1
0
mirror of https://github.com/rkd77/elinks.git synced 2024-06-12 23:10:51 +00:00
This commit is contained in:
Witold Filipczyk 2017-11-18 09:50:40 +01:00
parent d5261654f4
commit 7abe853803

View File

@ -6763,12 +6763,12 @@ msgid ""
"If you change this option or the file, you must restart ELinks for the "
"changes to take effect. This option affects GnuTLS but not OpenSSL."
msgstr ""
"Połozenie pliku zawierającego certyfikaty zaufanych CA (certification "
"Położenie pliku zawierającego certyfikaty zaufanych CA (certification "
"authorithies) w formacie PEM. ELinks będzie wtedy ufał certyfikatom wydanym "
"przez te CA.\n"
"\n"
"Jeśli zmienisz tę opcję lub plik, musisz zrestartować ELinksa, żeby zmiany "
"odniosły skutek. Opcja ta dotyczy GnuTLS, anie OpenSSL."
"odniosły skutek. Opcja ta dotyczy GnuTLS, a nie OpenSSL."
#. name:
#: src/network/ssl/ssl.c:223 src/network/ssl/ssl.c:240