÐáæØÚÛÕ"
#: src/bfu/hierbox.c:747
#, c-format
msgid "Delete the folder \"%s\" and its content?"
msgstr "´Ð ÞÑàØèÕÜ äÐáæØÚÛã ,,%s`` Ø úÕÝ áÐÔàÖÐø?"
#: src/bfu/hierbox.c:764
msgid "Delete item"
msgstr "±àØáÐúÕ áâÒÐÚÕ"
#: src/bfu/hierbox.c:765
#, c-format
msgid ""
"Delete \"%s\"?\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"´Ð ÞÑàØèÕÜ ,,%s``?\n"
"\n"
"%s"
#: src/bfu/hierbox.c:822
msgid "Clear all items"
msgstr "ÇØèûÕúÕ áÒØå áâÐÒÚØ"
#: src/bfu/hierbox.c:823
msgid "Do you really want to remove all items?"
msgstr "´Ð ÛØ ×ÐØáâÐ ÖÕÛØâÕ ÔÐ ãÚÛÞÝØâÕ áÒÕ áâÐÒÚÕ?"
#: src/bfu/hierbox.c:920 src/bfu/hierbox.c:951 src/viewer/text/search.c:1013
#: src/viewer/text/search.c:1021 src/viewer/text/search.c:1037
#: src/viewer/text/search.c:1612
msgid "Search"
msgstr "¿àÕâàÐÓÐ"
#: src/bfu/hierbox.c:922 src/viewer/text/search.c:1014
#, c-format
msgid "Search string '%s' not found"
msgstr "ÂàÐÖÕÝÐ ÝØáÚÐ ,,%s`` ÝØøÕ ßàÞÝÐòÕÝÐ"
#: src/bfu/hierbox.c:951 src/config/dialogs.c:168 src/config/dialogs.c:357
#: src/config/dialogs.c:504 src/cookies/dialogs.c:34 src/cookies/dialogs.c:348
#: src/dialogs/edit.c:91 src/dialogs/edit.c:93 src/scripting/lua/core.c:373
#: src/scripting/lua/core.c:374 src/scripting/lua/core.c:454
msgid "Name"
msgstr "½Ð×ØÒ"
#: src/bfu/inpfield.c:71 src/bfu/inpfield.c:78
msgid "Bad number"
msgstr "»Þè äÞàÜÐâ"
#: src/bfu/inpfield.c:72
msgid "Number expected in field"
msgstr "¾çÕÚãøÕ áÕ ÑàÞø"
#: src/bfu/inpfield.c:80
#, c-format
msgid "Number should be in the range from %d to %d."
msgstr "±àÞø ÑØ âàÕÑÐÛÞ ÔÐ øÕ Ø×ÜÕòã %d Ø %d."
#: src/bfu/inpfield.c:98 src/config/dialogs.c:458
msgid "Bad string"
msgstr "»ÞèÐ ÝØáÚÐ"
#: src/bfu/inpfield.c:99
msgid "Empty string not allowed"
msgstr "¿àÐ×ÝÐ ÝØáÚÐ ÝØøÕ ÔÞ×ÒÞùÕÝÐ"
#: src/bfu/inpfield.c:254 src/config/dialogs.c:392 src/cookies/dialogs.c:355
#: src/dialogs/edit.c:101 src/dialogs/edit.c:104 src/dialogs/options.c:213
#: src/dialogs/options.c:291 src/mime/dialogs.c:130
#: src/protocol/auth/dialogs.c:111 src/protocol/bittorrent/dialogs.c:801
#: src/scripting/lua/core.c:378 src/scripting/lua/core.c:458
#: src/session/download.c:544 src/session/download.c:1121
#: src/viewer/text/search.c:1594
msgid "~Cancel"
msgstr "~¿ÞÝØèâØ"
#: src/bfu/leds.c:74
msgid "Clock"
msgstr "ÁÐâ"
#: src/bfu/leds.c:75
msgid "Digital clock in the status bar."
msgstr "´ØÓØâÐÛÝØ áÐâ ã àÕÔã áâÐúÐ."
#: src/bfu/leds.c:77 src/bfu/leds.c:94 src/config/options.inc:1118
#: src/config/options.inc:1125 src/ecmascript/ecmascript.c:40
#: src/globhist/globhist.c:63 src/mime/backend/mailcap.c:93
#: src/mime/backend/mimetypes.c:52 src/network/ssl/ssl.c:80
msgid "Enable"
msgstr "°ÚâØÒØàÐø"
#: src/bfu/leds.c:79
msgid "Whether to display a digital clock in the status bar."
msgstr "´Ð ÛØ ûÕ áÕ ßàØÚÐ×ØÒÐâØ ÔØÓØâÐÛÝØ áÐâ ã àÕÔã áâÐúÐ."
#: src/bfu/leds.c:81
msgid "Format"
msgstr "ÄÞàÜÐâ"
#: src/bfu/leds.c:83
msgid ""
"Format string for the digital clock. See the strftime(3)\n"
"manpage for details."
msgstr ""
"ÄÞàÜÐâÝÐ ÝØáÚÐ ÔØÓØâÐÛÝÞÓ áÐâÐ. ·Ð ÒØèÕ ÔÕâÐùÐ,\n"
"ßÞÓÛÕÔÐøâÕ áâàÐÝØæã ãßãâáâÒÐ ×Ð strftime(3)."
#: src/bfu/leds.c:90
msgid "LEDs"
msgstr "´ØÞÔÕ"
#: src/bfu/leds.c:92
msgid "LEDs (visual indicators) options."
msgstr "¸×ÑÞàØ ÔØÞÔÐ (ÒØ×ãÐÛÝØå ØÝÔØÚÐâÞàÐ)"
#: src/bfu/leds.c:96
msgid ""
"Enable LEDs.\n"
"These visual indicators will inform you about various states."
msgstr ""
"°ÚâØÒØàÐúÕ ÔØÞÔÐ.\n"
"¾ÒØ ÒØ×ãÐÛÝØ ØÝÔØÚÐâÞàØ ûÕ ÒÐá ÞÑÐÒÕèâÐÒÐâØ Þ àÐ×ÝØÜ áâÐúØÜÐ."
#. name:
#: src/bfu/leds.c:302 src/bfu/leds.c:344
msgid "LED indicators"
msgstr "¸ÝÔØÚÐâÞàØ ÔØÞÔÐ"
#: src/bfu/leds.c:303
msgid ""
"What the different LEDs indicate:\n"
"\n"
"[SIJP--]\n"
" |||||`- Unused\n"
" ||||`-- Unused\n"
" |||`--- A JavaScript pop-up window was blocked\n"
" ||`---- A JavaScript error has occured\n"
" |`----- The state of insert mode for text-input form-fields\n"
" | 'i' means modeless, 'I' means insert mode is on\n"
" `------ Whether an SSL connection was used\n"
"\n"
"'-' generally indicates that the LED is off."
msgstr ""
"ÈâÐ àÐ×ÝÕ ÔØÞÔÕ ßÞÚÐ×ãøã:\n"
"\n"
"[SIJP--]\n"
" |||||`- ½ÕØáÚÞàØèûÕÝÞ\n"
" ||||`-- ½ÕØáÚÞàØèûÕÝÞ\n"
" |||`--- ±ÛÞÚØàÐÝ øÕ ØáÚÐçãûØ ßàÞ×Þà ¨ÐÒÐÁßØáÐ\n"
" ||`---- ´ÕáØÛÐ áÕ ÓàÕèÚÐ ¨ÐÒÐÁßØáÐ\n"
" |`----- ÁâÐúÕ àÕÖØÜÐ ×Ð ãÜÕâÐúÕ ×Ð ßÞùÐ ×Ð ãÝÞá âÕÚáâÐ\n"
" | 'i' ÑÕ× ßÞáÕÑÝØå àÕÖØÜÐ, 'I' ãÚùãçÕÝÞ ãÜÕâÐúÕ\n"
" `------ ´Ð ÛØ áÕ ÚÞàØáâØ SSL ßÞÒÕ×ØÒÐúÕ\n"
"\n"
"'-' ãÚÐ×ãøÕ ÝÐ âÞ ÔÐ øÕ ÔØÞÔÐ ØáÚùãçÕÝÐ."
#: src/bfu/menu.c:753
msgid "Search menu/"
msgstr "¼ÕÝØ ,,ÂàÐÖØ``/"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:97
msgid "read_bookmarks_xbel(): Error in XML_ParserCreate()"
msgstr "read_bookmarks_xbel(): ³àÕèÚÐ ã XML_ParserCreate()"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:108
#, c-format
msgid "read_bookmarks_xbel(): Error reading %s"
msgstr "read_bookmarks_xbel(): ³àÕèÚÐ ßàØ çØâÐúã %s"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:116
#, c-format
msgid ""
"Parse error while processing XBEL bookmarks in %s at line %d column %d:\n"
"%s"
msgstr ""
"³àÕèÚÐ ã àÐèçÛÐúØÒÐúã ßàØ ÞÑàÐÔØ XBEL ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ ã %s, àÕÔ %d,\n"
"ÚÞÛÞÝÐ %d:\n"
"%s"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:390 src/bookmarks/backend/xbel.c:411
msgid "No title"
msgstr "±Õ× ÝÐáÛÞÒÐ"
#: src/bookmarks/backend/xbel.c:396
msgid "No URL"
msgstr "±Õ× ÃÀ»-Ð"
#. name:
#: src/bookmarks/bookmarks.c:47 src/bookmarks/bookmarks.c:185
msgid "Bookmarks"
msgstr "¾ÑÕÛÕÖØÒÐçØ"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:49
msgid "Bookmark options."
msgstr "¸×ÑÞàØ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:52 src/bookmarks/bookmarks.c:58
msgid "File format"
msgstr "ÄÞàÜÐâ ÔÐâÞâÕÚÕ"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:54
msgid ""
"File format for bookmarks (affects both reading and saving):\n"
"0 is the default native ELinks format\n"
"1 is XBEL universal XML bookmarks format (NO NATIONAL CHARS SUPPORT!)"
msgstr ""
"ÄÞàÜÐâ ÔÐâÞâÕÚÕ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ (ãâØçÕ Ø ÝÐ çØâÐúÕ Ø ÝÐ çãÒÐúÕ):\n"
"0 øÕ ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝØ ÞáÝÞÒÝØ µ»ØÝÚáÞÒ äÞàÜÐâ\n"
"1 øÕ XBEL, ãÝØÒÕà×ÐÛÝØ äÞàÜÐâ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ ã XML-ã (±µ·\n"
" ½µµ½³»µÁº¸Å ·½°º¾²°!)"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:60
msgid ""
"File format for bookmarks (affects both reading and saving):\n"
"0 is the default native ELinks format\n"
"1 is XBEL universal XML bookmarks format (NO NATIONAL CHARS SUPPORT!) "
"(DISABLED)"
msgstr ""
"ÄÞàÜÐâ ÔÐâÞâÕÚÕ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ (ãâØçÕ Ø ÝÐ çØâÐúÕ Ø ÝÐ çãÒÐúÕ):\n"
"0 øÕ ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝØ ÞáÝÞÒÝØ µ»ØÝÚáÞÒ äÞàÜÐâ\n"
"1 øÕ XBEL, ãÝØÒÕà×ÐÛÝØ äÞàÜÐâ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ ã XML-ã (±µ·\n"
" ½µµ½³»µÁº¸Å ·½°º¾²°!)\n"
"(´µ°ºÂ¸²¸À°½¾)"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:66
msgid "Save folder state"
msgstr "ÇãÒÐúÕ áâÐúÐ äÐáæØÚÛØ"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:68
msgid ""
"When saving bookmarks also store whether folders are\n"
"expanded or not, so the look of the bookmark dialog is\n"
"kept across ELinks sessions. If disabled all folders will\n"
"appear unexpanded next time ELinks is run."
msgstr ""
"¿àØ çãÒÐúã ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ, âÐÚÞòÕ ûÕ áÕ çãÒÐâØ ßàÞèØàÕÝÞáâ\n"
"äÐáæØÚÛØ, çØÜÕ áÕ Ø×ÓÛÕÔ ÔØøÐÛÞÓÐ ×Ð ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÕ çãÒÐ\n"
"Ø×ÜÕòã àÐ×ÛØçØâØå áÕáØøÐ µ»ØÝÚáÐ. ÃÚÞÛØÚÞ øÕ ÞÒÞ\n"
"ÔÕÐÚâØÒØàÐÝÞ, ßàØ áÛÕÔÕûÕÜ ßÞÚàÕâÐúã µ»ØÝÚáÐ ûÕ áÒÕ\n"
"äÐáæØÚÛÕ ÑØâØ ÝÕßàÞèØàÕÝÕ."
#: src/bookmarks/bookmarks.c:73
msgid "Periodic snapshotting"
msgstr "¿ÞÒàÕÜÕÝÞ çãÒÐúÕ áÝØÜÚÐ"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:75
msgid ""
"Automatically save a snapshot of all tabs periodically.\n"
"This will periodically bookmark the tabs of each terminal in a separate "
"folder\n"
"for recovery after a crash.\n"
"\n"
"This feature requires bookmark support."
msgstr ""
"¿ÞÒàÕÜÕÝÞ ûÕ ÐãâÞÜÐâáÚØ çãÒÐâØ áÝØÜÐÚ áÒØå øÕ×ØçÐÚÐ.\n"
"¾ÒÞ ûÕ ßÞÒàÕÜÕÝÞ ×ÐÑÕÛÕÖØâØ øÕ×ØçÚÕ áÒÐÚÞÓ âÕàÜØÝÐÛÐ ã ÞÔÒÞøÕÝã\n"
"äÐáæØÚÛã àÐÔØ ÞßÞàÐÒÚÐ ßÞáÛÕ ßÐÔÐ ßàÞÓàÐÜÐ.\n"
"\n"
"¾ÒÐ ÞÔÛØÚÐ ×ÐåâÕÒÐ ßÞÔàèÚã ×Ð ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÕ."
#: src/bookmarks/dialogs.c:70 src/config/options.inc:970
#: src/dialogs/document.c:145 src/globhist/dialogs.c:65
msgid "Title"
msgstr "½ÐáÛÞÒ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:71 src/cache/dialogs.c:65
#: src/dialogs/document.c:136 src/dialogs/edit.c:95 src/formhist/dialogs.c:63
#: src/globhist/dialogs.c:66 src/protocol/auth/dialogs.c:158
#: src/scripting/lua/core.c:375
msgid "URL"
msgstr "ÃÀ»"
#. cant_delete_item
#: src/bookmarks/dialogs.c:115
#, c-format
msgid "Sorry, but the bookmark \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "¶ÐÛØÜ, ÞÑÕÛÕÖØÒÐç ,,%s`` ÝÕ ÜÞÖÕ ÔÐ áÕ ÞÑàØèÕ."
#. cant_delete_used_item
#: src/bookmarks/dialogs.c:117
#, c-format
msgid "Sorry, but the bookmark \"%s\" is being used by something else."
msgstr "¶ÐÛØÜ, ÞÑÕÛÕÖØÒÐç ,,%s`` áÕ ÒÕû ÚÞàØáâØ ÝÕÓÔÕ ÔàãÓÔÕ."
#. delete_marked_items_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:123
msgid "Delete marked bookmarks"
msgstr "±àØáÐúÕ Þ×ÝÐçÕÝØå ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ"
#. delete_marked_items
#: src/bookmarks/dialogs.c:125
msgid "Delete marked bookmarks?"
msgstr "´Ð ÞÑàØèÕÜ Þ×ÝÐçÕÝÕ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÕ?"
#. delete_folder
#: src/bookmarks/dialogs.c:129
#, c-format
msgid "Delete the folder \"%s\" and all bookmarks in it?"
msgstr "´Ð ÞÑàØèÕÜ äÐáæØÚÛã ,,%s`` Ø áÒÕ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÕ ã úÞø?"
#. delete_item_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:131
msgid "Delete bookmark"
msgstr "±àØáÐúÕ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ"
#. delete_item
#: src/bookmarks/dialogs.c:133
msgid "Delete this bookmark?"
msgstr "´Ð ÞÑàØèÕÜ ÞÒÐø ÞÑÕÛÕÖØÒÐç?"
#. clear_all_items_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:135
msgid "Clear all bookmarks"
msgstr "¾çØáâØ áÒÕ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÕ"
#. clear_all_items_title
#: src/bookmarks/dialogs.c:137
msgid "Do you really want to remove all bookmarks?"
msgstr "´Ð ÛØ ×ÐØáâÐ ÖÕÛØâÕ ÔÐ ãÚÛÞÝØâÕ áÒÕ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÕ?"
#: src/bookmarks/dialogs.c:270
msgid "Add folder"
msgstr "´ÞÔÐÒÐúÕ äÐáæØÚÛÕ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:270
msgid "Folder name"
msgstr "½Ð×ØÒ äÐáæØÚÛÕ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:326 src/scripting/lua/core.c:369
msgid "Edit bookmark"
msgstr "ÃàÕòØÒÐúÕ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:462 src/cache/dialogs.c:229
#: src/globhist/dialogs.c:223 src/protocol/auth/dialogs.c:255
msgid "~Goto"
msgstr "~¸ÔØ ÝÐ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:463 src/config/dialogs.c:527
#: src/cookies/dialogs.c:421
msgid "~Edit"
msgstr "~ÃàÕÔØ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:464 src/cache/dialogs.c:230
#: src/config/dialogs.c:529 src/config/dialogs.c:940 src/cookies/dialogs.c:422
#: src/dialogs/menu.c:444 src/formhist/dialogs.c:210
#: src/globhist/dialogs.c:228 src/protocol/auth/dialogs.c:257
msgid "~Delete"
msgstr "~¾ÑàØèØ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:465 src/config/dialogs.c:528
#: src/config/dialogs.c:939 src/cookies/dialogs.c:420 src/dialogs/menu.c:442
msgid "~Add"
msgstr "~´ÞÔÐø"
#: src/bookmarks/dialogs.c:466
msgid "Add se~parator"
msgstr "´ÞÔÐø ~àÐ×ÔÒÐøÐç"
#: src/bookmarks/dialogs.c:467
msgid "Add ~folder"
msgstr "´ÞÔÐø ~äÐáæØÚÛã"
#: src/bookmarks/dialogs.c:468
msgid "~Move"
msgstr "~¿àÕÜÕáâØ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:469 src/cache/dialogs.c:231
#: src/config/dialogs.c:530 src/config/dialogs.c:942 src/dialogs/menu.c:397
#: src/globhist/dialogs.c:229
msgid "~Search"
msgstr "~ÂàÐÖØ"
#. This one is too dangerous, so just let user delete
#. * the bookmarks file if needed. --Zas
#: src/bookmarks/dialogs.c:473
msgid "Clear"
msgstr "ÇØèûÕúÕ"
#. TODO: Would this be useful? --jonas
#: src/bookmarks/dialogs.c:476 src/globhist/dialogs.c:234
msgid "Save"
msgstr "ÇãÒÐúÕ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:482
msgid "Bookmark manager"
msgstr "ÃßàÐÒùÐç ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:608
msgid "Search bookmarks"
msgstr "ÂàÐÖØ ÞÑÕÛÕÖØÒÐç"
#: src/bookmarks/dialogs.c:637
msgid "Add bookmark"
msgstr "´ÞÔÐÒÐúÕ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:673
msgid "Saved session"
msgstr "ÁÐçãÒÐÝÐ áÕáØøÐ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:681
msgid "Bookmark tabs"
msgstr "¨Õ×ØçæØ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ"
#: src/bookmarks/dialogs.c:681
msgid "Enter folder name"
msgstr "ÃÝÕáØâÕ ÝÐ×ØÒ äÐáæØÚÛÕ"
#: src/cache/dialogs.c:72
msgid "Proxy URL"
msgstr "ÃÀ» ßÞáàÕÔÝØÚÐ"
#: src/cache/dialogs.c:77
msgid "Redirect"
msgstr "¿àÕáßÐøÐúÕ"
#: src/cache/dialogs.c:85 src/config/options.inc:508
#: src/dialogs/document.c:156 src/protocol/bittorrent/dialogs.c:126
msgid "Size"
msgstr "²ÕÛØçØÝÐ"
#: src/cache/dialogs.c:87
msgid "Loaded size"
msgstr "ÃçØâÐÝÞ"
#: src/cache/dialogs.c:90
msgid "Content type"
msgstr "²àáâÐ áÐÔàÖÐøÐ"
#: src/cache/dialogs.c:94 src/dialogs/document.c:201
msgid "Last modified"
msgstr "¿ÞáÛÕÔúÐ Ø×ÜÕÝÐ"
#: src/cache/dialogs.c:102 src/dialogs/document.c:183
msgid "SSL Cipher"
msgstr "±ØâÝÞáâ SSL-Ð"
#: src/cache/dialogs.c:106 src/dialogs/document.c:188
msgid "Encoding"
msgstr "ºÞÔØàÐúÕ"
#: src/cache/dialogs.c:112
msgid "Flags"
msgstr "¿àÕÚØÔÐçØ"
#: src/cache/dialogs.c:115 src/dialogs/document.c:159
msgid "incomplete"
msgstr "ÝÕÔÞÒàèÕÝÞ"
#: src/cache/dialogs.c:118 src/protocol/auth/dialogs.c:177
msgid "invalid"
msgstr "ÝÕØáßàÐÒÝÞ"
#: src/cache/dialogs.c:125 src/cookies/dialogs.c:40 src/cookies/dialogs.c:44
#: src/cookies/dialogs.c:351
msgid "Expires"
msgstr "¸áâØçÕ"
#: src/cache/dialogs.c:131
msgid "ID"
msgstr "¸±"
#: src/cache/dialogs.c:134 src/config/options.inc:638
msgid "Header"
msgstr "·ÐÓÛÐÒùÕ"
#. cant_delete_item
#: src/cache/dialogs.c:187
#, c-format
msgid "Sorry, but cache entry \"%s\" cannot be deleted."
msgstr "¶ÐÛØÜ, áâÐÒÚÐ ÞáâÐÒÕ ,,%s`` áÕ ÝÕ ÜÞÖÕ ÞÑàØáÐâØ."
#. cant_delete_used_item
#: src/cache/dialogs.c:189
#, c-format
msgid "Sorry, but cache entry \"%s\" is being used by something else."
msgstr "¶ÐÛØÜ, áâÐÒÚÐ ÞáâÐÒÕ ,,%s`` áÕ ÒÕû ÚÞàØáâØ ÝÕÓÔÕ ÔàãÓÔÕ."
#. delete_marked_items_title
#: src/cache/dialogs.c:195
msgid "Delete marked cache entries"
msgstr "±àØáÐúÕ Þ×ÝÐçÕÝØå áâÐÒÚØ ÞáâÐÒÕ"
#. delete_marked_items
#: src/cache/dialogs.c:197
msgid "Delete marked cache entries?"
msgstr "´Ð ÞÑàØèÕÜ Þ×ÝÐçÕÝÕ áâÐÒÚÕ ÞáâÐÒÕ?"
#. delete_item_title
#: src/cache/dialogs.c:203
msgid "Delete cache entry"
msgstr "±àØáÐúÕ áâÐÒÚÕ ÞáâÐÒÕ"
#. delete_item
#: src/cache/dialogs.c:205
msgid "Delete this cache entry?"
msgstr "´Ð ÞÑàØèÕÜ ÞÒã áâÐÒÚã ÞáâÐÒÕ?"
#: src/cache/dialogs.c:228 src/config/dialogs.c:526 src/cookies/dialogs.c:419
#: src/dialogs/download.c:249 src/dialogs/download.c:478
#: src/formhist/dialogs.c:209 src/globhist/dialogs.c:224
#: src/protocol/auth/dialogs.c:256
msgid "~Info"
msgstr "~¿ÞÔÐæØ"
#: src/cache/dialogs.c:236
msgid "Cache manager"
msgstr "ÃßàÐÒùÐç ÞáâÐÒÕ"
#. Please keep these tables in alphabetical order, and in sync with
#. * the ACT_* constants in kbdbind.h.
#. These two actions are common over all keymaps:
#: src/config/actions-edit.inc:5 src/config/actions-main.inc:5
#: src/config/actions-menu.inc:5
msgid "Do nothing"
msgstr "½Õ àÐÔØ ÝØèâÐ"
#: src/config/actions-edit.inc:7
msgid "Attempt to auto-complete the input"
msgstr "¿ÞÚãèÐø ÔÐ áÕ ÐãâÞÜÐâáÚØ ÔÞßãÝØ ãÝÞá"
#: src/config/actions-edit.inc:8
#, fuzzy
msgid "Attempt to auto-complete a local file"
msgstr "¿ÞÚãèÐø ÔÐ áÕ ÐãâÞÜÐâáÚØ ÔÞßãÝØ ãÝÞá"
#: src/config/actions-edit.inc:9
msgid "Attempt to unambiguously auto-complete the input"
msgstr "¿ÞÚãèÐø ÔÐ áÕ ÝÕÔÒÞáÜØáÛÕÝÞ ÐãâÞÜÐâáÚØ ÔÞßãÝØ ãÝÞá"
#: src/config/actions-edit.inc:10
msgid "Delete character in front of the cursor"
msgstr "±àØáÐúÕ ×ÝÐÚÐ ØáßàÕÔ ÚãàáÞàÐ"
#: src/config/actions-edit.inc:11
msgid "Go to the first line of the buffer"
msgstr "¾ÔÛÐ×ÐÚ ÝÐ ßàÒØ àÕÔ ã ßàØåÒÐâÝØÚã"
#: src/config/actions-edit.inc:12 src/config/actions-menu.inc:8
msgid "Cancel current state"
msgstr "¿ÞÝØèâÐÒÐúÕ âÕÚãûÕÓ áâÐúÐ"
#: src/config/actions-edit.inc:13 src/config/actions-main.inc:18
msgid "Copy text to clipboard"
msgstr "ºÞßØàÐúÕ âÕÚáâÐ ÝÐ ÚÛØßÑÞàÔ"
#: src/config/actions-edit.inc:14
msgid "Delete text from clipboard"
msgstr "±àØáÐúÕ âÕÚáâÐ Ø× ÚÛØßÑÞàÔÐ"
#: src/config/actions-edit.inc:15 src/config/actions-menu.inc:9
msgid "Delete character under cursor"
msgstr "±àØáÐúÕ ×ÝÐÚÐ ßÞÔ ÚãàáÞàÞÜ"
#: src/config/actions-edit.inc:16 src/config/actions-menu.inc:10
msgid "Move cursor downwards"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÚãàáÞàÐ ÝÐÝØÖÕ"
#: src/config/actions-edit.inc:17 src/config/actions-menu.inc:11
msgid "Go to the end of the page/line"
msgstr "¾ÔÛÐ×ÐÚ ÝÐ ÚàÐø áâàÐÝØæÕ ØÛØ àÕÔÐ"
#: src/config/actions-edit.inc:18
msgid "Go to the last line of the buffer"
msgstr "¾ÔÛÐ×ÐÚ ÝÐ ßÞáÛÕÔúØ àÕÔ ã ßàØåÒÐâÝØÚã"
#: src/config/actions-edit.inc:19 src/config/actions-main.inc:46
#: src/config/actions-menu.inc:12
msgid "Follow the current link"
msgstr "¿àÐûÕúÕ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ"
#: src/config/actions-edit.inc:20 src/config/actions-menu.inc:14
msgid "Go to the start of the page/line"
msgstr "¾ÔÛÐ×ÐÚ ÝÐ ßÞçÕâÐÚ áâàÐÝØæÕ ØÛØ àÕÔÐ"
#: src/config/actions-edit.inc:21
msgid "Delete to beginning of line"
msgstr "±àØáÐúÕ ÔÞ ßÞçÕâÚÐ àÕÔÐ"
#: src/config/actions-edit.inc:22
msgid "Delete to end of line"
msgstr "±àØáÐúÕ ÔÞ ÚàÐøÐ àÕÔÐ"
#: src/config/actions-edit.inc:23 src/config/actions-menu.inc:15
msgid "Move the cursor left"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÚãàáÞàÐ ÝÐÛÕÒÞ"
#: src/config/actions-edit.inc:24 src/config/actions-menu.inc:17
msgid "Move to the next item"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÝÐ áÛÕÔÕûã áâÐÒÚã"
#: src/config/actions-edit.inc:25
msgid "Open in external editor"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ã áßÞùÐèúÕÜ ãàÕòØÒÐçã"
#: src/config/actions-edit.inc:26
msgid "Paste text from the clipboard"
msgstr "»ÕßùÕúÕ âÕÚáâÐ Ø× ÚÛØßÑÞàÔÐ"
#: src/config/actions-edit.inc:27 src/config/actions-menu.inc:20
msgid "Move to the previous item"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÝÐ ßàÕâåÞÔÝã áâÐÒÚã"
#: src/config/actions-edit.inc:28 src/config/actions-main.inc:77
#: src/config/actions-menu.inc:21
msgid "Redraw the terminal"
msgstr "¿ÞÝÞÒÝÞ ØáæàâÐÒÐúÕ âÕàÜØÝÐÛÐ"
#: src/config/actions-edit.inc:29 src/config/actions-menu.inc:22
msgid "Move the cursor right"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÚãàáÞàÐ ÝÐÛÕÒÞ"
#: src/config/actions-edit.inc:30
msgid "Toggle regex matching (type-ahead searching)"
msgstr ""
"ÁÜÕúØÒÐúÕ ãßÞâàÕÑÕ àÕÓãÛÐàÝØå Ø×àÐ×Ð (ßàØ ßàÕâàÐ×Ø áÐ ßÞáâÕßÕÝØÜ ãÝÞáÞÜ)"
#: src/config/actions-edit.inc:31 src/config/actions-menu.inc:26
msgid "Move cursor upwards"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÚãàáÞàÐ ÝÐÒØèÕ"
#: src/config/actions-main.inc:8
msgid "Abort connection"
msgstr "¿àÕÚØÔ ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ"
#: src/config/actions-main.inc:9
msgid "Add a new bookmark"
msgstr "´ÞÔÐÒÐúÕ ÝÞÒÞÓ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ"
#: src/config/actions-main.inc:10
msgid "Add a new bookmark using current link"
msgstr "´ÞÔÐÒÐúÕ ÝÞÒÞÓ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ ÝÐ ÞáÝÞÒã âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ"
#: src/config/actions-main.inc:11
msgid "Bookmark all open tabs"
msgstr "´ÞÔÐÒÐúÕ áÒØå ÞâÒÞàÕÝØå øÕ×ØçÐÚÐ"
#: src/config/actions-main.inc:12
msgid "Open authentication manager"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ãßàÐÒùÐçÐ ßàÞÒÕàÕ ØáßàÐÒÝÞáâØ"
#: src/config/actions-main.inc:13
msgid "Open bookmark manager"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ãßàÐÒùÐçÐ ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÐ"
#: src/config/actions-main.inc:14
msgid "Open cache manager"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ãßàÐÒùÐçÐ ÞáâÐÒÕ"
#: src/config/actions-main.inc:15
msgid "Free unused cache entries"
msgstr "¾áÛÞÑÐòÐúÕ ÝÕØáÚÞàØèûÕÝØå áâÐÒÚØ ÞáâÐÒÕ"
#: src/config/actions-main.inc:16
msgid "Open cookie manager"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ãßàÐÒùÐçÐ ÚÞÛÐçØûÐ"
#: src/config/actions-main.inc:17
msgid "Reload cookies file"
msgstr "¿ÞÝÞÒÝÞ ãçØâÐÒÐúÕ ÔÐâÞâÕÚÕ áÐ ÚÞÛÐçØûØÜÐ"
#: src/config/actions-main.inc:19
msgid "Show information about the current page"
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐúÕ ßÞÔÐâÐÚÐ Þ âÕÚãûÞø áâàÐÝØæØ"
#: src/config/actions-main.inc:20
msgid "Open download manager"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ãßàÐÒùÐçÐ ßàÕã×ØÜÐúÐ"
#: src/config/actions-main.inc:21
msgid "Enter ex-mode (command line)"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ßàÞèØàÕÝÞÓ àÕÖØÜÐ (ÝÐàÕÔÑÕÝØ àÕÔ)"
#: src/config/actions-main.inc:22
msgid "Open the File menu"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ÜÕÝØøÐ ,,´ÐâÞâÕÚÐ``"
#: src/config/actions-main.inc:23
msgid "Find the next occurrence of the current search text"
msgstr "ÂàÐÖÕúÕ áÛÕÔÕûÕÓ ßÞøÐÒùØÒÐúÐ âÕÚãûÕÓ âÕÚáâÐ ßàÕâàÐÓÕ"
#: src/config/actions-main.inc:24
msgid "Find the previous occurrence of the current search text"
msgstr "ÂàÐÖÕúÕ ßàÕâåÞÔÝÞÓ ßÞøÐÒùØÒÐúÐ âÕÚãûÕÓ âÕÚáâÐ ßàÕâàÐÓÕ"
#: src/config/actions-main.inc:25
msgid "Forget authentication credentials"
msgstr "·ÐÝÕÜÐàØÒÐúÕ ÐÚàÕÔØâØÒÐ ×Ð ßÞâÒàÔã ØáßàÐÒÝÞáâØ"
#: src/config/actions-main.inc:26
msgid "Open form history manager"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ãßàÐÒùÐçÐ ØáâÞàØøe ÞÑàÐ×ÐæÐ"
#: src/config/actions-main.inc:27
msgid "Pass URI of current frame to external command"
msgstr "¿àÞáÛÕòØÒÐúÕ ÃÀ¸-øÐ âÕÚãûÕÓ ÞÚÒØàÐ áßÞùÐèúÞø ÝÐàÕÔÑØ"
#: src/config/actions-main.inc:28
msgid "Maximize the current frame"
msgstr "¿ÞÒÕûÐúÕ âÕÚãûÕÓ ÞÚÒØàÐ"
#: src/config/actions-main.inc:29
msgid "Move to the next frame"
msgstr "¿àÕÛÐ×ÐÚ ÝÐ áÛÕÔÕûØ ÞÚÒØà"
#: src/config/actions-main.inc:30
msgid "Move to the previous frame"
msgstr "¿àÕÛÐ×ÐÚ ÝÐ ßàÕâåÞÔÝØ ÞÚÒØà"
#: src/config/actions-main.inc:31
msgid "Open \"Go to URL\" dialog box"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ÔØøÐÛÞÓÐ ,,¸ÔØ ÝÐ ÃÀ»``"
#: src/config/actions-main.inc:32
msgid "Open \"Go to URL\" dialog box containing the current URL"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ÔØøÐÛÞÓÐ ,,¸ÔØ ÝÐ ÃÀ»`` áÐ âÕÚãûØÜ ÃÀ»-ÞÜ"
#: src/config/actions-main.inc:33
msgid "Open \"Go to URL\" dialog box containing the current link URL"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ÔØøÐÛÞÓÐ ,,¸ÔØ ÝÐ ÃÀ»`` áÐ ÃÀ»-ÞÜ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ"
#: src/config/actions-main.inc:34
msgid "Go to the homepage"
msgstr "¾ÔÛÐ×ÐÚ ÝÐ ÔÞÜÐûã áâàÐÝØæã"
#: src/config/actions-main.inc:35
msgid "Show information about the current page protocol headers"
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐúÕ ßÞÔÐâÐÚÐ Þ ßàÞâÞÚÞÛáÚØÜ ×ÐÓÛÐÒùØÜÐ âÕÚãûÕ áâàÐÝØæÕ"
#: src/config/actions-main.inc:36
msgid "Open history manager"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ãßàÐÒùÐçÐ ØáâÞàØøÕ"
#: src/config/actions-main.inc:37
msgid "Return to the previous document in history"
msgstr "¿ÞÒàÐâÐÚ ÝÐ ßàÕâåÞÔÝØ ÔÞÚãÜÕÝâ ã ØáâÞàØøØ"
#: src/config/actions-main.inc:38
msgid "Go forward in history"
msgstr "ºàÕâÐúÕ ãÝÐßàÕÔ ÚàÞ× ØáâÞàØøã"
#: src/config/actions-main.inc:39
msgid "Jump to link"
msgstr "ÁÚÞÚ ÝÐ ÒÕ×ã"
#: src/config/actions-main.inc:40
msgid "Open keybinding manager"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ãßàÐÒùÐçÐ ßàÕçØæÐ"
#: src/config/actions-main.inc:41
msgid "Kill all backgrounded connections"
msgstr "ÃÑØøÐúÕ áÒØå ßÞ×ÐÔØÝáÚØå ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ"
#: src/config/actions-main.inc:42
msgid "Download the current link"
msgstr "¿àÕã×ØÜÐúÕ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ"
#: src/config/actions-main.inc:43
msgid "Download the current image"
msgstr "¿àÕã×ØÜÐúÕ âÕÚãûÕ áÛØÚÕ"
#: src/config/actions-main.inc:44
msgid "Attempt to resume download of the current link"
msgstr "¿ÞÚãèÐø ÔÐ áÕ ÝÐáâÐÒØ ßàÕã×ØÜÐúÕ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ"
#: src/config/actions-main.inc:45
msgid "Pass URI of current link to external command"
msgstr "¿àÞáÛÕòØÒÐúÕ ÃÀ¸-øÐ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ áßÞùÐèúÞø ÝÐàÕÔÑØ"
#: src/config/actions-main.inc:47
msgid "Follow the current link, forcing reload of the target"
msgstr "¿àÐûÕúÕ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ ã× ×ÐåâÕÒÐúÕ ßÞÝÞÒÝÞÓ ãçØâÐÒÐúÐ ÞÔàÕÔØèâÐ"
#: src/config/actions-main.inc:48
msgid "Open the link context menu"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ áÜØáÐÞÝÞÓ ÜÕÝØøÐ ÒÕ×Õ"
#: src/config/actions-main.inc:49
msgid "Open a Lua console"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ »ãÐ ÚÞÝ×ÞÛÕ"
#: src/config/actions-main.inc:50
msgid "Go at a specified mark"
msgstr "¾ÔÛÐ×ÐÚ ÝÐ ×ÐÔÐÝã Þ×ÝÐÚã"
#: src/config/actions-main.inc:51
msgid "Set a mark"
msgstr "¿ÞáâÐÒùÐúÕ Þ×ÝÐÚÕ"
#: src/config/actions-main.inc:52
msgid "Activate the menu"
msgstr "°ÚâØÒØàÐúÕ ÜÕÝØøÐ"
#: src/config/actions-main.inc:53
msgid "Move cursor down"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÚãàáÞàÐ ÝÐÝØÖÕ"
#: src/config/actions-main.inc:54
msgid "Move cursor left"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÚãàáÞàÐ ÝÐÛÕÒÞ"
#: src/config/actions-main.inc:55
msgid "Move cursor right"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÚãàáÞàÐ ÝÐÔÕáÝÞ"
#: src/config/actions-main.inc:56
msgid "Move cursor up"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÚãàáÞàÐ ÝÐÒØèÕ"
#: src/config/actions-main.inc:57
msgid "Move to the end of the document"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÝÐ ÚàÐø ÔÞÚãÜÕÝâÐ"
#: src/config/actions-main.inc:58
msgid "Move to the start of the document"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÝÐ ßÞçÕâÐÚ ÔÞÚãÜÕÝâÐ"
#: src/config/actions-main.inc:59
msgid "Move one link down"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ×Ð øÕÔÝã ÒÕ×ã ÝÐÝØÖÕ"
#: src/config/actions-main.inc:60
msgid "Move one link left"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ×Ð øÕÔÝã ÒÕ×ã ÝÐÛÕÒÞ"
#: src/config/actions-main.inc:61
msgid "Move to the next link"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÝÐ áÛÕÔÕûã ÒÕ×ã"
#: src/config/actions-main.inc:62
msgid "Move to the previous link"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ÝÐ ßàÕâåÞÔÝã ÒÕ×ã"
#: src/config/actions-main.inc:63
msgid "Move one link right"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ×Ð øÕÔÝã ÒÕ×ã ÝÐÔÕáÝÞ"
#: src/config/actions-main.inc:64
msgid "Move one link up"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ×Ð øÕÔÝã ÒÕ×ã ÝÐÒØèÕ"
#: src/config/actions-main.inc:65 src/config/actions-menu.inc:18
msgid "Move downwards by a page"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ×Ð øÕÔÝã áâàÐÝØæã ÝÐÝØÖÕ"
#: src/config/actions-main.inc:66 src/config/actions-menu.inc:19
msgid "Move upwards by a page"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ ×Ð øÕÔÝã áâàÐÝØæã ÝÐÒØèÕ"
#: src/config/actions-main.inc:67
msgid "Open the current link in a new tab"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ ã ÝÞÒÞÜ øÕ×ØçÚã"
#: src/config/actions-main.inc:68
msgid "Open the current link in a new tab in the background"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ ã ÝÞÒÞÜ ßÞ×ÐÔØÝáÚÞÜ øÕ×ØçÚã"
#: src/config/actions-main.inc:69
msgid "Open the current link in a new window"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ ã ÝÞÒÞÜ ßàÞ×Þàã"
#: src/config/actions-main.inc:70
msgid "Open a new tab"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ÝÞÒÞÓ øÕ×ØçÚÐ"
#: src/config/actions-main.inc:71
msgid "Open a new tab in the background"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ÝÞÒÞÓ øÕ×ØçÚÐ ã ßÞ×ÐÔØÝØ"
#: src/config/actions-main.inc:72
msgid "Open a new window"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ÝÞÒÞÓ ßàÞ×ÞàÐ"
#: src/config/actions-main.inc:73
msgid "Open an OS shell"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ùãáÚÕ ¾Á-Ð"
#: src/config/actions-main.inc:74
msgid "Open options manager"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ãßàÐÒùÐçÐ Ø×ÑÞàÐ"
#: src/config/actions-main.inc:75
msgid "Open a quit confirmation dialog box"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ÔØøÐÛÞÓÐ ßÞâÒàÔÕ ×ÐÒàèÕâÚÐ"
#: src/config/actions-main.inc:76
msgid "Quit without confirmation"
msgstr "·ÐÒàèÕâÐÚ ÑÕ× ßÞâÒàÔÕ"
#: src/config/actions-main.inc:78
msgid "Reload the current page"
msgstr "¿ÞÝÞÒÝÞ ãçØâÐÒÐúÕ âÕÚãûÕ áâàÐÝØæÕ"
#: src/config/actions-main.inc:79
msgid "Re-render the current page"
msgstr "¿ÞÝÞÒÝÞ ØáæàâÐÒÐúÕ âÕÚãûÕ áâàÐÝØæÕ"
#: src/config/actions-main.inc:80
msgid "Reset form items to their initial values"
msgstr "¿ÞÝÞÒÝÞ ßÞáâÐÒùÐúÕ áâÐÒÚÕ ÞÑàÐáæÐ ÝÐ úØåÞÒÕ ßÞçÕâÝÕ ÒàÕÔÝÞáâØ"
#: src/config/actions-main.inc:81
msgid "Show information about the currently used resources"
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐúÕ ßÞÔÐâÐÚÐ Þ âàÕÝãâÝÞ ãßÞâàÕÑùÕÝØÜ àÕáãàáØÜÐ"
#: src/config/actions-main.inc:82
msgid "Save the current document in source form"
msgstr "ÇãÒÐúÕ âÕÚãûÕÓ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ã Ø×ÒÞàÝÞÜ ÞÑÛØÚã"
#: src/config/actions-main.inc:83
msgid "Save the current document in formatted form"
msgstr "ÇãÒÐúÕ âÕÚãûÕÓ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ã äÞàÜÐâØàÐÝÞÜ ÞÑÛØÚã"
#: src/config/actions-main.inc:84
msgid "Save options"
msgstr "ÇãÒÐúÕ Ø×ÑÞàÐ"
#: src/config/actions-main.inc:85
msgid "Save URL as"
msgstr "ÇãÒÐúÕ ÃÀ»-Ð ßÞÔ ÔàãÓØÜ ØÜÕÝÞÜ"
#: src/config/actions-main.inc:86
msgid "Scroll down"
msgstr "ºÛØ×ÐúÕ ÝÐÝØÖÕ"
#: src/config/actions-main.inc:87
msgid "Scroll left"
msgstr "ºÛØ×ÐúÕ ÝÐÛÕÒÞ"
#: src/config/actions-main.inc:88
msgid "Scroll right"
msgstr "ºÛØ×ÐúÕ ÝÐÔÕáÝÞ"
#: src/config/actions-main.inc:89
msgid "Scroll up"
msgstr "ºÛØ×ÐúÕ ÝÐÒØèÕ"
#: src/config/actions-main.inc:90 src/config/actions-menu.inc:23
msgid "Search for a text pattern"
msgstr "ÂàÐÖÕúÕ âÕÚáâãÐÛÝÞÓ ÞÑàÐáæÐ"
#: src/config/actions-main.inc:91
msgid "Search backwards for a text pattern"
msgstr "ÂàÐÖÕúÕ âÕÚáâãÐÛÝÞÓ ÞÑàÐáæÐ ãÝÐ×ÐÔ"
#: src/config/actions-main.inc:92 src/config/actions-main.inc:93
msgid "Search link text by typing ahead"
msgstr "¿àÕâàÐÓÐ âÕÚáâÐ ÒÕ×Õ ßÞáâÕßÕÝØÜ ãÝÞáÞÜ"
#: src/config/actions-main.inc:94
msgid "Search document text by typing ahead"
msgstr "¿àÕâàÐÓÐ âÕÚáâÐ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ßÞáâÕßÕÝØÜ ãÝÞáÞÜ"
#: src/config/actions-main.inc:95
msgid "Search document text backwards by typing ahead"
msgstr "¿àÕâàÐÓÐ âÕÚáâÐ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ãÝÐ×ÐÔ ßÞáâÕßÕÝØÜ ãÝÞáÞÜ"
#: src/config/actions-main.inc:96
msgid "Show terminal options dialog"
msgstr "¿àØÚÐ× ÔØøÐÛÞÓÐ Ø×ÑÞàÐ âÕàÜØÝÐÛÐ"
#: src/config/actions-main.inc:97
msgid "Submit form"
msgstr "¿àÕÔÐÒÐúÕ ÞÑàÐáæÐ"
#: src/config/actions-main.inc:98
msgid "Submit form and reload"
msgstr "¿àÕÔÐÒÐúÕ ÞÑàÐáæÐ Ø ßÞÝÞÒÝÞ ãçØâÐÒÐúÕ"
#: src/config/actions-main.inc:99 src/terminal/tab.c:188
#: src/terminal/tab.c:224
msgid "Close tab"
msgstr "·ÐâÒÐàÐúÕ øÕ×ØçÚÐ"
#: src/config/actions-main.inc:100
msgid "Close all tabs but the current one"
msgstr "·ÐâÒÐàÐúÕ áÒØå øÕ×ØçÐÚÐ ÞáØÜ âÕÚãûÕÓ"
#: src/config/actions-main.inc:101
msgid "Pass URI of current tab to external command"
msgstr "¿àÞáÛÕòØÒÐúÕ ÃÀ¸-øÐ âÕÚãûÕÓ øÕ×ØçÚÐ áßÞùÐèúÞø ÝÐàÕÔÑØ"
#: src/config/actions-main.inc:102
msgid "Open the tab menu"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ÜÕÝØøÐ øÕ×ØçÚÐ"
#: src/config/actions-main.inc:103
msgid "Move the current tab to the left"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ âÕÚãûÕÓ øÕ×ØçÚÐ ÝÐÛÕÒÞ"
#: src/config/actions-main.inc:104
msgid "Move the current tab to the right"
msgstr "¿ÞÜÕàÐúÕ âÕÚãûÕÓ øÕ×ØçÚÐ ÝÐÔÕáÝÞ"
#: src/config/actions-main.inc:105
msgid "Next tab"
msgstr "ÁÛÕÔÕûØ øÕ×ØçÐÚ"
#: src/config/actions-main.inc:106
msgid "Previous tab"
msgstr "¿àÕâåÞÔÝØ øÕ×ØçÐÚ"
#: src/config/actions-main.inc:107
msgid "Open the terminal resize dialog"
msgstr "¾âÒÐàÐúÕ ÔØøÐÛÞÓÐ ×Ð ßàÞÜÕÝã ÒÕÛØçØÝÕ âÕàÜØÝÐÛÐ"
#: src/config/actions-main.inc:108
msgid "Toggle rendering of page using CSS"
msgstr "ÁÜÕúØÒÐúÕ ßàØÚÐ×Ð áâàÐÝØæÕ ã× ãßÞâàÕÑã CSS-Ð"
#: src/config/actions-main.inc:109
msgid "Toggle displaying of links to images"
msgstr "ÁÜÕúØÒÐúÕ ßàØÚÐ×ØÒÐúÐ ÒÕ×Ð ÚÐ áÛØÚÐÜÐ"
#: src/config/actions-main.inc:110
msgid "Toggle rendering of tables"
msgstr "ÁÜÕúØÒÐúÕ ßàØÚÐ×ØÒÐúÐ âÐÑÕÛÐ"
#: src/config/actions-main.inc:111
msgid "Toggle usage of document specific colors"
msgstr "ÁÜÕúØÒÐúÕ ãßÞâàÕÑÕ ÝÕáâÐÝÔÐàÔÝØå ÑÞøÐ ã ÔÞÚãÜÕÝâØÜÐ"
#: src/config/actions-main.inc:112
msgid "Toggle rendering page as HTML / plain text"
msgstr "ÁÜÕúØÒÐúÕ ßàØÚÐ×ØÒÐúÐ áâàÐÝØæÐ ÚÐÞ HTML ØÛØ çØáâØ âÕÚáâ"
#: src/config/actions-main.inc:113
#, fuzzy
msgid "Toggle mouse handling"
msgstr "~ÁÜÕÝØ çãÒÐúÕ"
#: src/config/actions-main.inc:114
msgid "Toggle displaying of links numbers"
msgstr "ÁÜÕúØÒÐúÕ ßàØÚÐ×ØÒÐúÐ ÑàÞøÕÒÐ ÒÕ×Ð"
#: src/config/actions-main.inc:115
msgid "Toggle plain renderer compression of empty lines"
msgstr "ÁÜÕúØÒÐúÕ ÚÞÜßàØÜÞÒÐúÐ ßàÐ×ÝØå àÕÔÞÒÐ ÚÞÔ çØáâÞÓ ßàØÚÐ×ØÒÐúÐ"
#: src/config/actions-main.inc:116
msgid "Toggle wrapping of text"
msgstr "ÁÜÕúØÒÐúÕ ßàÕÛÐÜÐúÐ âÕÚáâÐ"
#: src/config/actions-main.inc:117
msgid "View the current image"
msgstr "¿àÕÓÛÕÔ âÕÚãûÕ áÛØÚÕ"
#: src/config/actions-menu.inc:13
msgid "Expand item"
msgstr "¿àÞèØàÕúÕ áâÐÒÚÕ"
#: src/config/actions-menu.inc:16
msgid "Mark item"
msgstr "¾×ÝÐçÐÒÐúÕ áâÐÒÚÕ"
#: src/config/actions-menu.inc:24
msgid "Select current highlighted item"
msgstr "±ØàÐúÕ âÕÚãûÕ Þ×ÝÐçÕÝÕ áâÐÒÚÕ"
#: src/config/actions-menu.inc:25
msgid "Collapse item"
msgstr "ÁãÖÐÒÐúÕ áâÐÒÚÕ"
#: src/config/cmdline.c:91
#, c-format
msgid "Cannot parse option %s: %s"
msgstr "½Õ ÜÞÓã ÔÐ àÐèçÛÐÝØÜ Ø×ÑÞà %s: %s"
#: src/config/cmdline.c:114
#, c-format
msgid "Unknown option %s"
msgstr "½ÕßÞ×ÝÐâ Ø×ÑÞà %s"
#: src/config/cmdline.c:132 src/config/cmdline.c:156 src/config/cmdline.c:224
#: src/config/opttypes.c:38
msgid "Parameter expected"
msgstr "¾çÕÚãøÕ áÕ ßÐàÐÜÕâÐà"
#: src/config/cmdline.c:157
msgid "Too many parameters"
msgstr "¿àÕÒØèÕ ßÐàÐÜÕâÐàÐ"
#: src/config/cmdline.c:162
msgid "error"
msgstr "ÓàÕèÚÐ"
#: src/config/cmdline.c:164 src/network/state.c:47
msgid "Host not found"
msgstr "´ÞÜÐûØÝ ÝØøÕ ÝÐòÕÝ"
#: src/config/cmdline.c:178
msgid "Resolver error"
msgstr "³àÕèÚÐ àÐ×àÕèØÒÐçÐ"
#: src/config/cmdline.c:329
msgid "Remote method not supported"
msgstr "ÃÔÐùÕÝØ ÜÕâÞÔ ÝØøÕ ßÞÔàÖÐÝ"
#: src/config/cmdline.c:381
msgid "Template option folder"
msgstr "ÄÐáæØÚÛÐ Ø×ÑÞàÐ èÐÑÛÞÝÐ"
#: src/config/cmdline.c:404
#, c-format
msgid "(default: %ld)"
msgstr "(ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÞ: %ld)"
#: src/config/cmdline.c:411 src/config/cmdline.c:440
#, c-format
msgid "(default: \"%s\")"
msgstr "(ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÞ: ,,%s``)"
#: src/config/cmdline.c:416
#, c-format
msgid "(alias for %s)"
msgstr "(ßáÕãÔÞÝØÜ ×Ð %s)"
#: src/config/cmdline.c:421 src/config/cmdline.c:430
#, c-format
msgid "(default: %s)"
msgstr "(ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÞ: %s)"
#: src/config/cmdline.c:564
msgid "Configuration options"
msgstr "¸×ÑÞàØ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ"
#: src/config/cmdline.c:568
msgid "Usage: elinks [OPTION]... [URL]..."
msgstr "ÃßÞâàÕÑÐ: elinks [¸·±¾À]... [ÃÀ»]..."
#: src/config/cmdline.c:569
msgid "Options"
msgstr "¸×ÑÞàØ"
#: src/config/cmdline.c:611
msgid "Internal consistency error"
msgstr "³àÕèÚÐ ãÝãâàÐèúÕ ÔÞáÛÕÔÝÞáâØ"
#: src/config/cmdline.c:646
msgid "Restrict to anonymous mode"
msgstr "¾ÓàÐÝØçÐÒÐúÕ ÝÐ ÐÝÞÝØÜÝØ àÕÖØÜ"
#: src/config/cmdline.c:648
msgid ""
"Restricts ELinks so it can run on an anonymous account.\n"
"Local file browsing, downloads, and modification of options\n"
"will be disabled. Execution of viewers is allowed, but entries\n"
"in the association table can't be added or modified."
msgstr ""
"¾ÓàÐÝØçÐÒÐ µ»ØÝÚá âÐÚÞ ÔÐ áÕ ÞÝ ÜÞÖÕ ßÞÚàÕÝãâØ ÝÐ ÐÝÞÝØÜÝÞÜ\n"
"ÝÐÛÞÓã. »ØáâÐúÕ ÛÞÚÐÛÝØå ÔÐâÞâÕÚÐ, ßàÕã×ØÜÐúÐ Ø Ø×ÜÕÝÕ Ø×ÑÞàÐ\n"
"ûÕ ÑØâØ ÔÕÐÚâØÒØàÐÝØ. ¸×ÒàèÐÒÐúÕ ßàÕÓÛÕÔÐçÐ øÕ ÔÞ×ÒÞùÕÝÞ,\n"
"ÐÛØ áâÐÒÚÕ ã âÐÑÕÛØ ßàØÔàãÖØÒÐúÐ ÝÕûÕ ÜÞûØ ÔÐ áÕ ÔÞÔÐøã\n"
"ØÛØ ÜÕúÐøã."
#: src/config/cmdline.c:653
msgid "Autosubmit first form"
msgstr "°ãâÞÜÐâáÚÞ ßàÕÔÐÒÐúÕ ßàÒÞÓ ÞÑàÐáæÐ"
#: src/config/cmdline.c:655
msgid "Automatically submit the first form in the given URLs."
msgstr "°ãâÞÜÐâáÚØ ûÕ ßàÕÔÐÒÐâØ ßàÒØ ÞÑàÐ×Ðæ áÐ ×ÐÔÐÝØå ÃÀ»-ÞÒÐ."
#: src/config/cmdline.c:657
msgid "Clone internal session with given ID"
msgstr "ºÛÞÝØàÐúÕ ØÝâÕàÝÕ áÕáØøÕ áÐ ×ÐÔÐÝØÜ ¸±-ÞÜ"
#: src/config/cmdline.c:659
msgid ""
"Used internally when opening ELinks instances in new windows.\n"
"The ID maps to information that will be used when creating the\n"
"new instance. You don't want to use it."
msgstr ""
"¸ÝâÕàÝÞ áÕ ÚÞàØáâØ ßàØ ÞâÒÐàÐúã ßàØÜÕàÐÚÐ µ»ØÝÚáÐ ã ÝÞÒØÜ\n"
"ßàÞ×ÞàØÜÐ. ¸± áÕ ÞÔÝÞáØ ÝÐ ØÝäÞàÜÐæØøã ÚÞøÐ ûÕ áÕ ÚÞàØáâØâØ\n"
"ßàØ áâÒÐàÐúã ÝÞÒÞÓ ßàØÜÕàÚÐ. ¾ÒÞ ÒÕàÞÒÐâÝÞ ÝÕ ÖÕÛØâÕ ÔÐ ÜÕúÐâÕ."
#: src/config/cmdline.c:665
msgid "Name of directory with configuration file"
msgstr "½Ð×ØÒ ÔØàÕÚâÞàØøãÜÐ ã ÚÞÜÕ øÕ ÔÐâÞâÕÚÐ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ"
#: src/config/cmdline.c:667
msgid ""
"Path of the directory ELinks will read and write its\n"
"config and runtime state files to instead of ~/.elinks.\n"
"If the path does not begin with a '/' it is assumed to be\n"
"relative to your HOME directory."
msgstr ""
"¿ãâÐúÐ ÔØàÕÚâÞàØøãÜÐ Ø× ÚÞÓÐ ûÕ µ»ØÝÚá çØâÐâØ Ø ã úÕÓÐ ßØáÐâØ\n"
"ÔÐâÞâÕÚÕ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ Ø Ø×ÒàèÝÞÓ áâÐúÐ, ãÜÕáâÞ ÔØàÕÚâÞàØøãÜÐ\n"
"~/.elinks. ÃÚÞÛØÚÞ ßãâÐúÐ ÝÕ ßÞçØúÕ ×ÝÐÚÞÜ ,,/``, ÞÝÔÐ áÕ ÞÝÐ\n"
"ßÞáÜÐâàÐ ã ÞÔÝÞáã ÝÐ ÒÐè ÚÞàØáÝØçÚØ ÔØàÕÚâÞàØøãÜ (Ø×\n"
"ßàÞÜÕÝùØÒÕ HOME)."
#: src/config/cmdline.c:672
msgid "Print default configuration file to stdout"
msgstr ""
"¸áßØáØÒÐúÕ ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÕ ÔÐâÞâÕÚÕ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ ÝÐ áâÐÝÔÐàÔÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã"
#: src/config/cmdline.c:674
msgid ""
"Print a configuration file with options set to the built-in\n"
"defaults to stdout."
msgstr ""
"¸áßØáØÒÐûÕ ÔÐâÞâÕÚã áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ ã ÚÞøÞø áÒØ Ø×ÑÞàØ ØÜÐøã\n"
"ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÕ ÒàÕÔÝÞáâØ ÝÐ áâÐÝÔÐàÔÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã."
#: src/config/cmdline.c:679
msgid "Name of configuration file"
msgstr "½Ð×ØÒ ÔÐâÞâÕÚÕ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ"
#: src/config/cmdline.c:681
msgid ""
"Name of the configuration file that all configuration\n"
"options will be read from and written to. It should be\n"
"relative to config-dir."
msgstr ""
"½Ð×ØÒ ÔÐâÞâÕÚÕ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ Ø× ÚÞøÕ ûÕ áÕ çØâÐâØ Ø\n"
"ã ÚÞøã ûÕ áÕ ãßØáØÒÐâØ áÒØ Ø×ÑÞàØ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ. ¿ãâÐúÐ ÑØ\n"
"âàÕÑÐÛÞ ÔÐ áÕ ãÝÞáØ ã ÞÔÝÞáã ÝÐ ÔØàÕÚâÞàØøãÜ áÐ\n"
"ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ."
#: src/config/cmdline.c:685
msgid "Print help for configuration options"
msgstr "¸áßØáØÒÐúÕ ßÞÜÞûØ ÞÚÞ Ø×ÑÞàÐ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ"
#: src/config/cmdline.c:687
msgid "Print help for configuration options and exit."
msgstr "¸áßØáÐûÕ ßÞÜÞû ×Ð Ø×ÑÞàÕ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ Ø Ø×ÐûØ."
#: src/config/cmdline.c:689
msgid "MIME type assumed for unknown document types"
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ MIME ÒàáâÐ ×Ð ÝÕßÞ×ÝÐâÕ ÒàáâÕ ÔÞÚãÜÕÝÐâÐ"
#: src/config/cmdline.c:691
msgid "The default MIME type used for documents of unknown type."
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ MIME ÒàáâÐ ÚÞøÐ áÕ ÚÞàØáâØ ×Ð ÔÞÚãÜÕÝâÕ ÝÕßÞ×ÝÐâÕ ÒàáâÕ."
#: src/config/cmdline.c:693
msgid "Ignore user-defined keybindings"
msgstr "·ÐÝÕÜÐàØÒÐúÕ ÚÞàØáÝØçÚØ ×ÐÔÐÝØå ßàÕçØæÐ"
#: src/config/cmdline.c:695
msgid ""
"When set, all keybindings from configuration files will be\n"
"ignored. It forces use of default keybindings and will reset\n"
"user-defined ones on save."
msgstr ""
"ºÐÔÐ øÕ ÞÒÞ ãÚùãçÕÝÞ, áÒÕ ßàÕçØæÕ Ø× ÔÐâÞâÕÚÐ áÐ\n"
"ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ ûÕ ÑØâØ ×ÐÝÕÜÐàØÒÐÝÕ. ÂÞ ×ÐåâÕÒÐ ãßÞâàÕÑã\n"
"ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝØå ßàÕçØæÐ Ø ßÞÝÞÒÞ ûÕ Øå ßÞáâÐÒØâØ ÝÐ\n"
"ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÕ ÒàÕÔÝÞáâØ ßàØ çãÒÐúã."
#: src/config/cmdline.c:699
msgid "Print formatted versions of given URLs to stdout"
msgstr "¸áßØáØÒÐúÕ äÞàÜÐâØàÐÝØå ÒÕà×ØøÐ ×ÐÔÐÝØå ÃÀ»-ÞÒÐ ÝÐ áâÐÝÔÐàÔÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã"
#: src/config/cmdline.c:701
msgid "Print formatted plain-text versions of given URLs to stdout."
msgstr ""
"¸áßØáÐûÕ äÞàÜÐâØàÐÝÕ âÕÚáâãÐÛÝÕ ÒÕà×ØøÕ ×ÐÔÐÝØå ÃÀ»-ÞÒÐ ÝÐ\n"
"áâÐÝÔÐàÔÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã."
#: src/config/cmdline.c:703
msgid "Codepage to use with -dump"
msgstr "ºÞÔÝÐ áâàÐÝÐ ×Ð -dump"
#: src/config/cmdline.c:705
msgid "Codepage used when formatting dump output."
msgstr "ºÞÔÝÐ áâàÐÝÐ ×Ð äÞàÜÐâØàÐúÕ Ø×ÛÐ×Ð ØáâÞÒÐàÐ."
#: src/config/cmdline.c:707
msgid "Width of document formatted with -dump"
msgstr "ÈØàØÝÐ ÔÞÚãÜÕÝâÐ äÞàÜÐâØàÐÝÞÓ ßàÕÚØÔÐçÕÜ -dump"
#: src/config/cmdline.c:709
msgid "Width of the dump output."
msgstr "ÈØàØÝÐ Ø×ÛÐ×Ð ØáâÞÒÐàÐ."
#: src/config/cmdline.c:711
msgid "Evaluate configuration file directive"
msgstr "¾ÑàÐÔÐ ÔØàÕÚâØÒÕ ÔÐâÞâÕÚÕ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ"
#: src/config/cmdline.c:713
msgid ""
"Specify configuration file directives on the command-line\n"
"which will be evaluated after all configuration files has been\n"
"read. Example usage:\n"
"\t-eval 'set protocol.file.allow_special_files = 1'"
msgstr ""
"·ÐÔÐÒÐúÕ ÔØàÕÚâØÒÐ ÔÐâÞâÕÚÕ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ ÚÞøÕ ûÕ ÑØâØ\n"
"ÞÑàÐòÕÝÕ ßÞáÛÕ çØâÐúÐ áÒØå ÔÐâÞâÕÚÐ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ. ¿àØÜÕà:\n"
"\t-eval 'set protocol.file.allow_special_files = 1'"
#. lynx compatibility
#: src/config/cmdline.c:719
msgid "Interpret documents of unknown types as HTML"
msgstr "¸ÝâÕàßàÕâØàÐúÕ ÔÞÚãÜÕÝÐâÐ ÝÕßÞ×ÝÐâÕ ÒàáâÕ ÚÐÞ HTML"
#: src/config/cmdline.c:721
msgid ""
"Makes ELinks assume documents of unknown types are HTML.\n"
"Useful when using ELinks as an external viewer from MUAs.\n"
"This is equivalent to -default-mime-type text/html."
msgstr ""
"½ÐÛÐÖÕ µ»ØÝÚáã ÔÐ ßàÕâßÞáâÐÒùÐ ÔÐ áã ÔÞÚãÜÕÝâØ\n"
"ÝÕßÞ×ÝÐâØå ÒàáâÐ ã HTML-ã. ºÞàØáÝÞ ÚÐÔÐ áÕ µ»ØÝÚá\n"
"ÚÞàØáâØ ÚÐÞ áßÞùÐèúØ ßàÕÓÛÕÔÐç Ø× º°¿ (ßàÞÓàÐÜÐ ×Ð\n"
"ßÞèâã). ¾ÒÞ øÕ ÕÚÒØÒÐÛÕÝâÝÞ ßàÕÚØÔÐçã\n"
"-default-mime-type text/html."
#: src/config/cmdline.c:731
msgid "Print usage help and exit"
msgstr "¸áßØáØÒÐúÕ ßÞÜÞûØ ÞÚÞ ãßÞâàÕÑÕ Ø Ø×ÛÐ×"
#: src/config/cmdline.c:733
msgid "Print usage help and exit."
msgstr "¸áßØáÐûÕ ßÞÜÞû ÞÚÞ ãßÞâàÕÑÕ Ø Ø×ÐûØ."
#: src/config/cmdline.c:735
msgid "Only permit local connections"
msgstr "´Þ×ÒÞùÐÒÐøã áÕ áÐÜÞ ÛÞÚÐÛÝÐ ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ"
#: src/config/cmdline.c:737
msgid ""
"Restricts ELinks to work offline and only connect to servers\n"
"with local addresses (ie. 127.0.0.1). No connections to remote\n"
"servers will be permitted."
msgstr ""
"¾ÓàÐÝØçÐÒÐ µ»ØÝÚá ÔÐ àÐÔØ ÒÐÝ ÜàÕÖÕ Ø ÔÐ áÕ áÐÜÞ ßÞÒÕ×ãøÕ áÐ\n"
"áÕàÒÕàØÜÐ ÚÞøØ ØÜÐøã ÛÞÚÐÛÝÕ ÐÔàÕáÕ (Ýßà. 127.0.0.1).\n"
"¿ÞÒÕ×ØÒÐúÐ áÐ ãÔÐùÕÝØÜ áÕàÒÕàØÜÐ ÝÕûÕ ÑØâØ ÔÞ×ÒÞùÕÝÐ."
#: src/config/cmdline.c:741
msgid "Print detailed usage help and exit"
msgstr "¸áßØáØÒÐúÕ ÔÕâÐùÝÕ ßÞÜÞûØ ÞÚÞ ãßÞâàÕÑÕ Ø Ø×ÛÐ×"
#: src/config/cmdline.c:743
msgid "Print detailed usage help and exit."
msgstr "¸áßØáÐûÕ ÔÕâÐùÝã ßÞÜÞû ÞÚÞ ãßÞâàÕÑÕ Ø Ø×ÐûØ."
#: src/config/cmdline.c:745
msgid "Look up specified host"
msgstr "ÂàÐÖÕúÕ ÐÔàÕáÕ ×ÐÔÐÝÞÓ ÔÞÜÐûØÝÐ"
#: src/config/cmdline.c:747
msgid "Look up specified host and print all DNS resolved IP addresses."
msgstr ""
"¿ÞâàÐÖØûÕ ÐÔàÕáã ×ÐÔÐÝÞÓ ÔÞÜÐûØÝÐ Ø ØáßØáÐâØ ¸¿ ÐÔàÕáÕ ÚÞøÕ\n"
"áã àÐ×àÕèÕÝÕ DNS-ÞÜ."
#: src/config/cmdline.c:749
msgid "Run as separate instance"
msgstr "¿ÞÚàÕâÐúÕ ×ÐáÕÑÝÞÓ ßàØÜÕàÚÐ"
#: src/config/cmdline.c:751
msgid ""
"Run ELinks as a separate instance instead of connecting to an\n"
"existing instance. Note that normally no runtime state files\n"
"(bookmarks, history, etc.) are written to the disk when this\n"
"option is used. See also -touch-files."
msgstr ""
"¿ÞÚàÕÝãûÕ µ»ØÝÚá ÚÐÞ ×ÐáÕÑÐÝ ßàØÜÕàÐÚ ãÜÕáâÞ ÔÐ áÕ ßÞÒÕÖÕ áÐ\n"
"ßÞáâÞøÕûØÜ ßàØÜÕàÚÞÜ. ¸ÜÐøâÕ ã ÒØÔã ÔÐ áÕ, ÚÐÔÐ áÕ\n"
"ãßÞâàÕÑùÐÒÐ ÞÒÐø Ø×ÑÞà, ÝØøÕÔÝÐ ÞÔ ÔÐâÞâÕÚÐ áâÐúÐ Ø×ÒàèÐÒÐúÐ\n"
"(ÞÑÕÛÕÖØÒÐçØ, ØáâÞàØøÐ, ØâÔ.) ÝÕ ×ÐßØáãøÕ ÝÐ ÔØáÚ.\n"
"¿ÞÓÛÕÔÐøâÕ Ø -touch-files."
#: src/config/cmdline.c:756
msgid "Disable use of files in ~/.elinks"
msgstr "´ÕÐÚâØÒØàÐúÕ ÚÞàØèûÕúÐ ÔÐâÞâÕÚÐ ã ÔØàÕÚâÞàØøãÜã ~/.elinks"
#: src/config/cmdline.c:758
msgid ""
"Disables creation and use of files in the user specific home\n"
"configuration directory (~/.elinks). It forces default configuration\n"
"values to be used and disables saving of runtime state files."
msgstr ""
"´ÕÐÚâØÒØàÐûÕ áâÒÐàÐúÕ Ø ãßÞâàÕÑã ÔÐâÞâÕÚÐ ã ÚÞàØáÝØçÚÞÜ\n"
"ÔØàÕÚâÞàØøãÜã áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ (~/.elinks). ·ÐåâÕÒÐûÕ ÔÐ áÕ\n"
"ÚÞàØáâÕ ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÕ ÒàÕÔÝÞáâØ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ Ø ÔÕÐÚâØÒØàÐûÕ\n"
"çãÒÐúÕ ÔÐâÞâÕÚÐ áâÐúÐ Ø×ÒàèÐÒÐúÐ."
#: src/config/cmdline.c:762
msgid "Disable link numbering in dump output"
msgstr "´ÕÐÚâØÒØàÐúÕ ÔÞÔÕùØÒÐúÐ ÑàÞøÕÒÐ ÒÕ×ÐÜÐ ã ØáâÞÒÐàÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã"
#: src/config/cmdline.c:764
msgid ""
"Prevents printing of link number in dump output.\n"
"Note that this really affects only -dump, nothing else."
msgstr ""
"ÁßàÕçØûÕ ØáßØáØÒÐúÕ ÑàÞøÕÒÐ ÒÕ×Ð ã ØáâÞÒÐàÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã.\n"
"¿àØÜÕâØâÕ ÔÐ ÞÒÞ ãâØçÕ áÐÜÞ ÝÐ ßàÕÚØÔÐç -dump, Ø ÝØÝÐèâÐ ÔàãÓÞ."
#: src/config/cmdline.c:767
msgid "Disable printing of link references in dump output"
msgstr "´ÕÐÚâØÒØàÐúÕ ØáßØáØÒÐúÐ ãßãûØÒÐúÐ ÝÐ ÒÕ×Õ ã ØáâÞÒÐàÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã"
#: src/config/cmdline.c:769
msgid ""
"Prevents printing of references (URIs) of document links\n"
"in dump output.\n"
"Note that this really affects only -dump, nothing else."
msgstr ""
"ÁßàÕçØûÕ èâÐÜßÐúÕ ãßãûØÒÐúÐ (ÃÀ¸-øÐ) ÝÐ ÒÕ×Õ ÔÞÚãÜÕÝÐâÐ\n"
"ã ØáâÞÒÐàÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã. ¿àØÜÕâØâÕ ÔÐ ÞÒÞ ãâØçÕ áÐÜÞ ÝÐ\n"
"ßàÕÚØÔÐç -dump, Ø ÝØÝÐèâÐ ÒØèÕ."
#: src/config/cmdline.c:773
msgid "Control an already running ELinks"
msgstr "ÃßàÐÒùÐúÕ ÒÕû ßÞÚàÕÝãâØÜ µ»ØÝÚáÞÜ"
#: src/config/cmdline.c:775
#, fuzzy
msgid ""
"Control a remote ELinks instance by passing commands to it.\n"
"The option takes an additional argument containing the method\n"
"which should be invoked and any parameters that should be passed\n"
"to it. For ease of use, the additional method argument can be\n"
"omitted in which case any URL arguments will be opened in new\n"
"tabs in the remote instance.\n"
"Following is a list of the supported methods:\n"
"\tping() : look for a remote instance\n"
"\topenURL() : prompt URL in current tab\n"
"\topenURL(URL) : open URL in current tab\n"
"\topenURL(URL, new-tab) : open URL in new tab\n"
"\topenURL(URL, new-window) : open URL in new window\n"
"\taddBookmark(URL) : bookmark URL\n"
"\tinfoBox(text) : show text in a message box\n"
"\txfeDoCommand(openBrowser) : open new window"
msgstr ""
"ÃßàÐÒùÐûÕ ãÔÐùÕÝØÜ ßàØÜÕàÚÞÜ µ»ØÝÚáÐ ßàÞáÛÕòØÒÐúÕÜ ÝÐàÕÔÑØ.\n"
"¾ÒÐø Ø×ÑÞà ã×ØÜÐ ÔÞÔÐâÝØ ÐàÓãÜÕÝâ ÚÞøØ áÐÔàÖØ ÜÕâÞÔ ÚÞøØ\n"
"ÑØ âàÕÑÐÛÞ ßÞÚàÕÝãâØ Ø áÒÕ ÕÒÕÝâãÐÛÝÕ ßÐàÐÜÕâàÕ ÚÞøØ ÑØ\n"
"âàÕÑÐÛÞ ÔÐ Üã áÕ ßàÞáÛÕÔÕ. ÀÐÔØ ÛÐÚèÕ ãßÞâàÕÑÕ, ÔÞÔÐâÝØ\n"
"ÐàÓãÜÕÝâ ÜÕâÞÔÐ áÕ ÜÞÖÕ Ø×ÞáâÐÒØâØ, Ø âÐÔÐ ûÕ áÒØ ÐàÓãÜÕÝâØ\n"
"ÃÀ»-Ð ÑØâØ ÞâÒÞàÕÝØ ã ÝÞÒØÜ øÕ×ØçæØÜÐ ã ãÔÐùÕÝÞÜ ßàØÜÕàÚã.\n"
"ÁÛÕÔØ áßØáÐÚ ßÞÔàÖÐÝØå ÜÕâÞÔÐ:\n"
"\tping() : âàÐÖØ ãÔÐùÕÝØ ßàØÜÕàÐÚ\n"
"\topenURL() : ãÝÞáØ ÃÀ» ã âÕÚãûÕÜ øÕ×ØçÚã\n"
"\topenURL(URL) : ÞâÒÐàÐ ÃÀ» ã âÕÚãûÕÜ øÕ×ØçÚã\n"
"\topenURL(URL, new-tab) : ÞâÒÐàÐ ÃÀ» ã ÝÞÒÞÜ øÕ×ØçÚã\n"
"\topenURL(URL, new-window) : ÞâÒÐàÐ ÃÀ» ã ÝÞÒÞÜ ßàÞ×Þàã\n"
"\taddBookmark(URL) : ÔÞÔÐøÕ ÃÀ» ã ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÕ\n"
"\txfeDoCommand(openBrowser) : ÞâÒÐàÐ ÝÞÒØ ßàÞ×Þà"
#: src/config/cmdline.c:791
msgid "Connect to session ring with given ID"
msgstr "¿ÞÒÕ×ØÒÐúÕ áÐ áÕáØøáÚØÜ ßàáâÕÝÞÜ áÐ ×ÐÔÐÝØÜ ¸±-ÞÜ"
#: src/config/cmdline.c:793
msgid ""
"ID of session ring this ELinks session should connect to. ELinks\n"
"works in so-called session rings, whereby all instances of ELinks\n"
"are interconnected and share state (cache, bookmarks, cookies,\n"
"and so on). By default, all ELinks instances connect to session\n"
"ring 0. You can change that behaviour with this switch and form as\n"
"many session rings as you want. Obviously, if the session-ring with\n"
"this number doesn't exist yet, it's created and this ELinks instance\n"
"will become the master instance (that usually doesn't matter for you\n"
"as a user much). Note that you usually don't want to use this unless\n"
"you're a developer and you want to do some testing - if you want the\n"
"ELinks instances each running standalone, rather use the -no-connect\n"
"command-line option. Also note that normally no runtime state files\n"
"are written to the disk when this option is used. See also\n"
"-touch-files."
msgstr ""
"¸± áÕáØøáÚÞÓ ßàáâÕÝÐ áÐ ÚÞøØÜ ÑØ ÞÒÐ áÕáØøÐ µ»ØÝÚáÐ âàÕÑÐÛÞ ÔÐ áÕ\n"
"ßÞÒÕÖÕ. µ»ØÝÚá àÐÔØ ã â×Ò. áÕáØøáÚØÜ ßàáâÕÝÞÒØÜÐ, ÓÔÕ áÕ áÒØ\n"
"ßàØÜÕàæØ µ»ØÝÚáÐ ÜÕòãáÞÑÝÞ ßÞÒÕ×ãøã Ø ÔÕÛÕ áâÐúÕ (ÞáâÐÒã,\n"
"ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÕ, ÚÞÛÐçØûÕ, ØâÔ.). ¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÞ áÕ áÒØ ßàØÜÕàæØ µ»ØÝÚáÐ\n"
"ßÞÒÕ×ãøã áÐ áÕáØøáÚØÜ ßàáâÕÝÞÜ ÑàÞø 0. ¼ÞÖÕâÕ ÞÒÞ ÔÐ ßàÞÜÕÝØâÕ ÞÒØÜ\n"
"ßàÕÚØÔÐçÕÜ Ø ÝÐßàÐÒØâÕ ÞÝÞÛØÚÞ áÕáØøáÚØå ßàáâÕÝÞÒÐ ÚÞÛØÚÞ ÖÕÛØâÕ.\n"
"¾çØÓÛÕÔÝÞ ûÕ, ã áÛãçÐøã ÔÐ áÕáØøáÚØ ßàáâÕÝ áÐ âØÜ ÑàÞøÕÜ ÝÕ ßÞáâÞøØ,\n"
"ÞÝ ÑØâØ áâÒÞàÕÝ, Ø ÞÒÐø ßàØÜÕàÐÚ µ»ØÝÚáÐ ûÕ ßÞáâÐâØ ÓÛÐÒÝØ (âÞ ÒÐÜÐ,\n"
"ÚÐÞ ÚÞàØáÝØÚã, ÝÕ ×ÝÐçØ ÜÝÞÓÞ). ¸ÜÐøâÕ ã ÒØÔã ÔÐ ÒÕàÞÒÐâÝÞ ÝÕûÕâÕ\n"
"ÖÕÛÕâØ ÔÐ ÞÒÞ ßÞáâÐÒØâÕ, ÞáØÜ ãÚÞÛØÚÞ áâÕ ÓàÐÔØâÕù Ø ÖÕÛØâÕ ÔÐ\n"
"áßàÞÒÕÔÕâÕ âÕáâØàÐúÕ -- ãÚÞÛØÚÞ ÖÕÛØâÕ ÔÐ áÕ ßàØÜÕàæØ µ»ØÝÚáÐ\n"
"ßÞÚàÕûã áÒÐÚØ ×Ð áÕÑÕ, àÐÔØøÕ ÚÞàØáâØâÕ ßàÕÚØÔÐç -no-connect.\n"
"ÂÐÚÞòÕ, ßàØÜÕâØâÕ ÔÐ áÕ ÝØøÕÔÝÐ ÔÐâÞâÕÚÐ Þ áâÐúã Ø×ÒàèÐÒÐúÐ ÝÕ\n"
"ãßØáãøÕ ÝÐ ÔØáÚ ÚÐÔÐ áÕ ÚÞàØáâØ ÞÒÐø Ø×ÑÞà. ¿ÞÓÛÕÔÐøâÕ Ø\n"
"-touch-files."
#: src/config/cmdline.c:808
msgid "Print the source of given URLs to stdout"
msgstr "ÈâÐÜßÐúÕ Ø×ÒÞàÝÞÓ ÚÞÔÐ ×ÐÔÐÝØå ÃÀ»-ÞÒÐ ÝÐ áâÐÝÔÐàÔÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã"
#: src/config/cmdline.c:810
msgid "Print given URLs in source form to stdout."
msgstr "¾ÔèâÐÜßÐûÕ ×ÐÔÐÝÕ ÃÀ»-ÞÒÕ ã Ø×ÒÞàÝÞÜ ÞÑÛØÚã ÝÐ áâÐÝÔÐàÔÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã."
#: src/config/cmdline.c:814
msgid "Touch files in ~/.elinks when running with -no-connect/-session-ring"
msgstr ""
"¾áÒÕÖÐÒÐúÕ ÔÐâÞâÕÚÐ ã ÔØà. ~/.elinks ÚÐÔÐ øÕ ×ÐÔÐÝÞ -no-connect ØÛØ -session-"
"ring"
#: src/config/cmdline.c:816
msgid ""
"When enabled, runtime state files (bookmarks, history, etc.) are\n"
"written to disk, even when -no-connect or -session-ring is used.\n"
"The option has no effect if not used in conjunction with any of\n"
"these options."
msgstr ""
"ºÐÔÐ øÕ ÞÒÞ ÐÚâØÒØàÐÝÞ, ×ÐßØáØÒÐûÕ ÔÐâÞâÕÚÕ áâÐúÐ Ø×ÒàèÐÒÐúÐ\n"
"(ÞÑÕÛÕÖØÒÐçØ, ØáâÞàØøÐ, ØâÔ.) ÝÐ ÔØáÚ, çÐÚ Ø ÚÐÔÐ øÕ ×ÐÔÐÝÞ\n"
"-no-connect ØÛØ -session-ring. ¾ÒÐø Ø×ÑÞà ÝÕÜÐ ãâØæÐøÐ ÐÚÞ\n"
"áÕ ÝÕ ÚÞàØáâØ ×ÐøÕÔÝÞ áÐ ÝÕÚØÜ ÞÔ ÞÒØå Ø×ÑÞàÐ."
#: src/config/cmdline.c:821
msgid "Verbose level"
msgstr "½ØÒÞ ÑàÑùØÒÞáâØ"
#: src/config/cmdline.c:823
msgid ""
"The verbose level controls what messages are shown at\n"
"start up and while running:\n"
"\t0 means only show serious errors\n"
"\t1 means show serious errors and warnings\n"
"\t2 means show all messages"
msgstr ""
"½ØÒÞ ÑàÑùØÒÞáâØ ãßàÐÒùÐ ÒàáâÞÜ ßÞàãÚÐ ÚÞøÕ áÕ\n"
"ßàØÚÐ×ãøã ßàØ ßÞÚàÕâÐúã Ø âÞÚÞÜ Ø×ÒàèÐÒÐúÐ:\n"
"\t0 ßàØÚÐ×ØÒÐûÕ áÐÜÞ Þ×ÑØùÝÕ ÓàÕèÚÕ\n"
"\t1 ßàØÚÐ×ØÒÐûÕ Þ×ÑØùÝÕ ÓàÕèÚÕ Ø ãßÞ×ÞàÕúÐ\n"
"\t2 ßàØÚÐ×ØÒÐûÕ áÒÕ ÓàÕèÚÕ"
#: src/config/cmdline.c:829
msgid "Print version information and exit"
msgstr "¸áßØáØÒÐúÕ ßÞÔÐâÐÚÐ Þ ÒÕà×ØøØ Ø Ø×ÛÐ×"
#: src/config/cmdline.c:831
msgid "Print ELinks version information and exit."
msgstr "¸áßØáÐûÕ ßÞÔÐâÚÕ Þ ÒÕà×ØøØ µ»ØÝÚáÐ Ø Ø×ÐûØ."
#: src/config/conf.c:720
msgid ""
"## This is ELinks configuration file. You can edit it manually,\n"
"## if you wish so; this file is edited by ELinks when you save\n"
"## options through UI, however only option values will be altered\n"
"## and all your formatting, own comments etc will be kept as-is.\n"
msgstr ""
"## ¾ÒÞ øÕ µ»ØÝÚáÞÒÐ ÔÐâÞâÕÚÐ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ. ÃÚÞÛØÚÞ ÖÕÛØâÕ, ÜÞÖÕâÕ\n"
"## øÕ àãçÝÞ ãàÕòØÒÐâØ. ¾Òã ÔÐâÞâÕÚã ãàÕòãøÕ µ»ØÝÚá ÚÐÔÐ áÐçãÒÐâÕ Ø×ÑÞàÕ\n"
"## ÚàÞ× ºÁ, ÐÛØ ûÕ ÞÝÔÐ áÐÜÞ ÒàÕÔÝÞáâØ Ø×ÑÞàÐ Ø úØåÞÒÞ äÞàÜÐâØàÐúÕ\n"
"## ÑØâØ Ø×ÜÕúÕÝØ, Ð ÒÐèØ ÚÞÜÕÝâÐàØ, ØâÔ. ûÕ ÑØâØ áÐçãÒÐÝØ.\n"
#: src/config/conf.c:728
msgid ""
"## This is ELinks configuration file. You can edit it manually,\n"
"## if you wish so; this file is edited by ELinks when you save\n"
"## options through UI, however only option values will be altered\n"
"## and missing options will be added at the end of file; if option\n"
"## is not written in this file, but in some file included from it,\n"
"## it is NOT counted as missing. Note that all your formatting,\n"
"## own comments and so on will be kept as-is.\n"
msgstr ""
"## ¾ÒÞ øÕ µ»ØÝÚáÞÒÐ ÔÐâÞâÕÚÐ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ. ÃÚÞÛØÚÞ ÖÕÛØâÕ, ÜÞÖÕâÕ\n"
"## øÕ àãçÝÞ ãàÕòØÒÐâØ. ¾Òã ÔÐâÞâÕÚã ãàÕòãøÕ µ»ØÝÚá ÚÐÔÐ áÐçãÒÐâÕ Ø×ÑÞàÕ\n"
"## ÚàÞ× ºÁ, ÐÛØ ûÕ ÞÝÔÐ áÐÜÞ ÒàÕÔÝÞáâØ Ø×ÑÞàÐ ÑØâØ Ø×ÜÕúÕÝÕ, Ð\n"
"## ÝÕÔÞáâÐøãûØ Ø×ÑÞàØ ûÕ ÑØâØ ÔÞÔÐÝØ ÝÐ ÚàÐø ÔÐâÞâÕÚÕ. ÃÚÞÛØÚÞ øÕ\n"
"## Ø×ÑÞà ã ÝÕÚÞø ÔàãÓÞø ÔÐâÞâÕæØ çØøØ áÕ áÐÔàÖÐø ãÚùãçãøÕ Ø× ÞÒÕ\n"
"## ÔÐâÞâÕÚÕ, ÞÝÔÐ áÕ ÞÝ ½µ À°Çý° ã ÝÕÔÞáâÐøãûÕ. ¿àØÜÕâØâÕ ÔÐ ûÕ ÒÐèÕ\n"
"## äÞàÜÐâØàÐúÕ, ÚÞÜÕÝâÐàØ, ØâÔ. ÑØâØ áÐçãÒÐÝØ.\n"
#: src/config/conf.c:738
msgid ""
"## This is ELinks configuration file. You can edit it manually,\n"
"## if you wish so, but keep in mind that this file is overwritten\n"
"## by ELinks when you save options through UI and you are out of\n"
"## luck with your formatting and own comments then, so beware.\n"
msgstr ""
"## ¾ÒÞ øÕ µ»ØÝÚáÞÒÐ ÔÐâÞâÕÚÐ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ. ÃÚÞÛØÚÞ ÖÕÛØâÕ, ÜÞÖÕâÕ\n"
"## øÕ àãçÝÞ ãàÕòØÒÐâØ, ÐÛØ ØÜÐøâÕ ã ÒØÔã ÔÐ ûÕ ÞÒã ÔÐâÞâÕÚã ßàÕßØáÐâØ\n"
"## µ»ØÝÚá ÚÐÔÐ ÑãÔÕâÕ áÐçãÒÐÛØ Ø×ÑÞàÕ ÚàÞ× ºÁ, Ð èâÞ áÕ âØçÕ ÒÐèÕÓ\n"
"## äÞàÜÐâØàÐúÐ Ø ÚÞÜÕÝâÐàÐ, ÝÕÜÐâÕ áàÕûÕ, ×ÐâÞ ßÐ×ØâÕ.\n"
#: src/config/conf.c:749
msgid ""
"## Obviously, if you don't like what ELinks is going to do with\n"
"## this file, you can change it by altering the config.saving_style\n"
"## option. Come on, aren't we friendly guys after all?\n"
msgstr ""
"## ½ÐàÐÒÝÞ, ãÚÞÛØÚÞ ÒÐÜ áÕ ÝÕ áÒØòÐ ÞÝÞ èâÞ ûÕ µ»ØÝÚá ÔÐ ãàÐÔØ áÐ ÞÒÞÜ\n"
"## ÔÐâÞâÕÚÞÜ, ÜÞÖÕâÕ âÞ ÔÐ ßàÞÜÕÝØâÕ ÜÕúÐúÕÜ Ø×ÑÞàÐ\n"
"## config.saving_style. ·Ðà ÝØáÜÞ ßàÐÒØ ÔàãÓÐàØ?\n"
#: src/config/conf.c:762
msgid "Automatically saved options\n"
msgstr "°ãâÞÜÐâáÚØ áÐçãÒÐÝÐ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ\n"
#: src/config/conf.c:774
msgid "Automatically saved keybindings\n"
msgstr "°ãâÞÜÐâáÚØ áÐçãÒÐÝÕ ßàÕçØæÕ\n"
#: src/config/dialogs.c:53
msgid "Write config success"
msgstr "ÃáßÕèÝÞ ×ÐßØáØÒÐúÕ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ"
#: src/config/dialogs.c:54
#, c-format
msgid "Options were saved successfully to config file %s."
msgstr "¿ÞÔÕèÐÒÐúÐ áã ãáßÕèÝÞ áÐçãÒÐÝÐ ã ÔÐâÞâÕÚã %s."
#: src/config/dialogs.c:58
msgid "~Do not show anymore"
msgstr "~²ØèÕ ÝÕ ßàØÚÐ×ãø"
#: src/config/dialogs.c:64
msgid "Cannot read the file"
msgstr "½Õ ÜÞÓã ÔÐ ßàÞçØâÐÜ ÔÐâÞâÕÚã"
#: src/config/dialogs.c:67
msgid "Cannot get file status"
msgstr "½Õ ÜÞÓã ÔÐ áÐ×ÝÐÜ áâÐúÕ ÔÐâÞâÕÚÕ"
#: src/config/dialogs.c:70
msgid "Cannot access the file"
msgstr "½Õ ÜÞÓã ÔÐ ßàØáâãßØÜ ÔÐâÞâÕæØ"
#: src/config/dialogs.c:73
msgid "Cannot create temp file"
msgstr "½Õ ÜÞÓã ÔÐ áâÒÞàØÜ ßàØÒàÕÜÕÝã ÔÐâÞâÕÚã"
#: src/config/dialogs.c:76
msgid "Cannot rename the file"
msgstr "½Õ ÜÞÓã ÔÐ ßàÕØÜÕÝãøÕÜ ÔÐâÞâÕÚã"
#: src/config/dialogs.c:79
msgid "File saving disabled by option"
msgstr "ÇãÒÐúÕ ÔÐâÞâÕÚÐ øÕ ÞÝÕÜÞÓãûÕÝÞ ßàÕÚÞ Ø×ÑÞàÐ"
#: src/config/dialogs.c:82 src/network/state.c:46
msgid "Out of memory"
msgstr "½ÕÜÐ ÒØèÕ ÜÕÜÞàØøÕ"
#: src/config/dialogs.c:85
msgid "Cannot write the file"
msgstr "½Õ ÜÞÓã ÔÐ ãßØèÕÜ ã ÔÐâÞâÕÚã"
#: src/config/dialogs.c:90
msgid "Secure file saving error"
msgstr "³àÕèÚÐ ßàØ áØÓãàÝÞÜ çãÒÐúã ã ÔÐâÞâÕÚã"
#: src/config/dialogs.c:98
msgid "Write config error"
msgstr "³àÕèÚÐ ßàØ ãßØáã ßÞÔÕèÐÒÐúÐ"
#: src/config/dialogs.c:99
#, c-format
msgid ""
"Unable to write to config file %s.\n"
"%s"
msgstr ""
"½Õ ÜÞÓã ÔÐ ãßØèÕÜ ã ÔÐâÞâÕÚã %s.\n"
"%s"
#: src/config/dialogs.c:154
msgid "modified"
msgstr "Ø×ÜÕúÕÝÞ"
#: src/config/dialogs.c:173
msgid "(expand by pressing space)"
msgstr "(ßàÞèØàØâÕ ßàØâØáÚÞÜ ÝÐ àÐ×ÜÐÚÝØæã)"
#: src/config/dialogs.c:176 src/config/dialogs.c:358
#: src/config/options.inc:779
msgid "Type"
msgstr "²àáâÐ"
#: src/config/dialogs.c:201 src/config/dialogs.c:387 src/cookies/dialogs.c:35
#: src/cookies/dialogs.c:349
msgid "Value"
msgstr "²àÕÔÝÞáâ"
#: src/config/dialogs.c:205
msgid ""
"\n"
"\n"
"This value has been changed since you last saved your configuration."
msgstr ""
"\n"
"\n"
"¾ÒÐ ÒàÕÔÝÞáâ øÕ ßàÞÜÕúÕÝÐ ÞÔ ÚÐÚÞ áâÕ ßÞáÛÕÔúØ ßãâ áÐçãÒÐÛØ ÒÐèÐ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ."
#: src/config/dialogs.c:211 src/config/dialogs.c:362
msgid "N/A"
msgstr "½ÕÔÞáâãßÝÞ"
#: src/config/dialogs.c:213 src/config/dialogs.c:360
msgid "Description"
msgstr "¾ßØá"
#: src/config/dialogs.c:320 src/protocol/bittorrent/dialogs.c:594
#: src/protocol/protocol.c:225 src/session/session.c:282
#: src/session/session.c:961 src/viewer/text/textarea.c:362
#: src/viewer/text/textarea.c:369
msgid "Error"
msgstr "³àÕèÚÐ"
#: src/config/dialogs.c:321
msgid "Bad option value."
msgstr "½ÕÔÞ×ÒÞùÕÝÐ ÒàÕÔÝÞáâ Ø×ÑÞàÐ."
#: src/config/dialogs.c:348 src/config/dialogs.c:416 src/cookies/dialogs.c:321
msgid "Edit"
msgstr "ÃàÕòØÒÐúÕ"
#: src/config/dialogs.c:417
msgid ""
"This option cannot be edited. This means that this is some special option "
"like a folder - try to press a space in order to see its contents."
msgstr ""
"¾ÒÐø Ø×ÑÞà ÝÕ ÜÞÖÕ ÔÐ áÕ ãàÕòãøÕ. ÂÞ ×ÝÐçØ ÔÐ øÕ ÞÒÞ ßÞáÕÑÐÝ Ø×ÑÞà, ÚÐÞ èâÞ "
"áã âÞ äÐáæØÚÛÕ -- ßÞÚãèÐøâÕ ÔÐ ßàØâØáÝÕâÕ àÐ×ÜÐÚÝØæã ÔÐ ÑØáâÕ ÒØÔÕÛØ úÕÓÞÒ "
"áÐÔàÖÐø."
#: src/config/dialogs.c:459
msgid ""
"Option names may only contain alpha-numeric characters\n"
"in addition to '_' and '-'."
msgstr ""
#: src/config/dialogs.c:479 src/config/dialogs.c:504
msgid "Add option"
msgstr "´ÞÔÐÒÐúÕ Ø×ÑÞàÐ"
#: src/config/dialogs.c:480
msgid "Cannot add an option here."
msgstr "¾ÒÔÕ ÝÕ ÜÞÓã ÔÐ ÔÞÔÐÜ Ø×ÑÞà."
#: src/config/dialogs.c:531 src/config/dialogs.c:943 src/cookies/dialogs.c:424
#: src/dialogs/options.c:212 src/formhist/dialogs.c:213
#: src/protocol/bittorrent/dialogs.c:788 src/session/download.c:1105
msgid "Sa~ve"
msgstr "ÁÐçãÒÐ~ø"
#: src/config/dialogs.c:536
msgid "Option manager"
msgstr "ÃßàÐÒùÐç Ø×ÑÞàÐ"
#: src/config/dialogs.c:698
msgid "Keystroke"
msgstr "¿àÕçØæÐ"
#: src/config/dialogs.c:700 src/config/options.inc:1138
msgid "Action"
msgstr "°ÚæØøÐ"
#: src/config/dialogs.c:701
msgid "Keymap"
msgstr "ºÐâÕÓÞàØøÐ"
#: src/config/dialogs.c:826
msgid "Keystroke already used"
msgstr "¿àÕçØæÐ áÕ ÒÕû ÚÞàØáâØ ÝÕÓÔÕ ÔàãÓÔÕ"
#: src/config/dialogs.c:827
#, c-format
msgid ""
"The keystroke \"%s\" is currently used for \"%s\".\n"
"Are you sure you want to replace it?"
msgstr ""
"¿àÕçØæÐ ,,%s`` áÕ ÒÕû ÚÞàØáâØ ×Ð ,,%s``.\n"
"´Ð ÛØ áâÕ áØÓãàÝØ ÔÐ ÖÕÛØâÕ ÔÐ øÕ ×ÐÜÕÝØâÕ?"
#: src/config/dialogs.c:850 src/config/dialogs.c:867 src/config/dialogs.c:904
msgid "Add keybinding"
msgstr "´ÞÔÐÒÐúÕ ßàÕçØæÕ"
#: src/config/dialogs.c:851
msgid "Invalid keystroke."
msgstr "½ÕØáßàÐÒÝÐ ßàÕçØæÐ."
#: src/config/dialogs.c:868
msgid "Need to select a keymap."
msgstr "¼ÞàÐâÕ Ø×ÐÑàÐâØ ÚÐâÕÓÞàØøã."
#: src/config/dialogs.c:941 src/dialogs/info.c:134 src/globhist/dialogs.c:230
msgid "~Toggle display"
msgstr "~ÁÜÕÝØ ßàØÚÐ×"
#: src/config/dialogs.c:948
msgid "Keybinding manager"
msgstr "ÃßàÐÒùÐç ßàÕçØæÐ"
#: src/config/home.c:121
#, c-format
msgid ""
"Commandline options -config-dir set to %s, but could not create directory %s."
msgstr ""
"¸×ÑÞà Ø× ÝÐàÕÔÑÕÝÞÓ àÕÔÐ -config-dir øÕ ßÞÔÕèÕÝ ÝÐ %s, ÐÛØ ÝØáÐÜ ãáßÕÞ ÔÐ "
"áâÒÞàØÜ ÔØàÕÚâÞàØøãÜ %s."
#: src/config/home.c:126
#, c-format
msgid "ELINKS_CONFDIR set to %s, but could not create directory %s."
msgstr ""
"ELINKS_CONFDIR øÕ ßÞÔÕèÕÝÞ ÝÐ %s, ÐÛØ ÝØáÐÜ ÜÞÓÐÞ ÔÐ áâÒÞàØÜ ÔØàÕÚâÞàØøãÜ %s."
#: src/config/home.c:149
msgid ""
"Unable to find or create ELinks config directory. Please check if you have "
"$HOME variable set correctly and if you have write permission to your home "
"directory."
msgstr ""
"½ØáÐÜ ÜÞÓÐÞ ÔÐ ßàÞÝÐòÕÜ ØÛØ áâÒÞàØÜ µ»ØÝÚáÞÒ ÔØàÕÚâÞàØøãÜ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ. "
"¼ÞÛØÜ ÔÐ ßàÞÒÕàØâÕ ÔÐ ÛØ áâÕ ØáßàÐÒÝÞ ßÞÔÕáØÛØ ßàÞÜÕÝùØÒã $HOME Ø ÔÐ ÛØ "
"ØÜÐâÕ ÔÞ×ÒÞÛã ãßØáÐ ã ÒÐè ÚÞàØáÝØçÚØ ÔØàÕÚâÞàØøãÜ."
#: src/config/kbdbind.c:209
msgid "Main mapping"
msgstr "³ÛÐÒÝÕ ßàÕçØæÕ"
#: src/config/kbdbind.c:210
msgid "Edit mapping"
msgstr "¿àÕçØæÕ ×Ð ãàÕòØÒÐúÕ"
#: src/config/kbdbind.c:211
msgid "Menu mapping"
msgstr "¿àÕçØæÕ ÜÕÝØøÐ"
#: src/config/kbdbind.c:524
msgid "Unrecognised keymap"
msgstr "ºÐâÕÓÞàØøÐ ÝØøÕ ßÞ×ÝÐâÐ"
#: src/config/kbdbind.c:527
msgid "Error parsing keystroke"
msgstr "³àÕèÚÐ ßàØ àÐèçÛÐúØÒÐúã ßàÕçØæÕ"
#: src/config/kbdbind.c:531
msgid "Unrecognised action (internal error)"
msgstr "½ÕßÞ×ÝÐâÐ ÐÚæØøÐ (ØÝâÕàÝÐ ÓàÕèÚÐ)"
#: src/config/kbdbind.c:547
#, fuzzy
msgid "Error registering event"
msgstr "³àÕèÚÐ ßàØ ãßØáã ã ãâØçÝØæã"
#: src/config/options.inc:18
msgid "Configuration system"
msgstr "ÁØáâÕÜ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ"
#: src/config/options.inc:20
msgid "Configuration handling options."
msgstr "¸×ÑÞàØ àãÚÞÒÐúÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ."
#: src/config/options.inc:22
msgid "Comments"
msgstr "ºÞÜÕÝâÐàØ"
#: src/config/options.inc:24
msgid ""
"Amount of comments automatically written to the config file:\n"
"0 is no comments are written\n"
"1 is only the \"blurb\" (name+type) is written\n"
"2 is only the description is written\n"
"3 is full comments are written"
msgstr ""
"ºÞÛØçØÝÐ ÚÞÜÕÝâÐàÐ ÚÞøØ áÕ ÐãâÞÜÐâáÚØ ×ÐßØáãøã ã ÔÐâÞâÕÚã ÔÐ\n"
"ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ:\n"
"0 ÝØøÕÔÐÝ ÚÞÜÕÝâÐà áÕ ÝÕ ×ÐßØáãøÕ\n"
"1 ×ÐßØáãøã áÕ áÐÜÞ ÝÐ×ØÒ Ø ÒàáâÐ\n"
"2 ×ÐßØáãøÕ áÕ áÐÜÞ ÞßØá\n"
"3 ×ÐßØáãøã áÕ ßÞâßãÝØ ÚÞÜÕÝâÐàØ"
#: src/config/options.inc:30
msgid "Indentation"
msgstr "ÃÒÛÐçÕúÕ"
#: src/config/options.inc:32
msgid ""
"Shift width of one indentation level in the configuration\n"
"file. Zero means that no indentation is performed at all\n"
"when saving the configuration."
msgstr ""
"¿ÞÜÕàÐ èØàØÝã ÝØÒÞÐ ãÒÛÐçÕúÐ ã ÔÐâÞâÕæØ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ.\n"
"½ãÛÐ ×ÝÐçØ ÔÐ áÕ ãÒÛÐçÕúÕ ßàØ çãÒÐúã ßÞÔÕèÐÒÐúÐ ãÞßèâÕ\n"
"ÝÕ ßàØÜÕúãøÕ."
#: src/config/options.inc:36
msgid "Saving style"
msgstr "½ÐçØÝ çãÒÐúÐ"
#: src/config/options.inc:38
msgid ""
"Determines what happens when you tell ELinks to save options:\n"
"0 is only values of current options are altered\n"
"1 is values of current options are altered and missing options\n"
" are added at the end of the file\n"
"2 is the configuration file is rewritten from scratch\n"
"3 is values of current options are altered and missing options\n"
" CHANGED during this ELinks session are added at the end of\n"
" the file"
msgstr ""
"¾ÔàÕòãøÕ èâÐ áÕ ÔÕèÐÒÐ ÚÐÔÐ ÝÐÛÞÖØâÕ µ»ØÝÚáã ÔÐ áÐçãÒÐ\n"
"Ø×ÑÞàÕ:\n"
"0 ÜÕúÐøã áÕ áÐÜÞ ÒàÕÔÝÞáâØ âÕÚãûØå Ø×ÑÞàÐ\n"
"1 ÒàÕÔÝÞáâØ âÕÚãûØå Ø×ÑÞàÐ áÕ ÜÕúÐøã, Ð ÝÕÔÞáâÐøãûØ Ø×ÑÞàØ\n"
" áÕ ÔÞÔÐøã ÝÐ ÚàÐø ÔÐâÞâÕÚÕ\n"
"2 ÔÐâÞâÕÚÐ áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ áÕ áâÒÐàÐ Ø× ßÞçÕâÚÐ\n"
"3 ÒàÕÔÝÞáâØ âÕÚãûØå Ø×ÑÞàÐ áÕ ÜÕúÐøã, Ð ÝÕÔÞáâÐøãûØ Ø×ÑÞàØ\n"
" ÚÞøØ áã ¸·¼µªµ½¸ âÞÚÞÜ ÞÒÕ áÕáØøÕ µ»ØÝÚáÐ áÕ ÔÞÔÐøã ÝÐ\n"
" ÚàÐø ÔÐâÞâÕÚÕ"
#: src/config/options.inc:47
msgid "Comments localization"
msgstr "»ÞÚÐÛØ×ÐæØøÐ ÚÞÜÕÝâÐàÐ"
#: src/config/options.inc:49
msgid ""
"If set to 1, comments in the configuration file will be\n"
"translated to the language used by UI. Note that if you have\n"
"different language set in different terminals, the language\n"
"used in the configuration file MAY be the same as on the\n"
"terminal where you saved the file, but it should be generally\n"
"considered unpredictable."
msgstr ""
"ÃÚÞÛØÚÞ áÕ ÞÒÞ ßÞáâÐÒØ ÝÐ 1, ÚÞÜÕÝâÐàØ ã ÔÐâÞâÕæØ áÐ\n"
"ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ ûÕ ÑØâØ ßàÕÒÕÔÕÝØ ÝÐ øÕ×ØÚ ÝÐ ÚÞÜ øÕ áãçÕùÕ.\n"
"¿àØÜÕâØâÕ ÔÐ, ãÚÞÛØÚÞ áâÕ ÝÐ àÐ×ÝØÜ âÕàÜØÝÐÛØÜÐ ßÞÔÕáØÛØ\n"
"àÐ×ÝÕ øÕ×ØÚÕ, øÕ×ØÚ ÚÞøØ ûÕ ÑØâØ ÚÞàØèûÕÝ ã ÔÐâÞâÕæØ áÐ\n"
"ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ ¼¾¶µ ÔÐ ÑãÔÕ ØáâØ ÚÐÞ ÝÐ âÕàÜØÝÐÛã áÐ ÚÞÓÐ áâÕ\n"
"áÐçãÒÐÛØ ÔÐâÞâÕÚã, ÐÛØ ãÞßèâÕÝÞ ÞÒÞ âàÕÑÐ áÜÐâàÐâØ\n"
"ÝÕßàÕÔÒØÔùØÒØÜ."
#: src/config/options.inc:57
msgid "Saving style warnings"
msgstr "ÃßÞ×ÞàÕúÐ ÝÐçØÝÐ çãÒÐúÐ"
#: src/config/options.inc:59
msgid ""
"This is internal option used when displaying a warning about\n"
"obsolete config.saving_style. You shouldn't touch it."
msgstr ""
"¾ÒÞ øÕ ØÝâÕàÝØ Ø×ÑÞà ÚÞøØ áÕ ÚÞàØáâØ ßàØ ßàØÚÐ×ØÒÐúã\n"
"ãßÞ×ÞàÕúÐ Þ ßàÕÒÐ×ØòÕÝÞÜ Ø×ÑÞàã config.saving_style. ½Õ ÑØ\n"
"âàÕÑÐÛÞ ÔÐ ÓÐ ÜÕúÐâÕ."
#: src/config/options.inc:62
msgid "Show template"
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐúÕ èÐÑÛÞÝÐ"
#: src/config/options.inc:64
msgid ""
"Show template options in autocreated trees in the options\n"
"manager and save them to the configuration file."
msgstr ""
"¿àØÚÐ×ØÒÐûÕ Ø×ÑÞàÕ èÐÑÛÞÝÐ ã ÐãâÞÜÐâáÚØ áâÒÞàÕÝØÜ áâÐÑÛØÜÐ ã\n"
"ãßàÐÒùÐçã Ø×ÑÞàÐ Ø çãÒÐûÕ Øå ã ÔÐâÞâÕÚã áÐ ßÞÔÕèÐÒÐúØÜÐ."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:70 src/dialogs/info.c:181
msgid "Connections"
msgstr "¿ÞÒÕ×ØÒÐúÐ"
#: src/config/options.inc:72
msgid "Connection options."
msgstr "¸×ÑÞàØ ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ."
#: src/config/options.inc:75
msgid "Asynchronous DNS"
msgstr "°áØÝåàÞÝØ DNS"
#: src/config/options.inc:77
msgid "Whether to use asynchronous DNS resolving."
msgstr "´Ð ÛØ ûÕ áÕ ÚÞàØáâØâØ ÐáØÝåàÞÝÐ àÐ×àÕèÕúÐ DNS-Ð."
#: src/config/options.inc:79
msgid "Maximum connections"
msgstr "½ÐøÒØèÕ ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ"
#: src/config/options.inc:81
msgid "Maximum number of concurrent connections."
msgstr "½ÐøÒÕûØ ÑàÞø ØáâÞÒàÕÜÕÝØå ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ."
#: src/config/options.inc:83
msgid "Maximum connections per host"
msgstr "½ÐøÒØèÕ ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ ßÞ ÔÞÜÐûØÝã"
#: src/config/options.inc:85
msgid "Maximum number of concurrent connections to a given host."
msgstr "½ÐøÒÕûØ ÑàÞø ØáâÞÒàÕÜÕÝØå ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ áÐ ×ÐÔÐÝØÜ ÔÞÜÐûØÝÞÜ."
#: src/config/options.inc:87
msgid "Connection retries"
msgstr "¿ÞÝÞÒÝØ ßÞÚãèÐøØ ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ"
#: src/config/options.inc:89
msgid ""
"Number of tries to establish a connection.\n"
"Zero means try forever."
msgstr ""
"±àÞø ßÞÚãèÐøÐ ÔÐ áÕ ãáßÞáâÐÒØ ßÞÒÕ×ØÒÐúÕ.\n"
"½ãÛÐ ×ÝÐçØ ÔÐ áÕ ßÞÚãèÐÒÐ ÑÕáÚÞÝÐçÝÞ ÜÝÞÓÞ ßãâÐ."
#: src/config/options.inc:92 src/network/state.c:52
msgid "Receive timeout"
msgstr "´Þ×ÒÞùÕÝÞ ÒàÕÜÕ ßàØÜÐúÐ"
#: src/config/options.inc:94
msgid "Receive timeout (in seconds)."
msgstr "´Þ×ÒÞùÕÝÞ ÒàÕÜÕ ßàØÜÐúÐ (ã áÕÚãÝÔØÜÐ)."
#: src/config/options.inc:97 src/config/options.inc:107
msgid "Try IPv4 when connecting"
msgstr "¿ÞÚãèÐø ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ ßàÕÚÞ ¸¿Ò4"
#: src/config/options.inc:99
msgid ""
"Whether to try to connect to a host over IPv4.\n"
"Note that if connection.try_ipv6 is enabled too,\n"
"it takes precedence. And better do not touch this\n"
"at all unless you are sure what are you doing.\n"
"Note that you can also force a given protocol\n"
"to be used on a per-connection basis by using an URL\n"
"in the style of i.e. http4://elinks.or.cz/."
msgstr ""
"´Ð ÛØ ÔÐ áÕ ßÞÚãèÐ ßÞÒÕ×ØÒÐúÕ áÐ ÔÞÜÐûØÝÞÜ ßàÕÚÞ\n"
"¸¿Ò4. ¿àØÜÕâØâÕ ÔÐ Ø×ÑÞà connection.try_ipv6\n"
"ØÜÐ ßàÕÔÝÞáâ ãÚÞÛØÚÞ øÕ Ø ÞÝ ÐÚâØÒØàÐÝ. ±ÞùÕ øÕ\n"
"ÔÐ ÞÒÞ ÝÕ ÜÕúÐâÕ, ÞáØÜ ãÚÞÛØÚÞ ×ÝÐâÕ èâÐ àÐÔØâÕ.\n"
"ÂÐÚÞòÕ, ßàØÜÕâØâÕ Ø ÔÐ ßàÕÚÞ ÃÀ»-Ð ÚÐÞ èâÞ øÕ, Ýßà.\n"
"http4://elinks.or.cz/ ÜÞÖÕâÕ ÔÐ ×ÐåâÕÒÐâÕ ÔÐ áÕ\n"
"×ÐÔÐÝØ ßàÞâÞÚÞÛ ÚÞàØáâØ ÝÐ ÝØÒÞã ßÞøÕÔØÝÐçÝØå\n"
"ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ."
#: src/config/options.inc:109
msgid ""
"Whether to try to connect to a host over IPv4.\n"
"Do not touch this option.\n"
"Note that you can also force a given protocol\n"
"to be used on a per-connection basis by using an URL\n"
"in the style of i.e. http4://elinks.or.cz/."
msgstr ""
"´Ð ÛØ ÔÐ áÕ ßÞÚãèÐ ßÞÒÕ×ØÒÐúÕ áÐ ÔÞÜÐûØÝÞÜ ßàÕÚÞ\n"
"¸¿Ò4. ±ÞùÕ øÕ ÔÐ ÞÒÞ ÝÕ ÜÕúÐâÕ.\n"
"ÂÐÚÞòÕ, ßàØÜÕâØâÕ Ø ÔÐ ßàÕÚÞ ÃÀ»-Ð ÚÐÞ èâÞ øÕ, Ýßà.\n"
"http4://elinks.or.cz/ ÜÞÖÕâÕ ÔÐ ×ÐåâÕÒÐâÕ ÔÐ áÕ\n"
"×ÐÔÐÝØ ßàÞâÞÚÞÛ ÚÞàØáâØ ÝÐ ÝØÒÞã ßÞøÕÔØÝÐçÝØå\n"
"ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ."
#: src/config/options.inc:117
msgid "Try IPv6 when connecting"
msgstr "¿ÞÚãèÐø ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ ßàÕÚÞ ¸¿Ò6"
#: src/config/options.inc:119
msgid ""
"Whether to try to connect to a host over IPv6.\n"
"Note that you can also force a given protocol\n"
"to be used on a per-connection basis by using an URL\n"
"in the style of i.e. http6://elinks.or.cz/."
msgstr ""
"´Ð ÛØ ÔÐ áÕ ßÞÚãèÐ ßÞÒÕ×ØÒÐúÕ áÐ ÔÞÜÐûØÝÞÜ ßàÕÚÞ\n"
"¸¿Ò6. ¿àØÜÕâØâÕ ÔÐ ßàÕÚÞ ÃÀ»-Ð ÚÐÞ èâÞ øÕ, Ýßà.\n"
"http6://elinks.or.cz/ ÜÞÖÕâÕ ÔÐ ×ÐåâÕÒÐâÕ ÔÐ áÕ\n"
"×ÐÔÐÝØ ßàÞâÞÚÞÛ ÚÞàØáâØ ÝÐ ÝØÒÞã ßÞøÕÔØÝÐçÝØå\n"
"ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ."
#: src/config/options.inc:125
msgid "Timeout for non-restartable connections"
msgstr "´Þ×ÒÞùÕÝÞ ÒàÕÜÕ ×Ð ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ ÚÞøÐ áÕ ÝÕ ÜÞÓã ßÞÝÞÒÞ ßÞÚàÕÝãâØ"
#: src/config/options.inc:127
msgid "Timeout for non-restartable connections (in seconds)."
msgstr ""
"´Þ×ÒÞùÕÝÞ ÒàÕÜÕ ×Ð ßÞÒÕ×ØÒÐúÐ ÚÞøÐ áÕ ÝÕ ÜÞÓã ßÞÝÞÒÞ\n"
"ßÞÚàÕÝãâØ (ã áÕÚãÝÔØÜÐ)."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:133
msgid "Document"
msgstr "´ÞÚãÜÕÝâ"
#: src/config/options.inc:135
msgid "Document options."
msgstr "¸×ÑÞàØ ÔÞÚãÜÕÝâÐ."
#: src/config/options.inc:137
msgid "Browsing"
msgstr "¿àÕÓÛÕÔÐúÕ"
#: src/config/options.inc:139
msgid "Document browsing options (mainly interactivity)."
msgstr "¸×ÑÞàØ ßàÕÓÛÕÔÐúÐ ÔÞÚãÜÕÝÐâÐ (ãÓÛÐÒÝÞÜ ØÝâÕàÐÚâØÒÝÞáâ)."
#: src/config/options.inc:142
msgid "Access keys"
msgstr "¿àØáâãßÝØ âÐáâÕàØ"
#: src/config/options.inc:144
msgid ""
"Options for handling of link access keys.\n"
"An HTML document can use the ACCESSKEY attribute to assign\n"
"an access key to an element. When an access key is pressed,\n"
"the corresponding element will be given focus."
msgstr ""
"¸×ÑÞàØ àãÚÞÒÐúÐ âÐáâÕàØÜÐ ×Ð ßàØáâãß ÒÕ×ÐÜÐ.\n"
"à HTML ÔÞÚãÜÕÝâã áÕ ÜÞÓã ÚÞàØáâØâØ ÐâàØÑãâØ ACCESSKEY\n"
"ÔÐ áÕ ÕÛÕÜÕÝâØÜÐ ÔÞÔÕÛÕ ßàØáâãßÝØ âÐáâÕàØ. ºÐÔÐ áÕ\n"
"ßàØáâãßÝØ âÐáâÕà ßàØâØáÝÕ, ÞÔÓÞÒÐàÐøãûØ ÕÛÕÜÕÝâ ûÕ\n"
"ÑØâØ äÞÚãáØàÐÝ."
#: src/config/options.inc:149
msgid "Automatic links following"
msgstr "°ãâÞÜÐâáÚÞ ßàÐûÕúÕ ÒÕ×Ð"
#: src/config/options.inc:151
msgid ""
"Automatically follow a link or submit a form if appropriate\n"
"accesskey is pressed - this is the standard behaviour, but it's\n"
"considered dangerous."
msgstr ""
"°ãâÞÜÐâáÚØ ûÕ ßàÐâØâØ ÒÕ×ã ØÛØ ßàÕÔÐÒÐâØ ÞÑàÐ×Ðæ ÚÐÔÐ áÕ\n"
"ßàØâØáÝÕ ÞÔÓÞÒÐàÐøãûØ ßàØáâãßÝØ âÐáâÕà. ¾ÒÞ øÕ áâÐÝÔÐàÔÝÞ\n"
"ßÞÝÐèÐúÕ, ÐÛØ áÕ ÞÝÞ áÜÐâàÐ ÞßÐáÝØÜ."
#: src/config/options.inc:155
msgid "Display access key in link info"
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐúÕ ßàØáâãßÝØå âÐáâÕàÐ ã ßÞÔÐæØÜÐ Þ ÒÕ×Ø"
#: src/config/options.inc:157
msgid "Display access key in link info."
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐûÕ ßàØáâãßÝÕ âÐáâÕàÕ ã ßÞÔÐæØÜÐ Þ ÒÕ×Ø."
#: src/config/options.inc:159
msgid "Accesskey priority"
msgstr "¿àØÞàØâÕâ ßàØáâãßÝØå âÐáâÕàÐ"
#: src/config/options.inc:161
msgid ""
"Priority of 'accesskey' HTML attribute:\n"
"0 is first try all normal bindings; if it fails, check accesskey\n"
"1 is first try only frame bindings; if it fails, check accesskey\n"
"2 is first check accesskey (this can be dangerous)"
msgstr ""
"¿àØÞàØâÕâØ ÐâàØÑãâÐ HTML-Ð ,,accesskey``:\n"
"0 ßàÒÞ ûÕ ßàÞÑÐâØ áÐ ÞÑØçÝØÜ ÔÞÔÕÛÐÜÐ; ãÚÞÛØÚÞ âÞ ÝÕ ãáßÕ,\n"
" ßàÞÒÕàØûÕ ÒàÕÔÝÞáâ ,,accesskey``\n"
"1 ßàÒÞ ûÕ ßàÞÑÐâØ áÐÜÞ ÔÞÔÕÛÕ âÐáâÕàÐ ÞÚÒØàÐ; ãÚÞÛØÚÞ âÞ ÝÕ\n"
" ãáßÕ, ßàÞÒÕàØûÕ ÒàÕÔÝÞáâ ,,accesskey``\n"
"2 ßàÒÞ ûÕ ßàÞÑÐâØ ÒàÕÔÝÞáâ ,,accesskey`` (ÞÒÞ ÜÞÖÕ ÔÐ\n"
" ÑãÔÕ ÞßÐáÝÞ)"
#: src/config/options.inc:167
msgid "Forms"
msgstr "¾ÑàÐáæØ"
#: src/config/options.inc:169
msgid "Options for handling of the forms interaction."
msgstr "¸×ÑÞàØ ×Ð àãÚÞÒÐúÕ ØÝâÕàÐÚæØøÞÜ áÐ ÞÑàÐáæØÜÐ."
#: src/config/options.inc:171
msgid "Submit form automatically"
msgstr "°ãâÞÜÐâáÚÞ ßàÕÔÐÒÐúÕ ÞÑàÐ×ÐæÐ"
#: src/config/options.inc:173
msgid ""
"Automagically submit a form when enter is pressed with a text\n"
"field selected."
msgstr ""
"°ãâÞÜÐÓØçÝÞ ûÕ ßàÕÔÐâØ ÞÑàÐ×Ðæ ÚÐÔÐ áÕ ßàØâØáÝÕ âÐáâÕà ENTER ã\n"
"âÕÚáâãÐÛÝÞÜ ßÞùã."
#: src/config/options.inc:176
msgid "Confirm submission"
msgstr "¿ÞâÒàÔÐ ßàÕÔÐøÕ"
#: src/config/options.inc:178
msgid "Ask for confirmation when submitting a form."
msgstr "¿ØâÐûÕ ×Ð ßÞâÒàÔã ßàÕ ßàÕÔÐøÕ ÞÑàÐáæÐ."
#: src/config/options.inc:180
msgid "Default form input size"
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÒÕÛØçØÝÐ ßÞùÐ ×Ð ãÝÞá ã ÞÑàÐáæØÜÐ"
#: src/config/options.inc:182
msgid "Default form input size if none is specified."
msgstr ""
"¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÒÕÛØçØÝÐ ßÞùÐ ×Ð ãÝÞá ã ÞÑàÐáæØÜÐ ãÚÞÛØÚÞ ÞÝÐ\n"
"ÝØøÕ ×ÐÔÐÝÐ."
#: src/config/options.inc:184
msgid "Insert mode"
msgstr "ÀÕÖØÜ ãÜÕâÐúÐ"
#: src/config/options.inc:186
#, fuzzy
msgid ""
"The setting for this option affects how key presses are handled\n"
"when one selects a text-input form-field. When enabled, one must\n"
"explicitly 'enter' a selected text-field to edit it; this prevents\n"
"text fields from capturing key presses, such as presses of a scroll\n"
"key, when it is inadvertently selected. When disabled, key presses\n"
"are always inserted into a selected text field."
msgstr ""
"¿ÞáâÐÒùÐúÕ ÞÒÞÓ Ø×ÑÞàÐ ãâØçÕ ÝÐ âÞ ÚÐÚÞ áÕ àãÚãøÕ ßàØâØáæØÜÐ\n"
"ÝÐ âÐáâÕàÕ ÚÐÔÐ øÕ Ø×ÐÑàÐÝÞ ßÞùÕ ×Ð ãÝÞá âÕÚáâÐ ã ÞÑàÐáæã.\n"
"°ÚÞ øÕ ÞÒÞ ÐÚâØÒØàÐÝÞ, ÜÞàÐ áÕ ÕÚáßÛØæØâÝÞ ãûØ ã Ø×ÐÑàÐÝÞ\n"
"ßÞùÕ ×Ð ãÝÞá âÕÚáâÐ ÔÐ ÑØ áÕ ã úÕÓÐ ãÝÞáØÞ âÕÚáâ. ¾ÒÞ\n"
"áßàÕçÐÒÐ ÔÐ ßÞùÕ ×Ð ãÝÞá åÒÐâÐ ßàØâØáÚÕ ÝÐ âÐáâÕàÕ, ÚÐÞ èâÞ\n"
"áã âÐáâÕàØ ×Ð ÚÛØ×ÐúÕ, ÚÐÔÐ áÕ ÞÝÞ áÛãçÐøÝÞ Ø×ÐÑÕàÕ. °ÚÞ øÕ\n"
"ÞÒÞ ÔÕÐÚâØÒØàÐÝÞ, ßàØâØáæØ ÝÐ âÐáâÕàÕ áÕ ãÒÕÚ ãÜÕûã ã\n"
"Ø×ÐÑàÐÝÞ ßÞùÕ ×Ð ãÝÞá."
#: src/config/options.inc:193
msgid "External editor"
msgstr "ÁßÞùÐèúØ ãàÕòØÒÐç"
#: src/config/options.inc:195
msgid ""
"Path to the executable that ELinks should launch when the user\n"
"requests to edit a textarea with an external editor.\n"
"\n"
"If this is blank, ELinks will use the value of the environmental\n"
"variable $EDITOR. If $EDITOR is empty or not set, ELinks will then\n"
"default to \"vi\"."
msgstr ""
"¿ãâÐúÐ ÚÐ Ø×ÒàèÝÞø ÔÐâÞâÕæØ ÚÞøã ÑØ µ»ØÝÚá âàÕÑÐÛÞ ÔÐ\n"
"ßÞÚàÕÝÕ ÚÐÔÐ ÚÞàØáÝØÚ ×ÐåâÕÒÐ ÔÐ ãàÕòãøÕ âÕÚáâãÐÛÝÞ ßÞùÕ\n"
"áßÞùÐèúØÜ ãàÕòØÒÐçÕÜ.\n"
"\n"
"°ÚÞ øÕ ÞÒÞ ßàÐ×ÝÞ, µ»ØÝÚá ûÕ ÚÞàØáâØâØ ÒàÕÔÝÞáâ ßàÞÜÕÝùØÒÕ\n"
"ÞÚàãÖÕúÐ $EDITOR. ÃÚÞÛØÚÞ øÕ âÐ ßàÞÜÕÝùØÒÐ ßàÐ×ÝÐ ØÛØ ÝØøÕ\n"
"ßÞáâÐÒùÕÝÐ, µ»ØÝÚá ûÕ ÞÝÔÐ ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐâØ ßàÞÓàÐÜ ,,vi``."
#: src/config/options.inc:202
msgid "Images"
msgstr "ÁÛØÚÕ"
#: src/config/options.inc:204
msgid "Options for handling of images."
msgstr "¸×ÑÞàØ àãÚÞÒÐúÐ áÛØÚÐÜÐ."
#: src/config/options.inc:206
msgid "Display style for image tags"
msgstr "²àáâÐ ßàØÚÐ×Ð Þ×ÝÐÚÐ ×Ð áÛØÚÕ"
#: src/config/options.inc:208
msgid ""
"Display style for image tags when displayed:\n"
"0 means always display IMG\n"
"1 means always display filename\n"
"2 means display alt/title attribute if possible, IMG if not\n"
"3 means display alt/title attribute if possible, filename if not"
msgstr ""
"²àáâÐ ßàØÚÐ×Ð ×Ð Þ×ÝÐÚÕ áÛØÚÐ:\n"
"0 ãÒÕÚ áÕ ßàØÚÐ×ãøÕ IMG\n"
"1 ãÒÕÚ áÕ ßàØÚÐ×ãøÕ ÝÐ×ØÒ ÔÐâÞâÕÚÕ\n"
"2 ßàØÚÐ×ãøÕ áÕ ÒàÕÔÝÞáâ ÐâàØÑãâÐ alt ØÛØ title ãÚÞÛØÚÞ\n"
" áã ÔÞáâãßÝØ, Ð ãÚÞÛØÚÞ ÝØáã, ßàØÚÐ×ãøÕ áÕ IMG\n"
"3 ßàØÚÐ×ãøÕ áÕ ÒàÕÔÝÞáâ ÐâàØÑãâÐ alt ØÛØ title ãÚÞÛØÚÞ\n"
" áã ÔÞáâãßÝØ, Ð ãÚÞÛØÚÞ ÝØáã, ßàØÚÐ×ãøÕ áÕ ÝÐ×ØÒ\n"
" ÔÐâÞâÕÚÕ"
#: src/config/options.inc:214
msgid "Maximum length for image filename"
msgstr "½ÐøÒÕûÐ ÔãÖØÝÐ ÝÐ×ØÒÐ ÔÐâÞâÕÚÕ áÛØÚÕ"
#: src/config/options.inc:216
msgid ""
"Maximum length of image filename when displayed:\n"
"0 means always display full filename\n"
"1-500 means display filename with this maximal length;\n"
" if it is longer, the middle is substituted by an asterisk"
msgstr ""
"½ÐøÒÕûÐ ÔãÖØÝÐ ÝÐ×ØÒÐ ÔÐâÞâÕÚÕ áÛØÚÕ ã ßàØÚÐ×ã:\n"
"0 ãÒÕÚ áÕ ßàØÚÐ×ãøÕ ßãÝ ÝÐ×ØÒ ÔÐâÞâÕÚÕ\n"
"1-500 ßàØÚÐ×ãøÕ ÔÐâÞâÕÚã áÐ ÝÐøÒØèÕ âÞÛØÚÞ ×ÝÐÚÞÒÐ;\n"
" ãÚÞÛØÚÞ øÕ ÝÐ×ØÒ ÔãÖØ, áàÕÔØÝÐ áÕ ×ÐÜÕúãøÕ ×ÒÕ×ÔØæÞÜ"
#: src/config/options.inc:226
msgid "Image links tagging"
msgstr "¾×ÝÐçÐÒÐúÕ áÛØÚÞÒÝØå ÒÕ×Ð"
#: src/config/options.inc:228
msgid ""
"When to enclose image links:\n"
"0 means never\n"
"1 means never if alt or title are provided (old behavior)\n"
"2 means always"
msgstr ""
"ºÐÔÐ ûÕ áÕ áÛØÚÞÒÝÕ ÒÕ×Õ ÞÑãåÒÐâÐâØ ßàÕäØÚáÞÜ Ø áãäØÚáÞÜ:\n"
"0 ÝØÚÐÔ\n"
"1 ÝØÚÐÔ ãÚÞÛØÚÞ áã ÔÞáâãßÝØ ÐâàØÑãâØ ,,alt`` ØÛØ ,,title``\n"
" (áâÐàÞ ßÞÝÐèÐúÕ)\n"
"2 ãÒÕÚ"
#: src/config/options.inc:233
msgid "Image link prefix"
msgstr "¿àÕäØÚá áÛØÚÞÒÝØå ÒÕ×Ð"
#: src/config/options.inc:235
msgid "Prefix string to use to mark image links."
msgstr "¿àÕäØÚá ÚÞøØ ûÕ áÕ ÚÞàØáâØâØ ×Ð Þ×ÝÐçÐÒÐúÕ áÛØÚÞÒÝØå ÒÕ×Ð."
#: src/config/options.inc:237
msgid "Image link suffix"
msgstr "ÁãäØÚá áÛØÚÞÒÝØå ÒÕ×Ð"
#: src/config/options.inc:239
msgid "Suffix string to use to mark image links."
msgstr "ÁãäØÚá ÚÞøØ ûÕ áÕ ÚÞàØáâØâØ ×Ð Þ×ÝÐçÐÒÐúÕ áÛØÚÞÒÝØå ÒÕ×Ð."
#: src/config/options.inc:241
msgid "Maximum length for image label"
msgstr "½ÐøÒÕûÐ ÔãÖØÝÐ Þ×ÝÐÚÕ áÛØÚÕ"
#: src/config/options.inc:243
msgid ""
"Maximum length of image label (alt/title):\n"
"0 means always display full label\n"
"1-500 means display label with this maximal length;\n"
" if it is longer, the middle is substituted by an asterisk"
msgstr ""
"½ÐøÒÕûÐ ÔãÖØÝÐ ÝÐâßØáÐ áÛØÚÕ (alt ØÛØ title):\n"
"0 ãÒÕÚ ûÕ ßàØÚÐ×ØÒÐâØ ßãÝ ÝÐâßØá\n"
"1-500 ßàØÚÐ×ØÒÐûÕ ÝÐâßØá ÝÐøÒØèÕ ÞÒÕ ÔãÖØÝÕ; ãÚÞÛØÚÞ øÕ\n"
" ÔãÖØ, áàÕÔØÝã ûÕ ×ÐÜÕÝØâØ ×ÒÕ×ÔØæÞÜ"
#: src/config/options.inc:248
msgid "Display links to images w/o alt"
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐúÕ ÒÕ×Ð ÚÐ áÛØÚÐÜÐ ÑÕ× ÐâàØÑãâÐ alt"
#: src/config/options.inc:250
msgid ""
"Display links to images without an alt attribute. If this option\n"
"is off, these images are completely invisible."
msgstr ""
"¿àØÚÐ×ØÒÐûÕ ÒÕ×Õ ÚÐ áÛØÚÐÜÐ Ñà× ÐâàØÑãâÐ alt. ÃÚÞÛØÚÞ øÕ ÞÒÐø\n"
"Ø×ÑÞà ØáÚùãçÕÝ, âÐÚÒÕ áÛØÚÕ áã ßÞâßãÝÞ ÝÕÒØÔùØÒÕ."
#: src/config/options.inc:253
msgid "Display links to images"
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐúÕ ÒÕ×Ð ÚÐ áÛØÚÐÜÐ"
#: src/config/options.inc:255
msgid ""
"Display links to any images in the document, regardless of them\n"
"having an alt attribute or not. If this option is off, the alt\n"
"attribute contents is shown, but as normal text, not selectable\n"
"as a link."
msgstr ""
"¿àØÚÐ×ØÒÐûÕ ÒÕ×Õ ÚÐ áÒØÜ áÛØÚÐÜÐ ã ÔÞÚãÜÕÝâã, ÑÕ× ÞÑ×ØàÐ ÝÐ\n"
"âÞ ØÜÐøã ÛØ ÐâàØÑãâ alt ØÛØ ÝÕ. ÃÚÞÛØÚÞ øÕ ÞÒÐø Ø×ÑÞà\n"
"ØáÚùãçÕÝ, ßàØÚÐ×ØÒÐûÕ áÐÔàÖÐø ÐâàØÑãâÐ alt, ÐÛØ ÚÐÞ ÞÑØçÐÝ\n"
"âÕÚáâ, ßÐ ÞÝ ÝÕûÕ ÜÞûØ ÔÐ áÕ Ø×ÐÑÕàÕ ÚÐÞ ÒÕ×Ð."
#: src/config/options.inc:261
msgid "Links"
msgstr "²Õ×Õ"
#: src/config/options.inc:263
msgid "Options for handling of links to other documents."
msgstr "¸×ÑÞàØ àãÚÞÒÐúÐ ÒÕ×ÐÜÐ ÚÐ ÔàãÓØÜ ÔÞÚãÜÕÝâØÜÐ."
#: src/config/options.inc:265
msgid "Active link"
msgstr "°ÚâØÒÝÐ ÒÕ×Ð"
#: src/config/options.inc:267
msgid "Options for the active link."
msgstr "¸×ÑÞàØ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ."
#: src/config/options.inc:269
msgid "Colors"
msgstr "±ÞøÕ"
#: src/config/options.inc:271
msgid "Active link colors."
msgstr "±ÞøÕ âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ."
#: src/config/options.inc:273 src/config/options.inc:538
#: src/config/options.inc:864
msgid "Background color"
msgstr "±ÞøÐ ßÞ×ÐÔØÝÕ"
#: src/config/options.inc:275 src/config/options.inc:540
#: src/config/options.inc:865
msgid "Default background color."
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÑÞøÐ ßÞ×ÐÔØÝÕ."
#. ==========================================================
#. ============= BORING PART (colors) START =================
#. ==========================================================
#. XXX: All bfu colors needs to have both 'text' and 'background'
#. * options even if it is not used. get_bfu_color() depends
#. * on it.
#. The colors and mono tree should be similar but with different default
#. * values of course so always use the macros below.
#: src/config/options.inc:277 src/config/options.inc:534
#: src/config/options.inc:862
msgid "Text color"
msgstr "±ÞøÐ âÕÚáâÐ"
#: src/config/options.inc:279 src/config/options.inc:536
#: src/config/options.inc:863
msgid "Default text color."
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÑÞøÐ âÕÚáâÐ."
#: src/config/options.inc:281
msgid "Enable color"
msgstr "°ÚâØÒØàÐúÕ ÑÞøÐ"
#: src/config/options.inc:283
msgid ""
"Enable use of the active link background and text color\n"
"settings instead of the link colors from the document."
msgstr ""
"°ÚâØÒØàÐúÕ ãßÞâàÕÑÕ ßÞáâÐÒÚÕ ßÞ×ÐÔØÝÕ Ø ÑÞøÕ âÕÚáâÐ\n"
"âÕÚãûÕ ÒÕ×Õ ãÜÕáâÞ ÑÞøÐ ÒÕ×Ð Ø× ÔÞÚãÜÕÝâÐ."
#: src/config/options.inc:286
msgid "Bold"
msgstr "¿ÞÛãæàÝÞ"
#: src/config/options.inc:288
msgid "Make the active link text bold."
msgstr "ÂÕÚáâ ÐÚâØÒÝÕ ÒÕ×Õ ûÕ ÑØâØ ßÞÛãæàÝ."
#: src/config/options.inc:290
msgid "Invert colors"
msgstr "¸×ÒàâÐúÕ ÑÞøÐ"
#: src/config/options.inc:292
msgid "Invert the fore- and background color so the link stands out."
msgstr "¸×ÒàâÐûÕ ÑÞøÕ ßÞ×ÐÔØÝÕ Ø âÕÚáâÐ ÚÐÚÞ ÑØ ÒÕ×Õ ÑØÛÕ ãÞçùØÒØøÕ."
#: src/config/options.inc:295 src/config/options.inc:827
#: src/dialogs/options.c:207
msgid "Underline"
msgstr "¿ÞÔÒÛÐçÕúÕ"
#: src/config/options.inc:297
msgid "Underline the active link."
msgstr "¿ÞÔÒÛÐçØûÕ ÐÚâØÒÝã ÒÕ×ã."
#: src/config/options.inc:300
msgid "Directory highlighting"
msgstr "¸áâØæÐúÕ ÔØàÕÚâÞàØøãÜÐ"
#: src/config/options.inc:302
msgid "Highlight links to directories in FTP and local directory listing."
msgstr ""
"¸áâØæÐûÕ ÒÕ×Õ ÚÐ ÔØàÕÚâÞàØøãÜØÜÐ ã ÛØáâØÝ×ØÜÐ FTP-Ð Ø ÛÞÚÐÛÝØå ÔØàÕÚâÞàØøãÜÐ."
#: src/config/options.inc:304
msgid "Number links"
msgstr "´ÞÔÕùØÒÐúÕ ÑàÞøÕÒÐ ÒÕ×ÐÜÐ"
#: src/config/options.inc:306
msgid "Display numbers next to the links."
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐûÕ ÑàÞøÕÒÕ ßÞàÕÔ ÒÕ×Ð."
#: src/config/options.inc:308
msgid "Handling of target=_blank"
msgstr "ÀãÚÞÒÐúÕ ÐâàØÑãâÞÜ target=_blank"
#: src/config/options.inc:310
#, fuzzy
msgid ""
"Define how to handle links having target=_blank set:\n"
"0 means open link in current tab\n"
"1 means open link in new tab in foreground\n"
"2 means open link in new tab in background\n"
"3 means open link in new window"
msgstr ""
"·ÐÔÐÒÐúÕ ÝÐçØÝÐ àãÚÞÒÐúÐ ÒÕ×ÐÜÐ ÚÞøÕ ØÜÐøã ßÞÔÕèÕÝ\n"
"ÐâàØÑãâ target=_blank:\n"
"0 ÞâÒÞàØûÕ ÒÕ×ã ã âÕÚãûÕÜ øÕ×ØçÚã\n"
"1 ÞâÒÞàØûÕ ÒÕ×ã ã ÝÞÒÞÜ øÕ×ØçÚã ã ßàÞçÕùã\n"
"2 ÞâÒÞàØûÕ ÒÕ×ã ã ÝÞÒÞÜ øÕ×ØçÚã ã ßÞ×ÐÔØÝØ"
#: src/config/options.inc:323
msgid "Use tabindex"
msgstr "ÃßÞâàÕÑÐ ,,tabindex``-Ð"
#: src/config/options.inc:325
msgid ""
"Whether to navigate links using tabindex specified ordering.\n"
"The TABINDEX attribute in HTML elements specifies the order\n"
"in which links should receive focus when using the keyboard\n"
"to navigating the document."
msgstr ""
"´Ð ÛØ ûÕ ßàÐâØâØ ÒÕ×Õ ã× ßÞÜÞû àÕÔÞáÛÕÔÐ ÚÞøØ øÕ ×ÐÔÐÝ ã\n"
"ÐâàØÑãâã ,,TABINDEX``. ÂÐø ÐâàØÑãâ ã ÕÛÕÜÕÝâØÜÐ HTML-Ð\n"
"×ÐÔÐøÕ àÕÔÞáÛÕÔ ßÞ ÚÞÜÕ ÑØ ÒÕ×Õ âàÕÑÐÛÞ ÔÐ ÑãÔã äÞÚãáØàÐÝÕ\n"
"ÚÐÔÐ áÕ ×Ð ÚàÕâÐúÕ ßÞ ÔÞÚãÜÕÝâã ÚÞàØáâØ âÐáâÐâãàÐ."
#: src/config/options.inc:330
msgid "Missing fragment reporting"
msgstr "¿àØøÐÒùØÒÐúÕ ÝÕÔÞáâÐøãûØå ÔÕÛÞÒÐ"
#: src/config/options.inc:332
msgid "Open a message box when document has no tag with given id."
msgstr "¾âÒÞàØûÕ ßàÞ×Þà áÐ ßÞàãÚÞÜ ÚÐÔÐ ÔÞÚãÜÕÝâ ÝÕÜÐ Þ×ÝÐÚã áÐ ×ÐÔÐÝØÜ ¸±-ÞÜ."
#: src/config/options.inc:334
msgid "Number keys select links"
msgstr "±ØàÐúÕ ÒÕ×Ð âÐáâÕàØÜÐ áÐ ÑàÞøÕÒØÜÐ"
#: src/config/options.inc:336
msgid ""
"Number keys select links rather than specify command prefixes. This\n"
"is a tristate:\n"
"0 means never\n"
"1 means if document.browse.links.numbering = 1\n"
"2 means always"
msgstr ""
"ÂÐáâÕàØ áÐ ÑàÞøÕÒØÜÐ ÑØàÐøã ÒÕ×Õ, Ð ÝÕ ×ÐÔÐøã ßàÕäØÚáÕ\n"
"ÝÐàÕÔÑÐÜÐ. ¾ÒÞ øÕ âàÞØ×ÑÞà:\n"
"0 ÝØÚÐÔ\n"
"1 áÐÜÞ ãÚÞÛØÚÞ øÕ document.browse.links.numbering = 1\n"
"2 ãÒÕÚ"
#: src/config/options.inc:342
msgid "Warn about maliciously crafted URIs"
msgstr "ÃßÞ×ÞàÐÒÐúÕ Þ èâÕâÝÞ ÝÐçØúÕÝØÜ ÃÀ¸-øÕÒØÜÐ"
#: src/config/options.inc:344
msgid ""
"When following a link the user ID part of the URI is\n"
"checked and if a maliciously crafted URI is detected a\n"
"warning dialog will ask before following the link."
msgstr ""
"ºÐÔÐ áÕ ßàÐâØ ÒÕ×Ð, ßàÞÒÕàÐÒÐûÕ ÔÕÞ ÃÀ¸-øÐ áÐ ÚÞàØáÝØçÚØÜ\n"
"¸±-ÞÜ Ø ãÚÞÛØÚÞ ßàÕßÞ×ÝÐ èâÕâÝÞ ÝÐçØúÕÝ ÃÀ¸, ßØâÐûÕ ßàÕ\n"
"ßàÐûÕúÐ ÒÕ×Õ."
#. TODO - this is somehow implemented by ff, but disabled
#. * for now as it doesn't work.
#: src/config/options.inc:350
msgid "Wrap-around links cycling"
msgstr "ºàãÖÝÞ ÚàÕâÐúÕ ÚàÞ× ÒÕ×Õ"
#. 0
#: src/config/options.inc:352
msgid ""
"When pressing 'down' on the last link, jump at the first one, and\n"
"vice versa."
msgstr ""
"ºÐÔÐ áÕ ÝÐ ßÞáÛÕÔúÞø ÒÕ×Ø ßàØâØáÝÕ áâàÕÛØæÐ ÝÐÔÞÛÕ, áÚÞçØûÕ\n"
"ÝÐ ßàÒã, Ø ÞÑàÝãâÞ."
#: src/config/options.inc:356
msgid "Scrolling"
msgstr "ºÛØ×ÐúÕ"
#: src/config/options.inc:358
msgid "Scrolling options."
msgstr "¸×ÑÞàØ ÚÛØ×ÐúÐ."
#: src/config/options.inc:360
msgid "Horizontal step"
msgstr "ÅÞàØ×ÞÝâÐÛÝØ ÚÞàÐÚ"
#: src/config/options.inc:362
msgid ""
"Number of columns to scroll when a key bound to scroll-left or scroll-\n"
"right is pressed and no prefix was given."
msgstr ""
"±àÞø ÚÞÛÞÝÐ ×Ð ÚÛØ×ÐúÕ ÚÐÔÐ áÕ ßàØâØáÝÕ âÐáâÕà ÔÞÔÕùÕÝ\n"
"ÐÚæØøØ scroll-left ØÛØ scroll-right Ð ÝÕ ×ÐÔÐ ßàÕäØÚá."
#: src/config/options.inc:365
msgid "Extended horizontal scrolling"
msgstr "¿àÞèØàÕÝÞ åÞàØ×ÞÝâÐÛÝÞ ÚÛØ×ÐúÕ"
#: src/config/options.inc:367
msgid ""
"Whether to allow horizontal scrolling when the document\n"
"does not extend off the screen. Useful for copy/paste\n"
"operations."
msgstr ""
"´Ð ÛØ ûÕ áÕ ÔÞ×ÒÞÛØâØ åÞàØ×ÞÝâÐÛÝÞ ÚÛØ×ÐúÕ ÚÐÔÐ èØàØÝÐ\n"
"ÔÞÚãÜÕÝâÐ ÝÕ ßàÕÛÐ×Ø èØàØÝã ÕÚàÐÝÐ. ºÞàØáÝÞ ×Ð ÞßÕàÐæØøÕ\n"
"ÚÞßØàÐø-Ø-×ÐÛÕßØ."
#: src/config/options.inc:371
msgid "Margin"
msgstr "¼ÐàÓØÝÐ"
#: src/config/options.inc:373
msgid ""
"Size of the virtual margin - when you click inside of that margin,\n"
"document scrolls in that direction."
msgstr ""
"²ÕÛØçØÝÐ ÒØàâãÐÛÝÕ ÜÐàÓØÝÕ -- ÚÐÔÐ ßàØâØáÝÕâÕ ÔãÓÜÕ ÜØèÐ\n"
"ãÝãâÐà âÕ ÜÐàÓØÝÕ, ÔÞÚãÜÕÝâ ûÕ ÚÛØ×ÐâØ ã âÞÜ ßàÐÒæã."
#: src/config/options.inc:376
msgid "Vertical step"
msgstr "²ÕàâØÚÐÛÝØ ÚÞàÐÚ"
#: src/config/options.inc:378
msgid ""
"Number of lines to scroll when a key bound to scroll-up or scroll-\n"
"down is pressed and no prefix was given."
msgstr ""
"±àÞø àÕÔÞÒÐ ×Ð ÚÛØ×ÐúÕ ÚÐÔÐ áÕ ßàØâØáÝÕ âÐáâÕà ÔÞÔÕùÕÝ\n"
"ÐÚæØøØ scroll-up ØÛØ scroll-down Ð ÝÕ ×ÐÔÐ ßàÕäØÚá."
#: src/config/options.inc:382
msgid "Searching"
msgstr "¿àÕâàÐÓÐ"
#: src/config/options.inc:384
msgid "Options for searching."
msgstr "¸×ÑÞàØ ßàÕâàÐÓÕ."
#: src/config/options.inc:386
msgid "Case sensitivity"
msgstr "ÀÐ×ÛØÚÞÒÐúÕ ÒÕÛØÚØå Ø ÜÐÛØå áÛÞÒÐ"
#: src/config/options.inc:388
msgid ""
"Whether the search should match the document text while maintaining\n"
"case sensitivity."
msgstr ""
"´Ð ÛØ ÑØ âàÕÑÐÛÞ ÔÐ ßàÕâàÐÖãøÕ âÕÚáâ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ÑÕ× ÞáÒàâÐúÐ\n"
"ÝÐ ÒÕÛØÚÐ ØÛØ ÜÐÛÐ áÛÞÒÐ."
#: src/config/options.inc:392
msgid "Regular expressions"
msgstr "ÀÕÓãÛÐàÝØ Ø×àÐ×Ø"
#: src/config/options.inc:394
msgid ""
"Enable searching with regular expressions:\n"
"0 for plain text searching\n"
"1 for basic regular expression searches\n"
"2 for extended regular expression searches"
msgstr ""
"°ÚâØÒØàÐúÕ ßàÕâàÐÓÕ àÕÓãÛÐàÝØÜ Ø×àÐ×ØÜÐ:\n"
"0 ßàÕâàÐÓÐ ßàÕÚÞ çØáâÞÓ âÕÚáâÐ\n"
"1 ßàÕâàÐÓÐ ÞáÝÞÒÝØÜ àÕÓãÛÐàÝØÜ Ø×àÐ×ØÜÐ\n"
"2 ßàÕâàÐÓÐ ßàÞèØàÕÝØÜ àÕÓãÛÐàÝØÜ Ø×àÐ×ØÜÐ"
#: src/config/options.inc:400
msgid "Show search hit top or bottom dialogs"
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐúÕ ÔØøÐÛÞÓÐ ÚÐÔÐ áÕ ÔÞáâØÓÝÕ Òàå ØÛØ ÔÝÞ áâàÐÝØæÕ"
#: src/config/options.inc:402
msgid ""
"Whether to show a dialog when the search hits top or bottom of the\n"
"document."
msgstr ""
"´Ð ÛØ ûÕ ßàØÚÐ×ØÒÐâØ ÔØøÐÛÞÓ ÚÐÔÐ ßàÕâàÐÓÐ ÔÞáâØÓÝÕ Òàå ØÛØ\n"
"ÔÝÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ."
#: src/config/options.inc:405
msgid "Wraparound"
msgstr "ºàãÖÝÐ ßàÕâàÐÓÐ"
#: src/config/options.inc:407
msgid "Wrap around when searching. Currently only used for typeahead."
msgstr ""
"ºàãÖØûÕ ßàØ ßàÕâàÐ×Ø. ÂàÕÝãâÝÞ áÕ ÚÞàØáâØ áÐÜÞ ×Ð ßàÕâàÐÓã ßÞáâÕßÕÝØÜ ãÝÞáÞÜ."
#: src/config/options.inc:409
msgid "Show not found"
msgstr "¿àØÚÐ×ØÒÐúÕ âÕÚáâÐ ,,½ØøÕ ÝÐòÕÝÞ``"
#: src/config/options.inc:411
msgid ""
"How to inform the user when nothing is matched:\n"
"0 means do nothing\n"
"1 means beep the terminal\n"
"2 means pop up message box"
msgstr ""
"ºÐÚÞ ÔÐ ØÝäÞàÜØèÕ ÚÞàØáÝØÚÐ ÚÐÔÐ ÝØèâÐ ÝØøÕ ßàÞÝÐòÕÝÞ:\n"
"0 ÝÕûÕ àÐÔØâØ ÝØèâÐ\n"
"1 ßØáÝãûÕ ÝÐ âÕàÜØÝÐÛã\n"
"2 ÞâÒÞàØûÕ ßàÞ×Þà áÐ ßÞàãÚÞÜ"
#: src/config/options.inc:416
msgid "Typeahead searching"
msgstr "¿àÕâàÐÓÐ ßÞáâÕßÕÝØÜ ãÝÞáÞÜ"
#: src/config/options.inc:418
msgid ""
"Start typeahead searching when an unbound key is pressed without\n"
"any modifiers. Note that most keys have default bindings, so this\n"
"feature will not be useful unless you unbind them.\n"
"\n"
"0 disables this feature; typeahead searching will only be used\n"
" when you press a key bound to search-typeahead or similar\n"
"1 automatically starts typeahead searching thru link text\n"
"2 automatically starts typeahead searching thru all document text"
msgstr ""
"¿ÞçÕûÕ ßàÕâàÐÓã ßÞáâÕßÕÝØÜ ãÝÞáÞÜ ÚÐÔÐ áÕ ÑÕ× ØÚÐÚÒØå\n"
"ßÞÜÞûÝØå âÐáâÕàÐ ßàØâØáÝÕ âÐáâÕà ÚÞÜÕ ÝØøÕ ÔÞÔÕùÕÝÐ ÐÚæØøÐ.\n"
"¿àØÜÕâØâÕ ÔÐ áã ÒÕûØÝØ âÐáâÕàÐ ÔÞÔÕùÕÝÕ ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÕ\n"
"ÐÚæØøÕ, ßÐ ÒÐÜ ÞÒÐ ÜÞÓãûÝÞáâ ÝÕûÕ ÑØâØ ÞÔ ÚÞàØáâØ ÞáØÜ\n"
"ãÚÞÛØÚÞ ßÞÝØèâØâÕ âÕ ÔÞÔÕÛÕ.\n"
"\n"
"0 ÔÕÐÚâØÒØàÐ ÞÒã ÜÞÓãûÝÞáâ; ßàÕâàÐÓÐ ßÞáâÕßÕÝØÜ ãÝÞáÞÜ ûÕ\n"
" ÑØâØ ÚÞàØèûÕÝÐ áÐÜÞ ÚÐÔÐ ßàØâØáÝÕâÕ âÐáâÕà ÚÞøØ øÕ\n"
" ÔÞÔÕùÕÝ ÐÚæØøØ search-typeahead ØÛØ áÛØçÝÞø ÐÚæØøØ\n"
"1 ÐãâÞÜÐâáÚØ ûÕ ßÞçÕâØ ßàÕâàÐÓã ßÞáâÕßÕÝØÜ ãÝÞáÞÜ ÚàÞ× âÕÚáâ\n"
" ÒÕ×Õ\n"
"2 ÐãâÞÜÐâáÚØ ûÕ ßÞçÕâØ ßàÕâàÐÓã ßÞáâÕßÕÝØÜ ãÝÞáÞÜ ÚàÞ× æÕÞ\n"
" âÕÚáâ ÔÞÚãÜÕÝâÐ"
#: src/config/options.inc:427
msgid "Horizontal text margin"
msgstr "ÅÞàØ×ÞÝâÐÛÝÐ ÜÐàÓØÝÐ âÕÚáâÐ"
#: src/config/options.inc:429
msgid "Horizontal text margin."
msgstr "ÅÞàØ×ÞÝâÐÛÝÐ ÜÐàÓØÝÐ âÕÚáâÐ."
#: src/config/options.inc:431
msgid "Document meta refresh"
msgstr "¼ÕâÐÞáÒÕÖÐÒÐúÕ ÔÞÚãÜÕÝâÐ"
#: src/config/options.inc:433
msgid ""
"Automatically follow document-specified refresh directives ('<meta>\n"
"refresh' tags). Web-page authors use these to instruct the browser\n"
"to reload a document at a given interval or to load another page.\n"
"Regardless of the value the refresh URI is accessible as a link.\n"
"Use the document.browse.minimum_refresh_time to control the minimum\n"
"number of seconds a refresh will wait."
msgstr ""
"°ãâÞÜÐâáÚØ ûÕ ßÞèâÞÒÐâØ ÔØàÕÚâØÒÕ ×Ð ÞáÒÕÖÐÒÐúÕ (Þ×ÝÐÚÕ\n"
",,<meta> refresh``). °ãâÞàØ ÒÕÑ áâàÐÝØæÐ Øå ÚÞàØáâÕ ÔÐ\n"
"ÝÐÛÞÖÕ çØâÐçã ÔÐ ßÞÝÞÒÞ ãçØâÐ ÔÞÚãÜÕÝâ ßÞ ØáâÕÚã ×ÐÔÐÝÞÓ\n"
"ØÝâÕàÒÐÛÐ ØÛØ ÔÐ ãçØâÐ ÝÕÚã ÔàãÓã áâàÐÝØæã. ±Õ× ÞÑ×ØàÐ ÝÐ\n"
"ÒàÕÔÝÞáâ ÞÒÞÓ Ø×ÑÞàÐ, ÃÀ¸ ×Ð ÞáÒÕÖÐÒÐúÕ øÕ ÔÞáâãßÐÝ ÚÐÞ\n"
"ÒÕ×Ð. ºÞàØáâØâÕ Ø×ÑÞà document.browse.minimum_refresh_time\n"
"×Ð ×ÐÔÐÒÐúÕ ÝÐøÜÐúÕÓ ÑàÞøÐ áÕÚãÝÔØ ×Ð çÕÚÐúÕ ÔÞ ÞáÒÕÖÐÒÐúÐ."
#: src/config/options.inc:440
msgid "Document meta refresh minimum time"
msgstr "½ÐøÜÐúÕ ÒàÕÜÕ çÕÚÐúÐ ÔÞ ÜÕâÐÞáÒÕÖÐÒÐúÐ"
#: src/config/options.inc:442
msgid ""
"The minimum number of milliseconds that should pass before\n"
"refreshing. If set to zero the document refresh time is used\n"
"unchanged. It can fix going back in history for some sites that\n"
"use refreshing with zero values."
msgstr ""
"½ÐøÜÐúØ ÑàÞø ÜØÛØáÕÚãÝÔØ ÚÞøØ ÑØ âàÕÑÐÛÞ ÔÐ ßàÞòã ßàÕ\n"
"ÞáÒÕÖÐÒÐúÐ. ÃÚÞÛØÚÞ áÕ ßÞáâÐÒØ ÝÐ ÝãÛã, ×ÐÔÐÝÞ ÒàÕÜÕ ÔÞ\n"
"ÞáÒÕÖÐÒÐúÐ ÔÞÚãÜÕÝâÐ áÕ ÝÕ ÜÕúÐ. ¾ÒÞ ÜÞÖÕ ÔÐ ßàÞã×àÞÚãøÕ\n"
"ÚàÕâÐúÕ ãÝÐ×ÐÔ ÚàÞ× ØáâÞàØøã ÚÞÔ ÝÕÚØå ÔÞÚãÜÕÝÐâÐ ÚÞøØ\n"
"ÚÞàØáâÕ ÝãÛâÞ ÒàÕÜÕ ÔÞ ÞáÒÕÖÐÒÐúÐ."
#: src/config/options.inc:447
msgid "Tables navigation order"
msgstr "ÀÕÔÞáÛÕÔ ÚàÕâÐúÐ ÚàÞ× âÐÑÕÛÕ"
#: src/config/options.inc:449
msgid "Move by columns in table, instead of rows."
msgstr "ºàÕâÐûÕ áÕ ßÞ ÚÞÛÞÝÐÜÐ ã âÐÑÕÛÐÜÐ ãÜÕáâÞ ßÞ ÒàáâÐÜÐ."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:455
msgid "Cache"
msgstr "¾áâÐÒÐ"
#: src/config/options.inc:457
msgid "Cache options."
msgstr "¸×ÑÞàØ ÞáâÐÒÕ."
#: src/config/options.inc:459
msgid "Cache information about redirects"
msgstr "ÁÜÕèâÐø ßÞÔÐâÚÕ Þ ßàÕãáÜÕàÐÒÐúØÜÐ"
#: src/config/options.inc:461
msgid ""
"Cache even redirects sent by server (usually thru HTTP by a 302\n"
"HTTP code and a Location header). This was the original behaviour\n"
"for a quite some time, but it causes problems in a situation very\n"
"common to various web login systems - frequently, when accessing\n"
"certain location, they will redirect you to a login page if they\n"
"don't receive an auth cookie, the login page then gives you the\n"
"cookie and redirects you back to the original page, but there you\n"
"have already cached redirect back to the login page! If this\n"
"option has value of 0, this malfunction is fixed, but occasionally\n"
"you may get superfluous (depends on how you take it ;-) requests to\n"
"the server. If this option has value of 1, experienced users can\n"
"still workaround it by clever combination of usage of reload,\n"
"jumping around in session history and hitting ctrl+enter.\n"
"Note that this option is checked when retrieving the information\n"
"from cache, not when saving it to cache - thus if you will enable\n"
"it, even previous redirects will be taken from cache instead of\n"
"asking the server."
msgstr ""
"ÁÜÕèâÐûÕ ã ÞáâÐÒã çÐÚ Ø ßàÕãáÜÕàÐÒÐúÐ ÚÞøÐ èÐùÕ áÕàÒÕà\n"
"(ÞÑØçÝÞ ßàÕÚÞ HTTP-Ð Ø ÚÞÔÐ 302 áÐ ×ÐÓÛÐÒùÕÜ ,,Location``).\n"
"¾ÒÞ øÕ ÔãÖÕ ÒàÕÜÕÝÐ ÑØÛÞ ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÞ ßÞÝÐèÐúÕ, ÐÛØ ÞÝÞ\n"
"ßàÞã×àÞÚãøÕ ßàÞÑÛÕÜÕ ã áØâãÐæØøÐÜÐ ÚÞøÕ áã ÒÕÞÜÐ çÕáâÕ ã\n"
"àÐ×ÝØÜ áØáâÕÜØÜÐ ×Ð ßàØøÐÒùØÒÐúÕ ßàÕÚÞ ÒÕÑÐ -- çÕáâÞ, ÚÐÔÐ\n"
"áÕ ßàØáâãßÐ ÞÔàÕòÕÝÞÜ ÜÕáâã, ÞÝØ ûÕ ÒÐá ßàÕãáÜÕàØâØ ÝÐ\n"
"áâàÐÝØæã ×Ð ßàØøÐÒùØÒÐúÕ ãÚÞÛØÚÞ ÝÕ ÔÞÑØøã ÚÞÛÐçØû ×Ð\n"
"ßÞâÒàÔã ØáßàÐÒÝÞáâØ, ÚÞøÐ ûÕ ÒÐÜ ÞÝÔÐ ÔÐâØ ÚÞÛÐçØû, Ø\n"
"ßàÕãáÜÕàØâØ ÒÐá ÝÐ ßàÒÞÑØâÝã áâàÐÝØæã, ÐÛØ âÐÜÞ ÒÕû ØÜÐâÕ\n"
"ßàÕãáÜÕàÐÒÐúÕ Ø× ÞáâÐÒÕ ßàÕÜÐ áâàÐÝØæØ ×Ð ßàØøÐÒùØÒÐúÕ!\n"
"ÃÚÞÛØÚÞ áÕ ÞÒÞ ßÞáâÐÒØ ÝÐ 0, ÞÝÔÐ ûÕ ÞÒÐÚÒÞ ßÞÝÐèÐúÕ ÑØâØ\n"
"áßàÕçÕÝÞ, ÐÛØ ßÞÒàÕÜÕÝÞ ÜÞÖÕâÕ ÔÞÑØâØ áãÒØèÝÕ (×ÐÒØáÝÞ ÞÔ\n"
"ÒÐèÕÓ áåÒÐâÐúÐ ;-) ×ÐåâÕÒÕ áÕàÒÕàã. ÃÚÞÛØÚÞ áÕ ÞÒÞ ßÞáâÐÒØ\n"
"ÝÐ 1, ØáÚãáÝØ ÚÞàØáÝØæØ ØßÐÚ ÜÞÓã ÔÐ ÞÒÞ àÕèÕ ßÐÜÕâÝÞÜ\n"
"ÚÞÜÑØÝÐæØøÞÜ ßÞÝÞÒÝÞÓ ãçØâÐÒÐúÐ, ÚàÕâÐúÐ ßÞ ØáâÞàØøØ áÕáØøÕ\n"
"Ø ßàØâØáÚÐúÐ ,,CTRL+ENTER``. ¸ÜÐøâÕ ã ÒØÔã ÔÐ áÕ ÒàÕÔÝÞáâ\n"
"ÞÒÞÓ Ø×ÑÞàÐ ßàÞÒÕàÐÒÐ ßàØÛØÚÞÜ ÔÞÑÐÒùÐúÐ ßÞÔÐâÐÚÐ Ø× ÞáâÐÒÕ,\n"
"Ð ÝÕ ßàØÛØÚÞÜ çãÒÐúÐ ã ÞáâÐÒã, âÐÚÞ ÔÐ ãÚÞÛØÚÞ ÖÕÛØâÕ ÔÐ ÓÐ\n"
"ÐÚâØÒØàÐâÕ, çÐÚ ûÕ Ø ßàÕâåÞÔÝÐ ßàÕãáÜÕàÐÒÐúÐ ÑØâØ ã×ÕâÐ Ø×\n"
"ÞáâÐÒÕ ãÜÕáâÞ áÐ áÕàÒÕàÐ."
#: src/config/options.inc:479
msgid "Ignore cache-control info from server"
msgstr "·ÐÝÕÜÐàØÒÐúÕ ßÞÔÐâÐÚÐ Þ ãßàÐÒùÐúã ÞáâÐÒÞÜ ÞÔ áÕàÒÕàÐ"
#: src/config/options.inc:481
msgid ""
"Ignore Cache-Control and Pragma server headers.\n"
"When set, the document is cached even with 'Cache-Control: no-cache'."
msgstr ""
"·ÐÝÕÜÐàØÒÐúÕ áÕàÒÕàáÚØå ×ÐÓÛÐÒùÐ ,,Cache-Control`` Ø\n"
",,Pragma``. ºÐÔÐ øÕ ßÞáâÐÒùÕÝÞ, ÔÞÚãÜÕÝâ ûÕ ÑØâØ áÜÕèâÕÝ ã\n"
"ÞáâÐÒã çÐÚ Ø ÚÐÔÐ øÕ ßÞáâÐÒùÕÝÞ: ,,Cache-Control: no-cache``."
#: src/config/options.inc:484
msgid "Formatted documents"
msgstr "ÄÞàÜÐâØàÐÝØ ÔÞÚãÜÕÝâØ"
#: src/config/options.inc:486
msgid "Format cache options."
msgstr "¸×ÑÞàØ ÞáâÐÒÕ äÞàÜÐâÐ."
#: src/config/options.inc:488
msgid "Number"
msgstr "±àÞø"
#: src/config/options.inc:490
msgid ""
"Number of cached formatted pages. Do not get too generous\n"
"here, 'formatted' means that all the accompanying structures\n"
"are kept in memory so that you get the cached document\n"
"immediatelly, but these structures may take a lot - 2x the\n"
"size of the HTML source is probably not unusual, but it can\n"
"be even more if the document consists of a lot of short lines\n"
"(padded right, if possible) and links and not much other markup.\n"
"So if you set this to 256 and then you don't like your ELinks\n"
"eating 90M, don't come complaining to us. ;-)\n"
"Also note that the format cache itself is not counted to the\n"
"memory cache size, but the HTML source of the formatted documents\n"
"is always cached, even if it is over the memory cache size\n"
"threshold. (Then of course no other documents can be cached.)"
msgstr ""
"±àÞø äÞàÜÐâØàÐÝØå áâàÐÝØæÐ ã ÞáâÐÒØ. ¾ÒÔÕ ÝÕÜÞøâÕ ÑØâØ\n"
"ßàÕÒØèÕ ÒÕÛØÚÞÔãèÝØ, øÕà ,,äÞàÜÐâØàÐÝÞ`` ×ÝÐçØ ÔÐ áÕ áÒÕ\n"
"ßàÐâÕûÕ áâàãÚâãàÕ çãÒÐøã ã ÜÕÜÞàØøØ âÐÚÞ ÔÐ ÜÞÖÕâÕ ÞÔÜÐå ÔÐ\n"
"ÔÞÑØøÕâÕ ÔÞÚãÜÕÝâ Ø× ÞáâÐÒÕ, ÐÛØ âÕ áâàãÚâãàÕ ×Ðã×ØÜÐøã\n"
"ÜÝÞÓÞ ßàÞáâÞàÐ -- ÝÕàÕâÚÞ 2x ÒØèÕ ÞÔ ÒÕÛØçØÝÕ Ø×ÒÞàÝÞÓ ÚÞÔÐ\n"
"áâàÐÝØæÕ ã HTML-ã, ÐÛØ ÞÒÞ ÜÞÖÕ ÔÐ ÑãÔÕ Ø ÒØèÕ ãÚÞÛØÚÞ áÕ\n"
"ÔÞÚãÜÕÝâ áÐáâÞøØ ÞÔ ÚàÐâÚØå àÕÔÞÒÐ (ßÞ ÜÞÓãûáâÒã, ßÞàÐÒÝÐâØå\n"
"ãÔÕáÝÞ) Ø ÒÕ×Ð Ø øÕÔÒÐ ÝÕèâÞ ÔÞÔÐâÝØå Þ×ÝÐÚÐ. ÂÐÚÞ ÔÐ,\n"
"ãÚÞÛØÚÞ ßÞÔÕáØâÕ ÞÒÞ ÝÐ 256 Ø ÞÝÔÐ ÒÐÜ áÕ ÝÕ áÒØÔØ èâÞ ÒÐÜ\n"
"øÕ µ»ØÝÚá ßÞøÕÞ 90¼Ñ, ÝÕÜÞøâÕ ÝÐÜ áÕ ÖÐÛØâØ. ;-) ÂÐÚÞòÕ,\n"
"ßàØÜÕâØâÕ ÔÐ áÕ, áÐÜÐ ×Ð áÕÑÕ, ÞáâÐÒÐ äÞàÜÐâÐ ÝÕ àÐçãÝÐ ã\n"
"ÒÕÛØçØÝã ÜÕÜÞàØøáÚÕ ÞáâÐÒÕ, ÐÛØ áÕ Ø×ÒÞàÝØ ÚÞÔ äÞàÜÐâØàÐÝØå\n"
"ÔÞÚãÜÕÝÐâÐ ã HTML-ã ãÒÕÚ áÜÕèâÐ ã ÞáâÐÒã, çÐÚ Ø ÚÐÔÐ ßàÕÛÐ×Ø\n"
"ÓàÐÝØæã ÜÕÜÞàØøáÚÕ ÞáâÐÒÕ. (ÂÐÔÐ, ÝÐàÐÒÝÞ, ÝØøÕÔÐÝ ÔàãÓØ\n"
"ÔÞÚãÜÕÝâ ÝÕ ÜÞÖÕ ÔÐ ÑãÔÕ áÜÕèâÕÝ ã ÞáâÐÒã.)"
#: src/config/options.inc:504 src/dialogs/info.c:200
msgid "Memory cache"
msgstr "¼ÕÜÞàØøáÚÐ ÞáâÐÒÐ"
#: src/config/options.inc:506
msgid "Memory cache options."
msgstr "¸×ÑÞàØ ÜÕÜÞàØøáÚÕ ÞáâÐÒÕ."
#: src/config/options.inc:510
msgid "Memory cache size (in bytes)."
msgstr "²ÕÛØçØÝÐ ÜÕÜÞàØøáÚÕ ÞáâÐÒÕ (ã ÑÐøâÞÒØÜÐ)."
#: src/config/options.inc:514
msgid "Charset"
msgstr "ÁÚãß ×ÝÐÚÞÒÐ"
#: src/config/options.inc:516
msgid "Charset options."
msgstr "¸×ÑÞàØ áÚãßÐ ×ÝÐÚÞÒÐ."
#: src/config/options.inc:518
msgid "Default codepage"
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÚÞÔÝÐ áâàÐÝÐ"
#: src/config/options.inc:520
msgid ""
"Default document codepage. 'System' stands for\n"
"a codepage determined by a selected locale."
msgstr ""
"¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÚÞÔÝÐ áâàÐÝÐ ÔÞÚãÜÕÝâÐ. ,,System`` Þ×ÝÐçÐÒÐ\n"
"ÞÔàÕòØÒÐúÕ ÚÞÔÝÕ áâàÐÝØæÕ Ø× Ø×ÐÑàÐÝÞÓ ÛÞÚÐÛÐ."
#: src/config/options.inc:523
msgid "Ignore charset info from server"
msgstr "·ÐÝÕÜÐàØÒÐúÕ áÕàÒÕàáÚØå ßÞÔÐâÐÚÐ Þ áÚãßã ×ÝÐÚÞÒÐ"
#: src/config/options.inc:525
msgid "Ignore charset info sent by server."
msgstr "·ÐÝÕÜÐàØÒÐûÕ ßÞÔÐâÚÕ Þ áÚãßã ×ÝÐÚÞÒÐ ÚÞøÕ èÐùÕ áÕàÒÕà."
#: src/config/options.inc:529
msgid "Default color settings"
msgstr "¿ÞÔÕèÐÒÐúÐ ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÕ ÑÞøÕ"
#: src/config/options.inc:531
msgid "Default document color settings."
msgstr "¿ÞÔÕèÐÒÐúÐ ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÕ ÑÞøÕ ÔÞÚãÜÕÝâÐ."
#: src/config/options.inc:542
msgid "Link color"
msgstr "±ÞøÐ ÒÕ×Õ"
#: src/config/options.inc:544
msgid "Default link color."
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÑÞøÐ ÒÕ×Õ."
#: src/config/options.inc:546
msgid "Visited-link color"
msgstr "±ÞøÐ ßÞáÕûÕÝÕ ÒÕ×Õ"
#: src/config/options.inc:548
msgid "Default visited link color."
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÑÞøÐ ßÞáÕûÕÝÕ ÒÕ×Õ."
#: src/config/options.inc:550
msgid "Image-link color"
msgstr "±ÞøÐ áÛØÚÞÒÝÕ ÒÕ×Õ"
#: src/config/options.inc:552
msgid "Default image link color."
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÑÞøÐ áÛØÚÞÒÝÕ ÒÕ×Õ."
#: src/config/options.inc:554
msgid "Bookmarked-link color"
msgstr "±ÞøÐ ÒÕ×Õ ÔÞÔÐÝÕ ã ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÕ"
#: src/config/options.inc:556
msgid "Default bookmarked link color."
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÑÞøÐ ÒÕ×Õ ÔÞÔÐÝÕ ã ÞÑÕÛÕÖØÒÐçÕ."
#: src/config/options.inc:558
msgid "Directory color"
msgstr "±ÞøÐ ÔØàÕÚâÞàØøãÜÐ"
#: src/config/options.inc:560
msgid ""
"Default directory color.\n"
"See document.browse.links.color_dirs option."
msgstr ""
"¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ÑÞøÐ ÔØàÕÚâÞàØøãÜÐ.\n"
"¿ÞÓÛÕÔÐøâÕ Ø×ÑÞà document.browse.links.color_dirs."
#: src/config/options.inc:567
#, fuzzy
msgid "Increase contrast"
msgstr "¾áØÓãàÐÒÐúÕ ÚÞÝâàÐáâÐ"
#: src/config/options.inc:569
#, fuzzy
msgid ""
"Increase the contrast between the foreground and background colors\n"
"to ensure readability. For example it disallows dark colors on a\n"
"black background. Note, this is different from ensuring the contrast\n"
"with the ensure_contrast option."
msgstr ""
"¿ÞáâÐÒùÐúÕ ÞÒÞÓ Ø×ÑÞàÐ ÝÐ 0 ûÕ ãÒÕûÐâØ ÚÞÝâàÐáâ Ø×ÜÕòã ÑÞøÐ\n"
"âÕÚáâÐ Ø ßÞ×ÐÔØÝÕ ÚÐÚÞ ÑØ áÕ ÞáØÓãàÐÛÐ çØâùØÒÞáâ. ½Ð ßàØÜÕà,\n"
"âÞ áßàÕçÐÒÐ âÐÜÝÕ ÑÞøÕ ÝÐ æàÝÞø ßÞ×ÐÔØÝØ. ¸ÜÐøâÕ ã ÒØÔã ÔÐ\n"
"øÕ ÞÒÞ ÔàãÓÐçØøÕ ÞÔ ÞáØÓãàÐÒÐúÐ ÚÞÝâàÐáâÐ ßàÕÚÞ Ø×ÑÞàÐ\n"
"ensure_contrast."
#: src/config/options.inc:574
msgid "Ensure contrast"
msgstr "¾áØÓãàÐÒÐúÕ ÚÞÝâàÐáâÐ"
#: src/config/options.inc:576
msgid "Makes sure that the back- and foreground color are never equal."
msgstr "ÁâÐàÐûÕ áÕ ÔÐ ÑÞøÕ âÕÚáâÐ Ø ßÞ×ÐÔØÝÕ ÝØÚÐÔ ÝÕ ÑãÔã øÕÔÝÐÚÕ."
#. If you change this please also change ACT_MAIN_DOCUMENT_COLORS action
#. * handling.
#: src/config/options.inc:581
msgid "Use document-specified colors"
msgstr "ÃßÞâàÕÑÐ ÑÞøÐ ×ÐÔÐÝØå ã ÔÞÚãÜÕÝâã"
#: src/config/options.inc:583
msgid ""
"Use colors specified in document:\n"
"0 is use always the default settings\n"
"1 is use document colors if available, except background\n"
"2 is use document colors, including background. This can\n"
" mostly look very impressive, but some sites will appear\n"
" really ugly. Note, that obviously if the background is\n"
" not black, it will break the behaviour of transparency."
msgstr ""
"ÃßÞâàÕÑùÐÒÐûÕ ÑÞøÕ ×ÐÔÐÝÕ ã ÔÞÚãÜÕÝâã:\n"
"\n"
"0 ãÒÕÚ ûÕ ãßÞâàÕÑùÐÒÐâØ ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝÐ ßÞÔÕèÐÒÐúÐ\n"
"1 ãßÞâàÕÑùÐÒÐûÕ ÑÞøÕ Ø× ÔÞÚãÜÕÝâÐ ãÚÞÛØÚÞ áã ÔÞáâãßÝÕ,\n"
" Ø×ã×ÕÒ ßÞ×ÐÔØÝÕ\n"
"2 ãßÞâàÕÑùÐÒÐûÕ ÑÞøÕ Ø× ÔÞÚãÜÕÝâÐ, ãÚùãçãøãûØ Ø ßÞ×ÐÔØÝã.\n"
" ¾ÒÞ ãÓÛÐÒÝÞÜ ÜÞÖÕ Ø×ÓÛÕÔÐâØ ÒÕÞÜÐ ØÜßàÕáØÒÝÞ, ÐÛØ ÝÕÚÐ\n"
" ÜÕáâÐ ûÕ Ø×ÓÛÕÔÐâØ ÒÕÞÜÐ àãÖÝÞ. ¸ÜÐøâÕ ã ÒØÔã ÔÐ ûÕ ÞçØâÞ\n"
" ãÚÞÛØÚÞ ßÞ×ÐÔØÝÐ ÝØøÕ æàÝÐ, âÞ ßÞÚÒÐàØâØ ßÞÝÐèÐúÕ\n"
" ßàÞÒØÔÝÞáâØ."
#. Keep options in alphabetical order.
#: src/config/options.inc:596
msgid "Downloading"
msgstr "¿àÕã×ØÜÐúÐ"
#: src/config/options.inc:598
msgid "Options regarding files downloading and handling."
msgstr "¸×ÑÞàØ ã ÒÕ×Ø áÐ ßàÕã×ØÜÐúÕÜ Ø àãÚÞÒÐúÕÜ ÔÐâÞâÕÚÐÜÐ."
#: src/config/options.inc:600
msgid "Default download directory"
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝØ ÔØàÕÚâÞàØøãÜ ×Ð ßàÕã×ØÜÐúÐ"
#: src/config/options.inc:602
msgid "Default download directory."
msgstr "¿ÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÝØ ÔØàÕÚâÞàØøãÜ ×Ð ßàÕã×ØÜÐúÐ."
#: src/config/options.inc:604
msgid "Set original time"
msgstr "¿ÞáâÐÒùÐúÕ ßàÒÞÑØâÝÞÓ ÒàÕÜÕÝÐ"
#: src/config/options.inc:606
msgid ""
"Set the timestamp of each downloaded file to the timestamp\n"
"stored on the server."
msgstr ""
"¿ÞâÐÒØûÕ ÒàÕÜÕ áÒÐÚÕ ßàÕã×ÕâÕ ÔÐâÞâÕÚÕ ÝÐ ÒàÕÜÕ ÔÐâÞâÕÚÕ\n"
"ãáÚÛÐÔØèâÕÝÕ ÝÐ áÕàÒÕàã."
#. Does automatic resuming make sense as an option?
#: src/config/options.inc:610
msgid "Prevent overwriting"
msgstr "ÁßàÕçÐÒÐúÕ ßàÕßØáØÒÐúÐ"
#: src/config/options.inc:612
msgid ""
"Prevent overwriting the local files:\n"
"0 is files will silently be overwritten\n"
"1 is add a suffix .{number} (for example '.1') to the name\n"
"2 is ask the user"
msgstr ""
"ÁßàÕçÐÒÐûÕ ßØáÐúÕ ßàÕÚÞ ÛÞÚÐÛÝØå ÔÐâÞâÕÚÐ:\n"
"0 ßØáÐûÕ ßàÕÚÞ ÔÐâÞâÕÚÐ ÑÕ× ßØâÐúÐ\n"
"1 ÔÞÔÐûÕ áãäØÚá .{ÑàÞø} (Ýßà. ,,.1``) ÝÐ×ØÒã\n"
"2 ßØâÐûÕ ÚÞàØáÝØÚÐ"
#: src/config/options.inc:617
msgid "Notify download completion by bell"
msgstr "·ÒãçÝÞ ÞÑÐÒÕèâÕúÕ Þ ×ÐÒàèÕâÚã ßàÕã×ØÜÐúÐ"
#: src/config/options.inc:619
msgid ""
"Audio notification when download is completed:\n"
"0 is never\n"
"1 is when background notification is active\n"
"2 is always"
msgstr ""
"·ÒãçÝÞ ÞÑÐÒÕèâÕúÕ ÚÐÔÐ øÕ ×ÐÒàèÕÝÞ ßàÕã×ØÜÐúÕ:\n"
"0 ÝØÚÐÔ\n"
"1 ÚÐÔÐ øÕ ãÚùãçÕÝÞ ßÞ×ÐÔØÝáÚÞ ÞÑÐÒÕèâÐÒÐúÕ\n"
"2 ãÒÕÚ"
#: src/config/options.inc:625
msgid "Dump output"
msgstr "¸áâÞÒÐàÝØ Ø×ÛÐ×"
#: src/config/options.inc:627
msgid "Dump output options."
msgstr "¸×ÑÞàØ ØáâÞÒÐàÝÞÓ Ø×ÛÐ×Ð."
#: src/config/options.inc:629 src/config/options.inc:831
#: src/config/opttypes.c:394 src/dialogs/document.c:163
msgid "Codepage"
msgstr "ºÞÔÝÐ áâàÐÝÐ"
#: src/config/options.inc:631
msgid ""
"Codepage used in dump output. 'System' stands for\n"
"a codepage determined by a selected locale."
msgstr ""
"ºÞÔÝÐ áâàÐÝÐ ÚÞøÐ áÕ ÚÞàØáâØ ã ØáâÞÒÐàÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã. ,,System``\n"
"×ÝÐçØ ÔÐ ûÕ ÚÞÔÝÐ áâàÐÝØæÐ ÑØâØ ÞÔàÕòÕÝÐ Ø×ÐÑàÐÝØÜ ÛÞÚÐÛÞÜ."
#: src/config/options.inc:634
msgid "Footer"
msgstr "¿ÞÔÝÞÖøÕ"
#: src/config/options.inc:636
#, c-format
msgid "Footer string used in dumps. %u is substituted by URL."
msgstr "¿ÞÔÝÞÖøÕ ÚÞøÕ áÕ ÚÞàØáâØ ã ØáâÞÒÐàã. %u áÕ ×ÐÜÕúãøÕ ÃÀ»-ÞÜ."
#: src/config/options.inc:640
#, c-format
msgid "Header string used in dumps. %u is substituted by URL."
msgstr "·ÐÓÛÐÒùÕ ÚÞøÕ áÕ ÚÞàØáâØ ã ØáâÞÒÐàã. %u áÕ ×ÐÜÕúãøÕ ÃÀ»-ÞÜ."
#: src/config/options.inc:642
#, fuzzy
msgid "Numbering"
msgstr "±àÞø"
#: src/config/options.inc:644
#, fuzzy
msgid "Whether to print link numbers in dump output."
msgstr "´ÕÐÚâØÒØàÐúÕ ÔÞÔÕùØÒÐúÐ ÑàÞøÕÒÐ ÒÕ×ÐÜÐ ã ØáâÞÒÐàÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã"
#: src/config/options.inc:646
#, fuzzy
msgid "References"
msgstr "ÀÕáãàáØ"
#: src/config/options.inc:648
#, fuzzy
msgid ""
"Whether to print references (URIs) of document links\n"
"in dump output."
msgstr ""
"ÁßàÕçØûÕ èâÐÜßÐúÕ ãßãûØÒÐúÐ (ÃÀ¸-øÐ) ÝÐ ÒÕ×Õ ÔÞÚãÜÕÝÐâÐ\n"
"ã ØáâÞÒÐàÝÞÜ Ø×ÛÐ×ã. ¿àØÜÕâØâÕ ÔÐ ÞÒÞ ãâØçÕ áÐÜÞ ÝÐ\n"
"ßàÕÚØÔÐç -dump, Ø ÝØÝÐèâÐ ÒØèÕ."
#: src/config/options.inc:651
msgid "Separator"
msgstr "ÀÐ×ÔÒÐøÐç"
#: src/config/options.inc:653
msgid "String which separates two dumps."
msgstr "½ØáÚÐ ÚÞøÐ àÐ×ÔÒÐøÐ ÔÒÐ ØáâÞÒÐàÐ."
#: src/config/options.inc:655
msgid "Width"
msgstr "ÈØàØÝÐ"
#: src/config/options.inc:657
msgid "Width of screen in characters when dumping documents."
msgstr "ÈØàØÝÐ ÕÚàÐÝÐ ã ×ÝÐÚÞÒØÜÐ ßàØ ØáâÞÒÐàØÒÐúã ÔÞÚãÜÕÝÐâÐ."
#: src/config/options.inc:661
msgid "History"
msgstr "¸áâÞàØøÐ"
<