1
0
Fork 0

Polish translation was updated.

This commit is contained in:
Witold Filipczyk 2006-12-09 19:22:52 +01:00 committed by Witold Filipczyk
parent 469ab151cd
commit b370ca9c55
1 changed files with 163 additions and 148 deletions

311
po/pl.po
View File

@ -2,7 +2,7 @@
# Arkadiusz Sochala <jojoro@priv2.onet.pl>
# Grzegorz Golawski <grzegol@pld.org.pl>
# Jakub Bogusz <qboosh@pld-linux.org>, 2002-2006
# Wojtek Bojdo/l <wojboj@lp.net.pl>
# Wojtek Bojdo³ <wojboj@lp.net.pl>
# Witold Filipczyk <witekfl@pld-linux.org>, 2002 - 2006
# Adam Go³êbiowski <adamg@pld-linux.org>, 2003-2006
# Miko³aj Machowski <mikmach@wp.pl>, 2003
@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ELinks 0.12.GIT\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-11-06 18:47+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-06 11:18+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-09 19:05+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-12-09 19:30+0100\n"
"Last-Translator: Witold Filipczyk <witekfl@pld-linux.org>\n"
"Language-Team: Polish <translation-team-pl@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -44,7 +44,7 @@ msgstr "Wci
#: src/mime/dialogs.c:131 src/protocol/auth/dialogs.c:115
#: src/protocol/protocol.c:236 src/scripting/lua/core.c:390
#: src/scripting/lua/core.c:471 src/scripting/python/dialogs.c:86
#: src/session/session.c:806 src/viewer/text/search.c:1666
#: src/session/session.c:812 src/viewer/text/search.c:1666
msgid "~OK"
msgstr "~OK"
@ -239,11 +239,11 @@ msgstr ""
"Te wska¼niki poinformuj± ciê o ró¿nych stanach."
#. name:
#: src/bfu/leds.c:302 src/bfu/leds.c:344
#: src/bfu/leds.c:305 src/bfu/leds.c:347
msgid "LED indicators"
msgstr "Wska¼niki LED"
#: src/bfu/leds.c:303
#: src/bfu/leds.c:306
msgid ""
"What the different LEDs indicate:\n"
"\n"
@ -321,22 +321,23 @@ msgstr "Format pliku"
msgid ""
"File format for bookmarks (affects both reading and saving):\n"
"0 is the default native ELinks format\n"
"1 is XBEL universal XML bookmarks format (NO NATIONAL CHARS SUPPORT!)"
"1 is XBEL universal XML bookmarks format (ELinks bug 153: NO NATIONAL CHARS "
"SUPPORT!)"
msgstr ""
"Format pliku zak³adek (dotyczy i odczytu, i zapisu):\n"
"0 - domy¶lny format ELinksa\n"
"1 - XBEL uniwersalny format XML (BEZ OBS£UGI ZNAKÓW NARODOWYCH!)"
"1 - XBEL uniwersalny format XML (bug:153 BEZ OBS£UGI ZNAKÓW NARODOWYCH!)"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:61
msgid ""
"File format for bookmarks (affects both reading and saving):\n"
"0 is the default native ELinks format\n"
"1 is XBEL universal XML bookmarks format (NO NATIONAL CHARS SUPPORT!) "
"(DISABLED)"
"1 is XBEL universal XML bookmarks format (ELinks bug 153: NO NATIONAL CHARS "
"SUPPORT!) (DISABLED)"
msgstr ""
"Format pliku zak³adek (dotyczy i odczytu, i zapisu):\n"
"0 - domy¶lny format ELinksa\n"
"1 - XBEL uniwersalny format XML (BEZ OBS£UGI ZNAKÓW NARODOWYCH!) (WY£¡CZONE)"
"1 - XBEL uniwersalny format XML (bug:153 BEZ OBS£UGI ZNAKÓW NARODOWYCH!) (WY£¡CZONE)"
#: src/bookmarks/bookmarks.c:67
msgid "Save folder state"
@ -1250,7 +1251,7 @@ msgstr "B
msgid "Unknown option %s"
msgstr "Nieznana opcja %s"
#: src/config/cmdline.c:132 src/config/cmdline.c:156 src/config/cmdline.c:224
#: src/config/cmdline.c:132 src/config/cmdline.c:156 src/config/cmdline.c:226
#: src/config/opttypes.c:38
msgid "Parameter expected"
msgstr "Spodziewano siê parametru"
@ -1272,56 +1273,73 @@ msgstr "Nie znaleziono serwera"
msgid "Resolver error"
msgstr "B³±d resolwera"
#: src/config/cmdline.c:329
#: src/config/cmdline.c:255 src/config/dialogs.c:83 src/network/state.c:46
msgid "Out of memory"
msgstr "Brak pamiêci"
#: src/config/cmdline.c:263
msgid "Too many arguments"
msgstr "Zbyt wiele parametrów"
#
#: src/config/cmdline.c:281
msgid "Mismatched ending argument quoting"
msgstr "Brak zamykaj±cego znaku cytowania"
#: src/config/cmdline.c:286
msgid "Garbage after quoted argument"
msgstr "¦mieci nastêpuj±ce po zacytowanym parametrze"
#: src/config/cmdline.c:390
msgid "Remote method not supported"
msgstr "Zdalna metoda nie obs³ugiwana"
#: src/config/cmdline.c:381
#: src/config/cmdline.c:442
msgid "Template option folder"
msgstr "Folder szablonów opcji"
#: src/config/cmdline.c:404
#: src/config/cmdline.c:465
#, c-format
msgid "(default: %ld)"
msgstr "(domy¶lnie: %ld)"
#: src/config/cmdline.c:411 src/config/cmdline.c:440
#: src/config/cmdline.c:472 src/config/cmdline.c:501
#, c-format
msgid "(default: \"%s\")"
msgstr "(domy¶lnie: \"%s\")"
#: src/config/cmdline.c:416
#: src/config/cmdline.c:477
#, c-format
msgid "(alias for %s)"
msgstr "(alias dla %s)"
#: src/config/cmdline.c:421 src/config/cmdline.c:430
#: src/config/cmdline.c:482 src/config/cmdline.c:491
#, c-format
msgid "(default: %s)"
msgstr "(domy¶lnie: %s)"
#: src/config/cmdline.c:564
#: src/config/cmdline.c:625
msgid "Configuration options"
msgstr "Ustawienia"
#: src/config/cmdline.c:568
#: src/config/cmdline.c:629
msgid "Usage: elinks [OPTION]... [URL]..."
msgstr "Sk³adnia: elinks [OPCJA]... [URL]..."
#: src/config/cmdline.c:569
#: src/config/cmdline.c:630
msgid "Options"
msgstr "Opcje"
#: src/config/cmdline.c:611
#: src/config/cmdline.c:672
msgid "Internal consistency error"
msgstr "Wewnêtrzny b³±d zgodno¶ci"
#.
#: src/config/cmdline.c:647
#: src/config/cmdline.c:708
msgid "Restrict to anonymous mode"
msgstr "Ograniczenia do trybu anonimowego"
#: src/config/cmdline.c:649
#: src/config/cmdline.c:710
msgid ""
"Restricts ELinks so it can run on an anonymous account.\n"
"Local file browsing, downloads, and modification of options\n"
@ -1334,19 +1352,19 @@ msgstr ""
"modyfikacji pozycji w tabeli skojarzeñ."
#
#: src/config/cmdline.c:654
#: src/config/cmdline.c:715
msgid "Autosubmit first form"
msgstr "Automatyczne wysy³anie formularzy"
#: src/config/cmdline.c:656
#: src/config/cmdline.c:717
msgid "Automatically submit the first form in the given URLs."
msgstr "Automatycznie wysy³anie pierwszego formularza w podanym adresie URL."
#: src/config/cmdline.c:658
#: src/config/cmdline.c:719
msgid "Clone internal session with given ID"
msgstr "Klonowanie sesji z podanym ID"
#: src/config/cmdline.c:660
#: src/config/cmdline.c:721
msgid ""
"Used internally when opening ELinks instances in new windows.\n"
"The ID maps to information that will be used when creating the\n"
@ -1356,11 +1374,11 @@ msgstr ""
"oknach. ID jest mapowane do informacji u¿ywanej podczas tworzenia\n"
"nowej instancji. Nie zechcesz tego u¿ywaæ."
#: src/config/cmdline.c:666
#: src/config/cmdline.c:727
msgid "Name of directory with configuration file"
msgstr "Nazwa katalogu z plikiem konfiguracyjnym"
#: src/config/cmdline.c:668
#: src/config/cmdline.c:729
msgid ""
"Path of the directory ELinks will read and write its\n"
"config and runtime state files to instead of ~/.elinks.\n"
@ -1372,11 +1390,11 @@ msgstr ""
"jest traktowana jako bezwzglêdna, w przeciwnym wypadku jako\n"
"wzglêdna do katalogu domowego."
#: src/config/cmdline.c:673
#: src/config/cmdline.c:734
msgid "Print default configuration file to stdout"
msgstr "Wypisz domy¶lny plik konfiguracyjny na standardowe wyj¶cie"
#: src/config/cmdline.c:675
#: src/config/cmdline.c:736
msgid ""
"Print a configuration file with options set to the built-in\n"
"defaults to stdout."
@ -1384,11 +1402,11 @@ msgstr ""
"Wypisz plik konfiguracyjny z domy¶lnymi ustawieniami na\n"
"standardowe wyj¶cie."
#: src/config/cmdline.c:680
#: src/config/cmdline.c:741
msgid "Name of configuration file"
msgstr "Nazwa pliku konfiguracyjnego"
#: src/config/cmdline.c:682
#: src/config/cmdline.c:743
msgid ""
"Name of the configuration file that all configuration\n"
"options will be read from and written to. It should be\n"
@ -1398,27 +1416,27 @@ msgstr ""
"bêdzie zapisywana konfiguracja. Powinna byæ wzglêdna (wzglêdem\n"
"config-dir)."
#: src/config/cmdline.c:686
#: src/config/cmdline.c:747
msgid "Print help for configuration options"
msgstr "Wypisz pomoc do opcji konfiguracyjnych"
#: src/config/cmdline.c:688
#: src/config/cmdline.c:749
msgid "Print help for configuration options and exit."
msgstr "Wypisz pomoc do opcji konfiguracyjnych i zakoñcz dzia³anie."
#: src/config/cmdline.c:690
#: src/config/cmdline.c:751
msgid "MIME type assumed for unknown document types"
msgstr "Typ MIME przyjmowany dla dokumentów"
#: src/config/cmdline.c:692
#: src/config/cmdline.c:753
msgid "The default MIME type used for documents of unknown type."
msgstr "Domy¶lny typ MIME dla dokumentów nieznanego typu."
#: src/config/cmdline.c:694
#: src/config/cmdline.c:755
msgid "Ignore user-defined keybindings"
msgstr "Ignoruj przypisania klawiszy zdefiniowane przez u¿ytkownika"
#: src/config/cmdline.c:696
#: src/config/cmdline.c:757
msgid ""
"When set, all keybindings from configuration files will be\n"
"ignored. It forces use of default keybindings and will reset\n"
@ -1428,45 +1446,45 @@ msgstr ""
"konfiguracyjnego bêd± zignorowane. Wymusza u¿ycie domy¶lnych\n"
"przypisañ oraz resetuje ustawienia u¿ytkownika w momencie zapisu."
#: src/config/cmdline.c:700
#: src/config/cmdline.c:761
msgid "Print formatted versions of given URLs to stdout"
msgstr "Wypisanie sformatowanych wersji danych URL-i na standardowe wyj¶cie"
#: src/config/cmdline.c:702
#: src/config/cmdline.c:763
msgid "Print formatted plain-text versions of given URLs to stdout."
msgstr ""
"Wypisanie sformatowanych wersji podanych URL-i na standardowe\n"
"wyj¶cie."
#: src/config/cmdline.c:704
#: src/config/cmdline.c:765
msgid "Codepage to use with -dump"
msgstr "Strona kodowa u¿ywana razem z -dump"
#: src/config/cmdline.c:706
#: src/config/cmdline.c:767
msgid "Codepage used when formatting dump output."
msgstr "Strona kodowa u¿ywana przy zrzutach."
#: src/config/cmdline.c:708
#: src/config/cmdline.c:769
msgid "Color mode used with -dump"
msgstr "Tryb koloru u¿ywany razem z -dump"
#: src/config/cmdline.c:710
#: src/config/cmdline.c:771
msgid "Color mode used with -dump."
msgstr "Tryb koloru u¿ywany razem z -dump."
#: src/config/cmdline.c:712
#: src/config/cmdline.c:773
msgid "Width of document formatted with -dump"
msgstr "Szeroko¶æ sformatowanego dokumentu z -dump"
#: src/config/cmdline.c:714
#: src/config/cmdline.c:775
msgid "Width of the dump output."
msgstr "Szeroko¶æ wyj¶cia dump."
#: src/config/cmdline.c:716
#: src/config/cmdline.c:777
msgid "Evaluate configuration file directive"
msgstr "Wylicz podan± opcjê konfiguracyjn±"
#: src/config/cmdline.c:718
#: src/config/cmdline.c:779
msgid ""
"Specify configuration file directives on the command-line\n"
"which will be evaluated after all configuration files has been\n"
@ -1479,11 +1497,11 @@ msgstr ""
"\t-eval 'set protocol.file.allow_special_files = 1'"
#. lynx compatibility
#: src/config/cmdline.c:724
#: src/config/cmdline.c:785
msgid "Interpret documents of unknown types as HTML"
msgstr "Interpretuj dokumenty nieznanego typu jako HTML"
#: src/config/cmdline.c:726
#: src/config/cmdline.c:787
msgid ""
"Makes ELinks assume documents of unknown types are HTML.\n"
"Useful when using ELinks as an external viewer from MUAs.\n"
@ -1494,19 +1512,19 @@ msgstr ""
"przegl±darki z programem pocztowym. Jest to równowa¿ne\n"
"z -default-mime-type text/html."
#: src/config/cmdline.c:736
#: src/config/cmdline.c:797
msgid "Print usage help and exit"
msgstr "Wypisz informacje na temat u¿ycia ELinksa i zakoñcz dzia³anie"
#: src/config/cmdline.c:738
#: src/config/cmdline.c:799
msgid "Print usage help and exit."
msgstr "Wypisz informacje na temat u¿ycia ELinksa i zakoñcz dzia³anie."
#: src/config/cmdline.c:740
#: src/config/cmdline.c:801
msgid "Only permit local connections"
msgstr "Zezwól jedynie na lokalne po³±czenia"
#: src/config/cmdline.c:742
#: src/config/cmdline.c:803
msgid ""
"Restricts ELinks to work offline and only connect to servers\n"
"with local addresses (ie. 127.0.0.1). No connections to remote\n"
@ -1516,30 +1534,30 @@ msgstr ""
"adresów (np. 127.0.0.1). ELinks nie bêdzie siê ³±czy³ ze zdalnymi\n"
"serwerami."
#: src/config/cmdline.c:746
#: src/config/cmdline.c:807
msgid "Print detailed usage help and exit"
msgstr "Wypisz dok³adne informacje na temat u¿ycia ELinksa i zakoñcz dzia³anie"
#: src/config/cmdline.c:748
#: src/config/cmdline.c:809
msgid "Print detailed usage help and exit."
msgstr ""
"Wypisz dok³adne informacje na temat u¿ycia ELinksa i zakoñcz\n"
"dzia³anie."
#
#: src/config/cmdline.c:750
#: src/config/cmdline.c:811
msgid "Look up specified host"
msgstr "Szukanie danego hosta"
#: src/config/cmdline.c:752
#: src/config/cmdline.c:813
msgid "Look up specified host and print all DNS resolved IP addresses."
msgstr "Szukanie danego hosta i wypisanie wszystkich rozwi±zanych adresów."
#: src/config/cmdline.c:754
#: src/config/cmdline.c:815
msgid "Run as separate instance"
msgstr "Uruchamianie jako oddzielna instancja"
#: src/config/cmdline.c:756
#: src/config/cmdline.c:817
msgid ""
"Run ELinks as a separate instance instead of connecting to an\n"
"existing instance. Note that normally no runtime state files\n"
@ -1551,11 +1569,11 @@ msgstr ""
"(zak³adki, historia itp.) nie s± zapisywane na dysk, gdy\n"
"ta opcja jest u¿ywana. Zobacz tak¿e -touch-files."
#: src/config/cmdline.c:761
#: src/config/cmdline.c:822
msgid "Disable use of files in ~/.elinks"
msgstr "Nie u¿ywaj plików w ~/.elinks"
#: src/config/cmdline.c:763
#: src/config/cmdline.c:824
msgid ""
"Disables creation and use of files in the user specific home\n"
"configuration directory (~/.elinks). It forces default configuration\n"
@ -1565,11 +1583,11 @@ msgstr ""
"u¿ytkownika (~/.elinks). Wymusza u¿ycie domy¶lnej konfiguracji\n"
"i blokuje zapis plików konfiguracyjnych."
#: src/config/cmdline.c:767
#: src/config/cmdline.c:828
msgid "Disable link numbering in dump output"
msgstr "Nie numeruj odno¶ników przy -dump"
#: src/config/cmdline.c:769
#: src/config/cmdline.c:830
msgid ""
"Prevents printing of link number in dump output.\n"
"Note that this really affects only -dump, nothing else."
@ -1577,11 +1595,11 @@ msgstr ""
"Zapobiega pokazywaniu numeracji odno¶ników przy zrzutach (-dump)\n"
"Pamiêtaj, ¿e dotyczy to tylko -dump, niczego innego."
#: src/config/cmdline.c:772
#: src/config/cmdline.c:833
msgid "Disable printing of link references in dump output"
msgstr "Nie pokazuj referencji odno¶ników przy -dump"
#: src/config/cmdline.c:774
#: src/config/cmdline.c:835
msgid ""
"Prevents printing of references (URIs) of document links\n"
"in dump output.\n"
@ -1590,11 +1608,11 @@ msgstr ""
"Zapobiega pokazywaniu referencji odno¶ników przy zrzutach (-dump)\n"
"Pamiêtaj, ¿e dotyczy to tylko -dump, niczego innego."
#: src/config/cmdline.c:778
#: src/config/cmdline.c:839
msgid "Control an already running ELinks"
msgstr "Kontrolowanie ju¿ dzia³aj±cego ELinksa"
#: src/config/cmdline.c:780
#: src/config/cmdline.c:841
msgid ""
"Control a remote ELinks instance by passing commands to it.\n"
"The option takes an additional argument containing the method\n"
@ -1628,11 +1646,11 @@ msgstr ""
"\tinfoBox(text) : wy¶wietl tekst w oknie dialogowym\n"
"\txfeDoCommand(openBrowser) : otwórz nowe okienko"
#: src/config/cmdline.c:796
#: src/config/cmdline.c:857
msgid "Connect to session ring with given ID"
msgstr "Po³±cz siê do pier¶cienia sesji z danym ID"
#: src/config/cmdline.c:798
#: src/config/cmdline.c:859
msgid ""
"ID of session ring this ELinks session should connect to. ELinks\n"
"works in so-called session rings, whereby all instances of ELinks\n"
@ -1665,19 +1683,19 @@ msgstr ""
"zapisywane na dysk, gdy ta opcja jest u¿yta. Zobacz tak¿e\n"
"-touch-files."
#: src/config/cmdline.c:813
#: src/config/cmdline.c:874
msgid "Print the source of given URLs to stdout"
msgstr "Wypisz ¼ród³o danego URL na standardowe wyj¶cie"
#: src/config/cmdline.c:815
#: src/config/cmdline.c:876
msgid "Print given URLs in source form to stdout."
msgstr "Wypisz podany URL w postaci ¼ród³owej na standardowe wyj¶cie."
#: src/config/cmdline.c:819
#: src/config/cmdline.c:880
msgid "Touch files in ~/.elinks when running with -no-connect/-session-ring"
msgstr "Uaktualnij pliki w ~/.elinks gdy uruchomiony -no-connect/-session-ring"
#: src/config/cmdline.c:821
#: src/config/cmdline.c:882
msgid ""
"When enabled, runtime state files (bookmarks, history, etc.) are\n"
"written to disk, even when -no-connect or -session-ring is used.\n"
@ -1689,11 +1707,11 @@ msgstr ""
"bêdzie podane. Opcja nie daje ¿adnego rezultatu, bez po³±czenia\n"
"z ¿adn± z tych opcji."
#: src/config/cmdline.c:826
#: src/config/cmdline.c:887
msgid "Verbose level"
msgstr "Poziom gadatliwo¶ci"
#: src/config/cmdline.c:828
#: src/config/cmdline.c:889
msgid ""
"The verbose level controls what messages are shown at\n"
"start up and while running:\n"
@ -1707,11 +1725,11 @@ msgstr ""
"\t1 pokazuj powa¿ne b³êdy i ostrze¿enia\n"
"\t2 pokazuj wszystkie informacje"
#: src/config/cmdline.c:834
#: src/config/cmdline.c:895
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Wypisz informacje o wersji i zakoñcz dzia³anie"
#: src/config/cmdline.c:836
#: src/config/cmdline.c:897
msgid "Print ELinks version information and exit."
msgstr "Wypisz informacje o wersji ELinksa i zakoñcz dzia³anie."
@ -1814,10 +1832,6 @@ msgstr "B
msgid "File saving disabled by option"
msgstr "Zapis pliku zablokowany przez opcjê"
#: src/config/dialogs.c:83 src/network/state.c:46
msgid "Out of memory"
msgstr "Brak pamiêci"
#: src/config/dialogs.c:86
msgid "Cannot write the file"
msgstr "B³±d zapisu do pliku"
@ -1876,9 +1890,9 @@ msgid "Description"
msgstr "Opis"
#: src/config/dialogs.c:321 src/protocol/bittorrent/dialogs.c:599
#: src/protocol/protocol.c:230 src/session/session.c:287
#: src/session/session.c:969 src/viewer/text/textarea.c:570
#: src/viewer/text/textarea.c:577
#: src/protocol/protocol.c:230 src/session/session.c:290
#: src/session/session.c:975 src/viewer/text/textarea.c:571
#: src/viewer/text/textarea.c:578
msgid "Error"
msgstr "B³±d"
@ -3656,7 +3670,7 @@ msgid ""
"an external command. If several rules are defined the link and\n"
"tab menu will have a submenu of items for each rule. Note, this\n"
"is mostly useful for launching graphical viewers, since there\n"
"is not support for releasing the terminal while the command runs.\n"
"is no support for releasing the terminal while the command runs.\n"
"The action and submenus are also available by binding keys to\n"
"the frame-external-command, the link-external-command, and\n"
"the tab-external-command actions."
@ -4083,7 +4097,7 @@ msgstr "Tekst"
msgid "Dialog text colors."
msgstr "Kolory tekstu w oknie dialogowym."
#: src/config/options.inc:1074 src/viewer/text/form.c:1800
#: src/config/options.inc:1074 src/viewer/text/form.c:1801
msgid "Checkbox"
msgstr "Przycisk wyboru"
@ -4135,7 +4149,7 @@ msgstr "Klawisz skr
msgid "Selected button shortcut"
msgstr "Klawisz skrótu wybranego przycisku"
#: src/config/options.inc:1102 src/viewer/text/form.c:1804
#: src/config/options.inc:1102 src/viewer/text/form.c:1805
msgid "Text field"
msgstr "Pole tekstowe"
@ -4676,7 +4690,7 @@ msgid "Folder"
msgstr "Folder"
#. name:
#: src/config/timer.c:73
#: src/config/timer.c:82
msgid "Periodic Saving"
msgstr "Cykliczne zapisywanie"
@ -4686,20 +4700,20 @@ msgid "Goto URL History"
msgstr "Historia \"Przejd¼ do URL-a\""
#. name:
#: src/cookies/cookies.c:80 src/cookies/cookies.c:858
#: src/cookies/cookies.c:87 src/cookies/cookies.c:865
msgid "Cookies"
msgstr "Ciasteczka"
#
#: src/cookies/cookies.c:82
#: src/cookies/cookies.c:89
msgid "Cookies options."
msgstr "Ciasteczka - ustawienia."
#: src/cookies/cookies.c:84
#: src/cookies/cookies.c:91
msgid "Accept policy"
msgstr "Polisa akceptacji"
#: src/cookies/cookies.c:87
#: src/cookies/cookies.c:94
msgid ""
"Cookies accepting policy:\n"
"0 is accept no cookies\n"
@ -4712,11 +4726,11 @@ msgstr ""
"2 - akceptuj wszystkie ciasteczka"
#
#: src/cookies/cookies.c:92
#: src/cookies/cookies.c:99
msgid "Maximum age"
msgstr "Maksymalny czas ¿ycia"
#: src/cookies/cookies.c:94
#: src/cookies/cookies.c:101
msgid ""
"Cookie maximum age (in days):\n"
"-1 is use cookie's expiration date if any\n"
@ -4732,11 +4746,11 @@ msgstr ""
"1+ - u¿yj daty przedawnienia ciasteczka, ograniczaj±c czas\n"
" ¿ycia do podanej liczby dni"
#: src/cookies/cookies.c:101
#: src/cookies/cookies.c:108
msgid "Paranoid security"
msgstr "Paranoidalne bezpieczeñstwo"
#: src/cookies/cookies.c:103
#: src/cookies/cookies.c:110
msgid ""
"When enabled, we'll require three dots in cookies domain for all\n"
"non-international domains (instead of just two dots). Some countries\n"
@ -4753,19 +4767,19 @@ msgstr ""
"b³êdy na wielu stronach."
#
#: src/cookies/cookies.c:109
#: src/cookies/cookies.c:116
msgid "Saving"
msgstr "Zapis"
#: src/cookies/cookies.c:111
#: src/cookies/cookies.c:118
msgid "Whether cookies should be loaded from and save to disk."
msgstr "Czy ciasteczka powinny byæ wczytywane i zapisywane na dysk."
#: src/cookies/cookies.c:113
#: src/cookies/cookies.c:120
msgid "Resaving"
msgstr "Nadpisywanie"
#: src/cookies/cookies.c:115
#: src/cookies/cookies.c:122
msgid ""
"Save cookies after each change in cookies list? No effect when\n"
"cookie saving (cookies.save) is off."
@ -5084,9 +5098,9 @@ msgstr ""
"(C) 2002 - 2006 Jonas Fonseca\n"
"i inni\n"
"\n"
"Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostêpnym; mo¿na go "
"rozprowadzaæ dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach GPL GNU, wydanej przez "
"Free Software Foundation - wed³ug wersji 2. tej Licencji."
"Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostêpnym; mo¿na go rozprowadzaæ "
"dalej i/lub modyfikowaæ na warunkach GPL GNU, wydanej przez Free Software "
"Foundation - wed³ug wersji 2. tej Licencji."
#: src/dialogs/info.c:171 src/dialogs/info.c:276
msgid "Resources"
@ -5852,7 +5866,7 @@ msgstr ""
"Zostaw jako \"\", ¿eby u¿ywaæ wbudowanych styli dokumentu."
#. name:
#: src/ecmascript/ecmascript.c:41 src/ecmascript/ecmascript.c:341
#: src/ecmascript/ecmascript.c:41 src/ecmascript/ecmascript.c:345
msgid "ECMAScript"
msgstr "ECMAScript"
@ -5918,7 +5932,7 @@ msgstr ""
"b³±d i mo¿e to spowodowaæ zastopowanie ca³ego ELinksa.\n"
"Wykonywanie skryptu zosta³o przerwane."
#: src/ecmascript/see/window.c:224 src/ecmascript/spidermonkey/window.c:296
#: src/ecmascript/see/window.c:224 src/ecmascript/spidermonkey/window.c:331
msgid "JavaScript Alert"
msgstr "Alert JavaScriptu"
@ -7657,7 +7671,7 @@ msgstr[0] "%u niedost
msgstr[1] "%u niedostêpne"
msgstr[2] "%u niedostêpnych"
#: src/protocol/bittorrent/dialogs.c:584 src/session/session.c:278
#: src/protocol/bittorrent/dialogs.c:584 src/session/session.c:281
#, c-format
msgid "Unable to retrieve %s"
msgstr "Nie mo¿na odebraæ %s"
@ -8305,19 +8319,20 @@ msgid "URI rewrite"
msgstr "Przepisywanie URI"
#. name:
#: src/protocol/smb/smb.c:67 src/protocol/smb/smb.c:79
#: src/protocol/smb/smb2.c:43 src/protocol/smb/smb2.c:55
#: src/protocol/smb/smb.c:70 src/protocol/smb/smb.c:82
msgid "SMB"
msgstr "SMB"
#: src/protocol/smb/smb.c:69
#: src/protocol/smb/smb2.c:45 src/protocol/smb/smb.c:72
msgid "SAMBA specific options."
msgstr "Opcje dotycz±ce SAMBY."
#: src/protocol/smb/smb.c:71
#: src/protocol/smb/smb2.c:47 src/protocol/smb/smb.c:74
msgid "Credentials"
msgstr "Dane uwierzytelniaj±ce"
#: src/protocol/smb/smb.c:73
#: src/protocol/smb/smb2.c:49 src/protocol/smb/smb.c:76
msgid "Credentials file passed to smbclient via -A option."
msgstr ""
"Plik z danymi uwierzytelniaj±cymi przekazywany\n"
@ -8413,7 +8428,7 @@ msgstr "B
msgid "Scripting"
msgstr "Skryptowanie"
#: src/scripting/smjs/elinks_object.c:85
#: src/scripting/smjs/elinks_object.c:86
msgid "User script alert"
msgstr "B³±d skryptu u¿ytkownika"
@ -8520,12 +8535,12 @@ msgstr "Plik zostanie otwarty przy u
msgid "~Open"
msgstr "~Otwórz"
#: src/session/session.c:756 src/session/session.c:775 src/session/task.c:270
#: src/viewer/text/textarea.c:624
#: src/session/session.c:762 src/session/session.c:781 src/session/task.c:270
#: src/viewer/text/textarea.c:625
msgid "Warning"
msgstr "Ostrze¿enie"
#: src/session/session.c:757
#: src/session/session.c:763
msgid ""
"You have empty string in protocol.http.user_agent - this was a default value "
"in the past, substituted by default ELinks User-Agent string. However, "
@ -8543,7 +8558,7 @@ msgstr ""
"co mi chodzi, po prostu to zrób), tak ¿e domy¶lne ustawienie bêdzie u¿ywane. "
"Przepraszamy za wszelkie niedogodno¶ci."
#: src/session/session.c:776
#: src/session/session.c:782
msgid ""
"You have option config.saving_style set to a de facto obsolete value. The "
"configuration saving algorithms of ELinks were changed from the last time "
@ -8565,11 +8580,11 @@ msgstr ""
"saving_style na 3, by uzyskaæ \"w³a¶ciwe\" zachowanie. Przepraszamy za "
"wszelkie niedogodno¶ci."
#: src/session/session.c:801
#: src/session/session.c:807
msgid "Welcome"
msgstr "Powitanie"
#: src/session/session.c:802
#: src/session/session.c:808
msgid ""
"Welcome to ELinks!\n"
"\n"
@ -8642,7 +8657,7 @@ msgstr "B
msgid "Could not read event: %d (%s)"
msgstr "Nie mo¿na odczytaæ zdarzenia: %d (%s)"
#: src/terminal/kbd.c:1169
#: src/terminal/kbd.c:1172
msgid "Too many bytes read from the itrm!"
msgstr "Zbyt du¿o bajtów przeczytanych z itrm!"
@ -8669,99 +8684,99 @@ msgid "URL protocol not supported (%s)."
msgstr "Protokó³ URL-a nie obs³ugiwany (%s)."
#
#: src/viewer/text/draw.c:63
#: src/viewer/text/draw.c:76
msgid "Missing fragment"
msgstr "Brakuj±cy fragment"
#: src/viewer/text/draw.c:64
#: src/viewer/text/draw.c:77
#, c-format
msgid "The requested fragment \"#%s\" doesn't exist."
msgstr "Wybrany fragment \"#%s\" nie istnieje."
msgid "The requested fragment \"%s\" doesn't exist."
msgstr "Wybrany fragment \"%s\" nie istnieje."
#: src/viewer/text/form.c:1023
#: src/viewer/text/form.c:1024
msgid "Error while posting form"
msgstr "Wyst±pi³ b³±d podczas wysy³ania formularza"
#: src/viewer/text/form.c:1024
#: src/viewer/text/form.c:1025
#, c-format
msgid "Could not load file %s: %s"
msgstr "Nie mo¿na wczytaæ pliku %s: %s"
#: src/viewer/text/form.c:1785
#: src/viewer/text/form.c:1786
msgid "Reset form"
msgstr "Wyczy¶æ formularz"
#
#: src/viewer/text/form.c:1787
#: src/viewer/text/form.c:1788
msgid "Harmless button"
msgstr "Nieszkodliwy przycisk"
#: src/viewer/text/form.c:1795
#: src/viewer/text/form.c:1796
msgid "Submit form to"
msgstr "Prze¶lij formularz do"
#: src/viewer/text/form.c:1796
#: src/viewer/text/form.c:1797
msgid "Post form to"
msgstr "Wy¶lij formularz do"
#: src/viewer/text/form.c:1798
#: src/viewer/text/form.c:1799
msgid "Radio button"
msgstr "Okr±g³y przycisk"
#: src/viewer/text/form.c:1802
#: src/viewer/text/form.c:1803
msgid "Select field"
msgstr "Pole wyboru"
#: src/viewer/text/form.c:1806
#: src/viewer/text/form.c:1807
msgid "Text area"
msgstr "Pole tekstowe"
#: src/viewer/text/form.c:1808
#: src/viewer/text/form.c:1809
msgid "File upload"
msgstr "£adowanie pliku"
#: src/viewer/text/form.c:1810
#: src/viewer/text/form.c:1811
msgid "Password field"
msgstr "Pole has³a"
#: src/viewer/text/form.c:1848
#: src/viewer/text/form.c:1849
msgid "name"
msgstr "nazwa"
#: src/viewer/text/form.c:1860
#: src/viewer/text/form.c:1861
msgid "value"
msgstr "warto¶æ"
#: src/viewer/text/form.c:1873
#: src/viewer/text/form.c:1874
msgid "read only"
msgstr "tylko do odczytu"
#: src/viewer/text/form.c:1884
#: src/viewer/text/form.c:1885
#, c-format
msgid "press %s to navigate"
msgstr "wci¶nij %s aby nawigowaæ"
#: src/viewer/text/form.c:1886
#: src/viewer/text/form.c:1887
#, c-format
msgid "press %s to edit"
msgstr "wci¶nij %s aby edytowaæ"
#: src/viewer/text/form.c:1922
#: src/viewer/text/form.c:1923
#, c-format
msgid "press %s to submit to %s"
msgstr "wci¶nij %s aby wys³aæ do %s"
#: src/viewer/text/form.c:1924
#: src/viewer/text/form.c:1925
#, c-format
msgid "press %s to post to %s"
msgstr "wci¶nij %s aby wys³aæ do %s"
#
#: src/viewer/text/form.c:2026
#: src/viewer/text/form.c:2027
msgid "Useless button"
msgstr "Bezu¿yteczny przycisk"
#: src/viewer/text/form.c:2028
#: src/viewer/text/form.c:2029
msgid "Submit button"
msgstr "Przycisk wys³ania formularza"
@ -8945,15 +8960,15 @@ msgstr "Szukaj wstecz"
msgid "Search History"
msgstr "Szukanie w historii"
#: src/viewer/text/textarea.c:571
#: src/viewer/text/textarea.c:572
msgid "You cannot launch an external editor in the anonymous mode."
msgstr "Nie mo¿esz uruchomiæ zewnêtrznego edytora w trybie anonimowym."
#: src/viewer/text/textarea.c:578
#: src/viewer/text/textarea.c:579
msgid "You can do this only on the master terminal"
msgstr "Mo¿esz zrobiæ to jedynie na g³ównym terminalu"
#: src/viewer/text/textarea.c:627
#: src/viewer/text/textarea.c:628
#, c-format
msgid ""
"You have exceeded the textarea's size limit: your input is %d bytes, but the "