You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

483 B

layout title permalink nav_order
default Danh sách đọc /danh-sach-doc 3

Danh sách đọc

Muốn đọc

Chưa có.

Đang đọc

 • Hai số phận

Đã đọc

 • Đắc nhân tâm
  • Sách khá hay và triết lí
  • Áp dụng thì hơi khó :(
 • Around the world in eighty days
  • Nghe audio book có transcript để luyện tiếng Anh là chính :v
  • Đoạn đầu khá thần bí nhưng về sau không quá là đặc sắc @@